MinGård, Min sida och vxa.se - 21/1 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 21 januari mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Konferenser och projekt

Finansieringsstöd EU

Projekt finansierade med stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020

Säkert Lantbruk

Växa Sverige driver ett projekt med stöd från Landsbygdsprogrammet med syfte att lyfta och sprida den kunskap som redan finns inom området arbetsmiljö i lantbruket samt att komplettera med informativt och lättillgängligt material inom de områden där det saknas information. Vårt mål är att öka riskmedvetenheten hos samtliga som arbetar på gårdarna och på så vis minska förekomsten av olyckor inom lantbruken.

Projektet hoppas kunna ge:

  • Ökad medvetenhet om riskidentifiering och riskhantering på gård.
  • Ökad kunskap om säker djurhantering.
  • Minskat antal olyckor inom lantbruksbranschen.
  • Förbättrad arbetsmiljö inom lantbruket.

Projektet pågår oktober 2020 till januari 2023.

Kontakt: martina.westlund@vxa.se

Markbördighet och ökad kolinlagring genom ökat mikroliv i marken

Växa driver ett projekt för att utveckla och utvärdera tekniker och metoder för ökad bördighet och ökad inlagring av kol i jordbruksmark. Kolförrådet i marken kan ökas genom att öka mängden växtrester i marken eller genom att stimulera markens mikrobiella aktivitet. Mikroorganismer är den viktigaste källan till organiskt material i marken på lång sikt om man jämför med växtrester. En stor andel av markkolet härrör från kolföreningar som brutits ned och stabiliserats av mikroorganismer. Ett sätt att öka markens inlagring av kol är därför att gynna mikroorganismer. Markmikrolivet påverkar mullhalt och därmed också markens vattenhållande förmåga vilket är positivt då detta kan göra odlingssystemet mindre känsligt för torka. Att gynna markmikrolivet och bördigheten är därför positivt för lantbruket för att möta ett föränderligt klimat.

Vi kommer att analysera jordprover med avseende på mikrobiologisk aktivitet för att sen utvärdera hur de olika insatserna som görs på försöksgårdarna, som t ex kemiska bekämpningsmedel, bearbetningsdjup, artsammansättning i grödan, stallgödselanvändning samt botten- eller mellangröda, ger effekt på mikrolivet.

Kontakt: helena.lans@vxa.se

Översättning Celltalsakuten

Växa Sverige har beviljats projektstöd för att översätta Celltalsakutens innehåll. Celltalsakuten som textfil kommer att finnas tillgänglig på upp till 8 språk, inklusive engelska. Översättningarna hittas på www.vxa.se/celltalsakuten när de är klara. Projektet pågår under 2019.
Celltalsakuten

Kontakt: asa.lundberg@vxa.se

Juverhälsoträffar

Under 2018 och 2019 kommer regionala träffar om juverhälsa hållas. Växa Sverige har fått pengar för att hålla Juverhälsoträffar på 15 orter i Sverige. På varje ort hålls en serie om tre träffar med olika juverhälsoteman. 
Här hittar du alla aktuella kurser

Kontakt: asa.lundberg@vxa.se

Stöd till fruktsamhetsrådgivning

Att hålla reda på hur fruktsamhetsnyckeltalen hänger ihop med praktik är inte alltid lätt. Inom ett finansierat projekt kommer Växa Sverige därför ta fram flödesscheman för ett mer strukturerat fruktsamhetsarbete utifrån nyckeltal. Projektet pågår till och med 2020.

