Styrning och rutiner

Checklista: Mjölkrummets funktion och inredning

Checklista: Mjölkrummets funktion och inredning

Mjölktankrummet är ett förvaringsutrymme för livsmedel. Vid planering är det viktigt att säkerställa hygien, smittskydd och kvalitet. Nedan beskrivs vikten av ett funktionellt mjölkrum och ges en checklista som vägledning vid om- och nybyggnation.

Nedan listas viktiga punkter att tänka på kring mjölktankrummet. Checklistorna är tänkta att hjälpa dig att ställa viktiga frågor till dig själv och din mejeriförening samt att ställa rätt krav på utrustningen från leverantörerna.

Läs Mjölkrumsbroschyren parallellt med frågorna (PDF)

Information om Arlas hämtningsregler
Information om Arlas tillägg för oberoende hämtning

Snabblänkar till checklistor på denna sida:

Förord

Inredning och placeringen av inventarierna i mjölktankrummet styrs till stor del av stallsystem, typ av tank och kylsystem. Synen på att mjölktankrummet är ett förvaringsutrymme av ett livsmedel har förstärkts med den nya hygienförordningen som gäller från 2006 varför det faller sig naturligare idag än tidigare att mjölktankrummet inte ska användas som ingång till stallet.

Personalutrymmen och hygien

Av praktiska skäl byggs ofta personalrum, kontor, toalett och omklädningsrum i anslutning till mjölktankrummet. Med fler medarbetare, rådgivare och servicepersonal ökar risken för smittspridning, både inom och mellan gårdar.

Stärkt smittskydd

På större gårdar med många djur ökar kontaktytorna mellan kor och risken att sprida en smitta ökar inom gården. För att minimera att smittan sprids bör därför mjölktankrummet beträdas av ett minimum av personer och en separat ingång till stallet byggas för besökare såsom veterinärer, seminpersonal och andra rådgivare. Beroende på om man önskar stärka smittskyddet ytterligare kan man bygga en separat ingång för stallpersonalen.

Vid ny- och ombyggnation bör man bygga in möjligheten att kunna placera desinficerande fotbad vid in- och utgångarna till stall och gårdsplanen.

Mjölktank- och teknikrummets funktion

 • Har ansvarig på gården fått information av mejeriföreningen om de hämtningsregler som gäller?

 • Om mjölkrummet ska byggas i anslutning till en uppbunden besättning krävs ofta mycket utrymme, är mjölkrummet väl tilltaget för:
  • Mjölktank med kylaggregat  Varmvattenberedare Slutenhet, mjölkpump, filter, förkylare, med mera
  • Diskvagn och diskhylla med mjölkorgan
  • Diskautomat för mjölkningsanläggning och mjölktank
  • Tvättmaskin för juverdukar och fast monterad högtryckstvätt
  • Handfat, diskbänk och diskställ Behållare för disk och rengöringsmedel för löpande bruk
  • Värmeåtervinning
  • Tappställe med varm och kallt vatten försett med slang

 • Om mjölkrummet byggs i anslutning till en besättning med mjölkgrop finns en del funktioner såsom slutenhet i gropen eller i ett teknikrum såsom kondensor, kompressor, isvattenbehållare, med mera och beroende på utrustningen mjölkrummet det göras mindre med kvarstående god funktionalitet.

 • Är mjölkrummet tillräckligt väl tilltaget för planerad funktion innehållande
  • Mjölk- och bufferttank Mjölkfilter (eventuell vid mjölkningsplatsen)
  • Eventuell förkylare Handfat med varmt och kallt vatten
  • Tappställe med varm och kallt vatten försett med slang

Hygien och smittskydd

 • Är det möjligt att bygga mjölkrummet så att endast personer med beröring till mjölkning och tankhämtning har tillträde till mjölkrummet?

 • Planeras en separat ingång med en ”veterinär-sluss”?

 • Om ej en separat ingång med ”veterinär-sluss” planeras, hur kan besökare, veterinär, rådgivare, seminpersonal och andra yrkesgrupper slussas in i anläggningen på ett hygieniskt sätt?

