Kvotbörs & Stödrättsbörs

Kvotbörs
Vill du köpa eller sälja kvoter alternativt stödrätter?

Vid handel 31 januari i kvotbörsen omsattes 397 517 kg kvot i norra Sverige.
Priset var 8,5 öre, hittills under kvotåret är det omsatt 3 373 270 kg kvot i norra Sverige

Kontakta: Jan Bengtsson, 010-471 01 24, Tobias Andersson, 010- 471 03 40

Stödrättsbörsen

Handelstillfällen mm
Handel på Stödrättsbörsen sker från 23 januari 2014 till 15 juni 2014. Ordinarie dag för handel är Torsdagar. Under högsäsong kan handeln utökas med ytterligare ett handelstillfälle per vecka. Vid låg omsättning, helg- och klämdagar kan Stödrättsbörsen besluta att ställa in vissa handelsdagar.

Alla bud är offentliga vad det gäller pris och kvantitet däremot naturligtvis inte namn.
Statistik från Stödrättsbörsen publiceras på www.stodrattsborsen.se. På hemsidan finns även mer information om stödrätter att läsa. Har Ni inte tillgång till Internet går det bra att kontakta er mäklare.

Avgifter
För att anmäla sitt bud till börsen tas en anmälningsavgift ut. Skulle det inte bli någon affär är anmälningsavgiften den enda kostnaden.
Vid affär tas provision ut av såväl säljare som köpare. Provisionens storlek är beroende av budets totala mängd och vid första handelstillfället tillkommer en grundprovision.
Följande priser gäller för handel med stödrätter under 2013, men vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar. Moms tillkommer.

Anmälningsavgift 260 kr (köp eller sälj)
Anmälningsavgift 380 kr (köp och sälj)
Grundprovision 200 kr (endast vid första handelstillfället)
Inom intervallet är förmedlingskostnaden per hel stödrätt:
0,01 - 5 ha 200
5,01 – 20 ha 150
20,01 – 50 ha 125
över 50 ha 100

Köparens och säljarens åtaganden
Köpare och säljare på Stödrättsbörsen förbinder sig att följa angivet bud enligt "uppdrag om förmedling av stödrätter och fullmakt att genomföra affären". Skulle köpare eller säljare trots detta bryta ingången affär äger Stödrättsbörsen rätt att ta ut en avgift.
Skulle köpare eller säljare göra upp affär på sidan om Stödrättsbörsen åtar sig denne att omedelbart korrigera sitt bud på Stödrättsbörsen.
Köparen förbinder sig att inom fem bankdagar efter att Stödrättsbörsen meddelat att man hittat en säljare betala in angiven köpeskilling tillsammans med köparens provision.
Säljaren är medveten om att likvid för försäljningen (minskad med säljarens provision) betalas ut senast en vecka efter att köpelikviden är erhållen från köparen och affären/överföringen är genomförd hos jordbruksverket.
Köpare och säljare kan när som helst ändra sina bud. (dock senast dagen innan handelsdagen).
Det åligger köparen/säljaren att bevaka sitt bud.

Stödrättsbörsens åtaganden

 • Stödrättsbörsen åtar sig att bland Stödrättsbörsens aktörer försöka hitta en motpart till angivet pris.
 • Stödrättsbörsen är inte ansvarig för stödrätt som lämnas till börsen utan att det resulterar i en affär.
 • Stödrättsbörsen sköter allt administrativt arbete och garanterar säljaren sina pengar och köparen sina stödrätter.
 • Om Jordbruksverket av någon anledning underkänner en affär blir den upphävd. Köpare och säljare kommer i så fall att i största möjliga utsträckning hållas skadeslösa.
 • Stödrättsbörsen är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om
 • Stödrättsbörsen själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
  Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Stödrättsbörsen, om den varit normalt aktsamt.
 • Stödrättsbörsen ansvarar inte i något fall för indirekt skada.
  Föreligger hinder för Stödrättsbörsen, på grund av omständighet som anges i ovanstående stycket, att helt eller delvis utföra köp- eller säljuppdrag avseende finansiella instrument får åtgärd uppskjutas till dess hindret har upphört.
 • Om Stödrättsbörsen till följd av sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning/leverans, skall Stödrättsbörsen respektive kunden inte vara skyldig att erlägga ränta.