Kontakt: asa.lundberg@vxa.se

Rådgivning i dikobesättningar

Syftet med projektet är att fälttesta ett rådgivningspaket för förbättrad fruktsamhet i dikobesättningen. Specialutbildade veterinärer kommer att gå igenom och testa redan framtagna checklistor, manualer, besiktningsprotokoll och kursmaterial. Detta kommer att ske ute i besättningar som antingen har problem med fruktsamheten eller som vill vässa sitt fruktsamhetsarbete ytterligare. På sikt kommer projektet att stärka konkurrenskraften men även djurvälfärden i den självrekryterande dikobesättningen

Kontakt: ylva.persson@vxa.se

Foderstatsberäkning med hänsyn till CO2­e

Växa Sverige har fått projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i syfte att på gårdsnivå kunna följa, mäta och minska klimatpåverkande emissioner. Under 2019 kommer vi att komplettera foders klimatpåverkan i den fodertabell som är en central del i foderrådgivningen till mjölk- och nötköttsproducenter. Både fodrets och kornas klimatpåverkan, i form av CO2e, koldioxidekvivalenter, kan användare se i foderberäkningsprogram som nyttjar det nordiska fodervärderingssystemet NorFor.

Kontakt: patrik.nordgren@vxa.se

NorFor - fodertabell
NorFor's webbplats

Säker djurhantering

Växa Sverige, Djurhälsa, har fått stöd för att skapa filmer om lugn och säker djurhantering. Innehållet i filmerna kommer att bygga på LSS-metoden, Low Stress Stock Handling, som utvecklats i USA. Metoden går ut på att arbeta konsekvent och tydligt med djuren med en förståelse av djurens naturliga beteende som grund. Syftet med filmerna är att öka kunskapen om och väcka intresset för lugn och säker djurhantering. Informationen ska kunna appliceras direkt på gård. Filmerna ska ligga på Växa Sveriges webb men vara öppna för andra och kommer också att kunna användas under kurser. Filmerna kommer att bygga på verkliga situationer och innehålla konkreta praktiska anvisningar om hur människan ska agera och förhålla sig i olika situationer för att driva, skilja ut och flytta djur på ett lugnt sätt som inte stressar djuren.

Kontakt: louise.winbladvonwalter@vxa.se

Egenkontroll av djurskydd

Växa Sverige, Djurhälsa, har fått stöd för att i samarbete med andra husdjursnära organisationer och ansvariga myndigheter för djurskydd, skapa ett informationsmaterial för egenkontroll av djurskydd. Syftet är att tydliggöra vilka regler och nivåer djurhållarna behöver ha i sin djurhållning för att inte få nerslag vid kontroller. Materialet ska kunna användas som en del i ett förebyggande arbete och appliceras direkt på gård. Vi vill också ta fram artiklar som rör de aktuella ämnesområdena för att väcka debatt och sprida kunskap.

Kontakt: louise.winbladvonwalter@vxa.se

4D4F - Data Driven Dairy Decision For Farmers

Växa Sverige deltar i EU-projektet 4D4F, som är ett Horizon 2020-projekt. Det handlar om ökad användning och nytta av data som finns tillgängliga i mjölkproduktionen. Det är data från sensorer och annan registrering. Stort fokus är ökad användning och nytta av den sensorteknik som finns i mjölkproduktionen via teknikföretagen. Men även tillämpning och nytta av kokontrollen är aktuellt. Till exempel kommer inom kort presenteras resultat av tillämpning av en svensk klövvårds-SOP. Projektet syftar inte direkt till teknikutveckling. Fokus ligger på att ta fram standardrutiner för att hantera all data.

Kontakt: annica.hansson@vxa.se

Mer om projektet finns att läsa på 4d4f.eu

Betespotential

Växa Sverige har fått projektstöd för att öka och sprida information och kunskap om bete och dess fördelar när det gäller både ekonomi och djurens välfärd. I projektet ingår att sammanställa material som redan finns om bete och att uppdatera det med ny forskning. I projektet ingår även att erbjuda erfarenhetsträffar till lantbrukare där man blandar erfarenhetsutbyte med redovisning av ny forskning och fakta.

I den mån det går kommer träffarna att hållas på medverkande gårdar men för att kunna nå så många deltagare som möjligt kommer även elektronisk ERFA-träffar att erbjudas via online möten. I projektet ingår också att anordna två seminarium som kommer vara öppna för alla. Intressanta gästföreläsare kommer att bjudas in till seminariedagarna. Målgruppen för projektet är mjölkföretagare i Sverige.