 • Var placeras lämpligast fikarum, toaletter och duschutrymmen för att minimera smitta mellan ladugårdsmiljön, besökare och andra yrkesgrupper på gården?

Placering av mjölktankrummet och yttre förhållanden

 • Ligger mjölkrummet så till att det uppfyller mejeriernas krav och är lämpligt utformat så att hämtning och lastning av mjölk kan ske med fokus på hygien?

 • Kan tankbilen lasta mjölk och vänta utan att behöva backa?

 • Är lastningsplatsen hårdgjord, lätt att hålla ren, fri från trafik av kor till och från betet, upplyst och avskild från trafik av besökare och i görligaste mån interna traktortransporter?

Dimensionering av mjölktankrum

 • Är mjölkrummet försett med en bra och anpassad ventilation för att temperaturen ska ligga mellan +5°C och 32°C om utrymmet ska innehålla kondensor och kompressor?

 • Är mjölkrummet tillräckligt högt i tak för att kunna placera en tänkt liggande eller stående silotank och fortfarande öppna manluckan?

 • Kan man lätt inspektera mjölktanken efter disk och innan tankbilschauffören tömmer över mjölken till tankbilen?

 • Finns det en stege för inspektion av mjölktanken genom manluckan?

 • Är det lätt att hålla rent runt och under mjölktanken?

 • Vilken utrustning ska finnas i mjölkrummet som ej placeras i andra utrymmen såsom ett teknikrum?

El, VVS och övriga installationer

 • Har leverantören av olika utrustningar informerat om vilka utrymmeskrav utrustningen har och då inkluderat montering med fästanordningar, rördagningar, med mera?

 • Anlitar gården elinstallatörer med behörighet?

 • Anlitar gården auktoriserade VVS-installatörer?

Teknikrum

 • Är teknikrummet planerat för
  • Varmt och kallt vatten samt avlopp
  • Vakuumpump
  • Tryckluftskompressor
  • Kylanläggning med kondensor
  • Värmeåtervinning och varmvattenberedare
  • Kylaggregat och ev. islager
  • Lager av kemiska produkter
  • Diskautomat
  • Tvättmaskin

 • Planeras det för andra lämpliga utrymmen till förvaring och lagring av större diskmedelsvolymer och andra kemikalier?

 • Tryckluftskompressorerna har höga krav på omgivande temperatur, luftfuktighet och en bra kvalitet på den luft som ska komprimeras, uppfyller lokalen där tryckluftkompressorn dessa krav?

 • Är teknikrummet försett med en bra och anpassad ventilation för att temperaturen ska ligga mellan +5°C och 32°C om utrymmet ska innehålla kondensor och kompressor?

 • Är det möjligt att enkelt ändra ventilationen kring kondensorn respektive kompressorn mellan sommar och vinter?

 • Är ventilationen anpassad till 2 eller 3 mjölkningar per dag sommar som vinter?

 • Är ventilationen anpassad till en mer kontinuerlig drift med AMS-anläggning sommar som vinter?
 • Är din kylkompressor utrustad med doppvärmare så att oljetemperaturen inte understiger +5°C vid kallstart av kylanläggningen under vintern?

 • Vid en omgivande lufttemperatur under +5°C runt kondensorn ökar risken för att kylmedia som pumpas in i förångaren har en för låg temperatur vilket gör att mjölken utefter förångaren i t ex tankbotten fryser till is. Är din kylanläggning och den omgivande lufttemperaturen anpassad så att detta inte ska vara möjligt?

 • Större mängder kylmedia kräver tätare och mer kostsamma inspektioner och läcksökningar. Anläggningar som kräver närmare 10 kg kylmedia kan sakna en buffertank, avsedd för kylmedia, för att anläggningen ej total ska innehålla 10 kg. Kylsystem utan bufferttank för kylmedia är vanligen mer känsliga för låga omgivningstemperaturer kring kondensorn. Hur är den kylanläggning utformad som planeras att köpas in?