Avel på djupet

Kött x Mjölk avelsvärden

Kött x Mjölk avelsvärden

En viktig del i en mjölkkobesättnings avelsstrategi kan vara att använda köttrassemin på de mjölkkor man inte önskar rekrytera efter.

Avelsvärden för köttrastjurar använda på mjölkkor

För att kunna rekommendera semintjurar av köttras för användning på mjölkkor, publiceras officiella avelsvärden för kalvnings- och slaktkroppsegenskaper baserade på data från korsningskalvar för dessa tjurar. Avelsvärdena beräknas av Nordisk Avelsvärdering, NAV, med uppgifter från Danmark, Finland och Sverige.

Avelsvärdena är jämförbara över faderras och upp till sju avelsvärden per tjur publiceras. Fyra för kalvningsegenskaper och tre för slaktkroppsegenskaper. De publiceras om publiceringsreglerna för respektive egenskapsgrupp är uppfyllda.

Kalvningsförmåga i första respektive senare laktation beskriver hur lätt kalvar efter en viss tjur förväntas födas när tjuren används på kvigor respektive kor av mjölkras.

Levandefödda kalvar i första respektive senare laktation beskriver andel levande födda kalvar som kan förväntas efter en viss tjur när tjuren används på kvigor respektive kor av mjölkras. 

Slaktkroppstillväxt, formklass och fettklass beskriver förväntad tillväxt till slakt och slaktkroppskvalitet på korsningsavkommor efter en viss tjur. Slaktdata från både tjurar och kvigor med olika lång uppfödningsperiod används. 

NBDI – totalindex för bättre lönsamhet i din besättning

De enskilda avelsvärdena vägs samman med ekonomiska vikter i ett av två delindex, kalvningar far och tillväxt, som vägs samman i NBDI - det ekonomiska Nordic Beef x Dairy Index. Genom att välja köttrastjurar med högt NBDI för användning i din mjölkbesättning får du korsningsavkommor som föds lätt och har en hög tillväxt och slaktkroppskvalitet. Det ger framsteg i alla ingående egenskaper och en avel för bättre lönsamhet.

Mer om NAVs avelsvärden för köttrastjurar använda på mjölkkor och publiceringslistor för Kött x Mjölk avelsvärden hittar du på NAVs webbplats.
NAV Kött x Mjölk publicering 

Tjurar med bra avelsvärden på mjölkras

Här kan du ladda ner en lista med semintjurar av köttras som rekommenderas för användning på mjölkkor. De finns också redovisade under köttraser på VikingGenetics webbplats.

NBDI-tjurar