Teknik på Gården Sverige

Nyhetsbrev nr 3 2017

I detta nyhetsbrev kan du läsa följande:

  • Arlas nya hämtningsregler
  • Invägningstemperaturen påverkan på mjölkkvaliteten
  • Disk- och kemidagen 2017

Arlas nya hämtningsregler

Arlas styrelse

Arlas styrelse har enats om nya regler för mjölkhämtningen som gör det möjligt att använda tankbilarna mer effektivt genom att optimera rutterna. Förändringarna förväntas vara genomförda 2022 och resultera i besparingar på mer än 12 miljoner euro per år.Reglerna som tagits fram av de globala logistikavdelningarna är ytterligare ett steg mot en samordning av Arlas avräkningsmodell i de olika länderna. För den enskilde bonden innebär reglerna en chans till högre mjölkpris då det betalas tillägg till gårdar som uppfyller kraven för en effektiv mjölkhämtning.

Hämtning varannan dag

Varannandagshämtning ska vara standard, eftersom det medför besparingar för Arla om alla kan lagra mjölken i två dagar. Alla gårdar som vill ha varjedagshämtning kommer att få betala en avgift på 46 euro per extra hämtning från den 1 januari 2019. Om Arla av något skäl vill hämta mjölken varje dag utgår ingen avgift .

Oberoende hämtning

(Arla kan hämta mjölken närsomhelst under dygnet.)
Rutterna kan optimeras och kostnadsbesparingar genomföras. Därför höjs tillägget från 0,3 eurocent per kilo mjölk till 0,5 eurocent per kilo den 1 januari 2018. Ambitionen är att oberoende hämtning ska bli standard inom Arla från 2022.

Släpvagnstillägg

Det går att spara pengar om stora tankbilar kan hämta mjölk på gårdarna. Därför införs ”tillgänglighetstillägg” i hela Arla. I stort sett motsvarar detta det svenska släpvagnstillägget. Tillägget är 6 euro per hämtning och 0,2 cent per kilo mjölk, plus 0,5 euro per hämtning för möjligheten att parkera släp på gården. Totalt blir det nya släpvagnstillägget i Sverige 6,5 euro per hämtning och 0,2 cent per kilo mjölk, från den 1 januari 2018.

Tretums tankutlopp

Ökad pumphastighet spar tid och pengar. Därför bör tretums tankutlopp installeras i gårdens mjölktank. Tretums tankutlopp ger ett tillägg på 0,15 eurocent per kilo mjölk från och med januari 2018. Det pågår arbete med att ta fram teknisk information och exempel på hur tankutloppen ska utformas.

Invägningstemperaturens påverkan på mjölkkvaliteten

Under 2017 har ett projekt i TpG visat att Arla med god marginal klarar av myndighetskravet på lasttemperatur på mejeri. Ett observandum är dock att vi har många gårdar där varm mjölk från mjölkroboten skickas till tank under tiden vi pumpar in i tankbilen. Enligt AG punkt 673 är det inte tillåtet och Arla planerar nu att i samarbete med teknikföretagen kontakta dessa gårdar för att få problemet åtgärdat.

Disk- och kemidagen 2017

Det i november planerade ”Disk- och kemidagarna” ställs in. Aktuella disk- och kemirelaterade frågor räknar vi med kommer att kunna rymmas i programmet för Gårdstekniskt FORUM som planeras genomföras under våren 2018.

Hälsar Teknik på Gården

teknik-pa-garden.png