Styrning och rutiner

Checklista: VVS

Checklista mjölkrumsteknik: VVS

När man bygger eller installerar ny teknik är det viktigt att också tänka på mjölkens kvalitet. Det måste finnas tillgång till vatten av bra kvalitet och tillräckligt med varmvatten för att disken ska fungera.

Nedan listas viktiga punkter att tänka på kring mjölktankrummet. Checklistorna är tänkta att hjälpa dig att ställa viktiga frågor till dig själv och din mejeriförening samt att ställa rätt krav på utrustningen från leverantörerna.

Läs Mjölkrumsbroschyren parallellt med frågorna (PDF)

Snabblänkar till checklistor på denna sida:

Vattenkvalitet och tillgång

 • Finns det förutsättningar att finna brunnsvatten av tillräcklig mängd och kvalitet eller är det möjligt att erhålla kommunalt vatten?

 • Finns det kompletta analyser av tidigare använt råvatten på gården?

 • Innehåller vattnet järn, mangan eller andra föroreningar som kan påverka diskresultatet negativt?

 • Vilket dygnsvattenuttag är möjligt i befintlig brunn?
 • Finns det möjlighet att ta ut mer vatten i samband med diskning och andra arbeten på gården såsom spolning av väntefålla, rengöring av stallet, med mera? 

Varmvattenkapacitet

 • Har det gjorts en beräkning av när under dygnet toppbelastning på varmvattnet är som störst?

 • Vilka oförutsedda varmvattenuttag kan det finnas?

 • Finns det oregelbunden användning av varmvatten som kan äventyra varmvattentillgången vid disk?

 • Har det gjorts en beräkning på hur lång tid systemet kräver för att värma upp varmvattnet till full kapacitet?

 • Finns det instruktioner på hur man regelbundet kan kontrollera varmvattentillgången?

 • Bör vissa disksystem vara utrustade med egen varmvattenberedare för att garantera att det alltid finns varmvatten till detta (till exempel stora mjölktankar/silotankar)?

 • Rekommenderar leverantören av utrustningen att det bör krävas eller krävs en genomströmningsvärmare (doppvärmare) för att säkra vattentemperaturen?

 • Kan en genomströmningsvärmare säkra vattentemperaturen och minska den totala varmvattenförbrukningen vid disk och minska/optimera kemikalieanvändningen? 

Tank- och anläggningsdisk

 • Finns det tydliga och lättbegripliga förklaringar på vad som är rekommenderad:
  • start- och sluttemperatur för diskfaserna
  • vattenmängd i olika diskfaser
  • disktid (totaltid och eventuellt delmoment)
  • funktion av en eventuell doppvärmare

 • Vilken temperatur rekommenderar tankleverantören för vattnet till försköljningen?

 • Finns det tillräckligt med varmvatten för att värma upp stålplåten i mjölktanken inför disk?

 • Kan kylvattenmanteln avsedd för isvatten dräneras/tömmas på isvatten för att minimera varmvatten åtgången i samband med disk?

 • Om mjölktanken har isvattenkylning (jmf direktförångning) hur mycket extra varmvatten åtgår för att även värma den kvarstående mängden isvattnet i samband med en disk?

 • Är uppvärmningen av tanken optimal genom rätt temperatur på försköljningsvatten och antal uppvärmningsfaser med ljummet/varmvatten för minimal åtgång av varmvatten?

 • Har den verkliga diskfasen rätt/optimal vattenmängd för att minimera behovet av diskmedel?

 • Vilken kostnad anger tanktillverkaren för:
  • Energiåtgång vid disk
  • Åtgång av diskmedel

 • Finns det tydligt noterat vilken mängd av olika diskmedel som ska användas vid varje diskning?

 • Finns det tydligt noterat hur mycket vatten det ska vara i olika faser av diskningen?

 • Vilken temperatur ska disklösningen hålla för tillräcklig effekt och tillräckligt hög sluttemperatur?

 • Hur kan man enkelt och löpande kontrollera disktemperaturen?

 • Överstiger sluttemperaturen 42oC?

 • Finns det larmsystem så att man kan se att disken fungerat på avsett sätt? 

Service

 • Hur kan man dagligen/löpande kontrollera åtgången av diskmedel?

 • Var anger maskinleverantören hur ofta, på vilket sätt och i vilka punkter man ska kontrollera diskningen?

 • Var anger maskinleverantören hur ofta, på vilket sätt kontrollen av diskningen ska ske av plattvärme- och rörvärmeväxlare?

 • Var anger maskinleverantören hur ofta och på vilket sätt man ska kontrollera diskdysor, disktryck och funktion?

 • Ingår det i en normal service en kontroll av att:
  • tanken är ren
  • diskprogrammen fungerar på rätt sätt
  • disk dysor fungerar tillfredsställande
  • disktrycket är tillfredsställande 

Diskning exempel uppbundet stall

 • Har diskrutiner för utrustningen bifogats?

 • Anges rekommenderad vattenmängd, diskmedelsåtgång, disktid, med mera? 

Mjölkningsrobot

 • Diskas roboten 3 ggr per dygn?

 • Finns det automatiskt filterbyte?

 • Diskas hållaren för silstrumpa med en ren silstrumpa eller utan silstrumpa?

 • Om disk sker med silstrumpa i hållaren, kan maskinleverantören visa att disken av mjölkförande ledningar sker med tillfredsställande rengöringseffekt.

 • Hur säkerställer man (tillräckligt med tryckluft, slutna vattenventiler, med mera) så att allt vatten töms ur systemet vid sköljning och disk?

Avlopp

 • Är avloppen försedda med vattenlås?

 • Är avloppen godkända enligt kommunens krav?

 • För att minimera återkontaminering av bakterie- och svamptillväxt ska utloppet på diskens avloppsledning och diskbrunnens vatten yta vara bruten. Hur är detta garanterat med det planerade disksystemet