Få investeringar i mjölkkostall

Förprövningsstatistiken för nya mjölkkoplatser visar på en fortsatt låg nivå 2017. Investeringarna har legat lågt de senaste fyra åren.

Förra året när vi skrev om förprövningarna var rubriken “Fortsatt få förprövningar”. Nu när även 2017 kan summeras, ligger förprövningarna av mjölkkoplatser kvar på den låga nivån, enligt ny statistik från Jordbruksverket.

Förprövningarna inom mjölkproduktionen har legat på en låg nivå de senaste fyra åren, knappt 8 000 platser per år. Dessförinnan låg investeringarna i mjölkproduktionen på drygt den dubbla nivån. Fram till 2012 förprövades ungefär 20 000 platser per år i mjölkkostallar. De stallar som förprövas nu är mindre än tidigare, strax över 100 kor de senaste fem åren, jämfört med cirka 125 de fem åren dessförinnan.

Statistiken bygger på länsstyrelsernas förprövningar av nya eller ombyggda stallar, och är en granskning ur djurskyddssynpunkt innan byggnationen inleds. De flesta förprövade byggnader blir också byggda.
Investeringsviljan i stallar för dikor är hög, och har mer än fördubblats jämfört med för några år sedan. Priserna på nötkött har varit stabilt höga de senaste åren, vilket har stimulerat den specialiserade nötköttsproduktionen och antalet dikor har ökat. Även investeringarna i stallar för slaktkyckling var rekordhög 2017, även grisföretagen ligger på en hög nivå.

– Vi ser en blandad investeringsvilja inom den svenska animalieproduktionen, säger Harald Svensson, chefsekonom på Jordbruksverket. Situationen ser god ut för både slaktkyckling och den specialiserade nötköttsproduktionen. Även inom grissektorn finns framtidstro. Däremot är investeringsviljan inom mjölkproduktionen låg. För att kontinuerligt ersätta slitna anläggningar inom mjölkproduktionen bedöms nivån behöva ligga på drygt det dubbla. Ett investeringsbehov har byggts upp de senaste fem åren som närmar sig 50 000 platser. Det motsvarar 15 procent av dagens antal kor.

I den svenska livsmedelsstrategin är målet en ökad produktion i det svenska jordbruket. För att uppnå det målet behöver produktionen öka av såväl kött, mjölk och ägg som olika grödor.

Kort om förprövningarna, fördelat på djurslag och antal platser, 2017:

  • Mjölkkor, 7 800 platser. Mer än halvering jämfört med 2012 och tidigare.
  • Dikor, 16 700 platser. Mer än fördubbling jämfört med 2015 och tidigare.
  • Ungdjur, 31 900 platser. Cirka 25 procent mer än tidigare.
  • Suggor, 6 500 platser. Mer än fördubbling jämfört med 2015 och tidigare.
  • Slaktgrisar, 14 500 platser. Starkt ökande de senaste fyra åren.
  • Slaktkyckling,1 220 000 platser. Mer än tidigare, varierar starkt mellan åren.
  • Värphöns, 581 000 platser. Varierar mellan åren, något lägre under 2016 och 2017.
  • Hästar, 3 000 platser. 25 procent lägre under 2016 och 2017 mot närmast föregående år.

Ann Christin Olsson