Kontakt: ann-theres.persson@vxa.se

En kalvportal

Växa Sverige, Djurhälsa har fått stöd för att skapa en webbaserad plattform för kalvhälsa, en kalvportal. Syftet med projektet är att olika målgrupper ska lära sig mer om kalvar genom att få tillgång till information på det sätt som passar dennes inlärningsstil bäst. Informationen på portalen kommer till exempel att bestå av texter, filmer, bilder och interaktiva tester. En ytterligare fördel med en webbaserad kommunikationskanal är att den hela tiden kan uppdateras och hållas aktuell.

Kontakt: ylva.persson@vxa.se

Mer om Kalvportalen

Friskare kalvar – FOKUS kalv

Växa Sverige, Djurhälsa har fått stöd för att subventionera Fokuskurser kalv. En Fokuskurs är ett färdigt kurspaket som bland annat innehåller en föreläsning, gruppövningar, diskussionsfrågor och hemuppgifter. Det färdiga kurspaketet gör det lätt att hålla kurs och det behövs i princip inte någon förberedelsetid för den som anordnar kursen. Kurserna hålls av veterinärer eller andra rådgivare och hålls med fördel på gård. Målet är att öka kunskapen om kalvar och deras hälsa och målgruppen för kurserna är lantbrukare och anställda på gård.

Kontakt: ylva.persson@vxa.se

Fråga Kon för lantbrukare

Växa Sverige, Djurhälsa har fått stöd för att skapa ett material för objektiva djurbedömningar avsett att användas av djurägare och personal. Via en websida kommer resultatet att kunna läggas in och jämföras med andra besättningar. På websidan kommer det att finnas ett förslag på åtgärder kopplade till resultaten av djurbedömningarna.  Material och websida utvecklas ur material från djurbedömningstjänsten Fråga Kon samt från Fokus Kosignaler. Djurägare med personal kommer att ges möjlighet att utbildas i metoden.  Projektets syfte är att öka kunskapen om hur systematiska, objektiva djurbaserade bedömningar kan användas för att identifiera styrkor och svagheter i djurvälvälfärden i mjölkproducerande besättningar. 

Kontakt: louise.winbladvonwalter@vxa.se

Nya klövvårdsrutiner

Under 2017-2019 har Växa Sverige, djurhälsa fått medel till att utvärdera Standardrutinen för klövar som passar att jobba med på framförallt stora gårdar. Rutinen medför att man har ännu större möjlighet att jobba förebyggande i besättningen och planera in klövverkningen mer efter när det passar djuret. Vi kommer att ta fram ett informationsmaterial och ha med oss detta ut på de regionala träffarna bland annat. Dessutom kommer vi att utvärdera de gårdar som redan idag jobbar enligt rutinen för att se vilka djurhälsoeffekter som det ger.

Kontakt: frida.akerstrom@vxa.se 

Fördjupningskurser i smittskydd

Växa Sverige, Djurhälsa har fått stöd för att skapa en fördjupningskurs i smittskydd för nötkreatursbesättningar. Syftet med projektet är att öka kompetensen om smittämnen och smittskydd i svenska nötbesättningar, vilket genom ett stärkt smittskydd ger minskad risk för infektionssjukdomar och därmed en bättre djurhälsa, djurvälfärd och minskad antibiotikaanvändning. Målgruppen är djurhållare med nötkreatur (mjölk-, diko-, och slaktnötsbesättningar) och dess personal. Personalen får grundläggande kunskap om smittskydd samt blir delaktiga i att utforma förbättrade smittskyddsrutiner på gården. Kursen gör även att besättningen kvalificerar från steg 2 till steg 3 i det förebyggande smittskyddsprogrammet Smittsäkrad besättning.

Kontakt: sofie.andersson@vxa.se och anna.ohlson@vxa.se