MinGård, Min sida och vxa.se - 23/9 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 23 september mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Projektet

Projektet välkomnar såväl bruksbesättningar som avelsbesättningar som vill få sina djur scannade att höra av sig.

Vill du delta i projektet och få dina djur scannande?

Välkommen att kontakta Linnea Gustafsson och Cecilia Lindahl, forskare på RISE:

Cecilia Lindahl
Telefon: 010-516 69 38
E-post: cecilia.lindahl@ri.se

Linnea Gustafsson
Telefon: 010 -516 69 01
E-post: linnea.gustafsson@ri.se

Stärkt konkurrens och lönsamhet

- En bättre och jämnare kvalitet på svenskt kött och en bättre koppling mellan pris och kvalitet skulle förbättra möjligheten att framgångsrikt konkurrera med importerat kött och stärka den ekonomiska lönsamheten inom branschen, säger forskaren Cecilia Lindahl, RISE, Jordbruk och livsmedel, som driver projektet.

Ultraljudsscanning används i till exempel USA och Kanada som ett hjälpmedel för att optimera slakttidpunkt och selektera avelsdjur baserat på ansättning av intramuskulärt och subkutant fett.

- RISE vill nu använda tekniken på vårt svenska djurmaterial, som generellt har en mycket lägre marmorering än amerikanska nötkreatur. Målet med projektet är att dels beskriva hur djurmaterialet i Sverige ser ut avseende marmorering genom att scanna avelsbesättningar med olika köttraser. Och dels att verifiera metoden genom att scanna slaktmogna nötkreatur från bruksbesättningar före slakt, och sedan jämföra med slaktkroppen från samma individ, säger Cecilia Lindahl.

Scanning underlättar och kan ge mer betalt

Idag är det först på slakteriet som man kan se slaktkroppens marmoreringsgrad.
- Scanning gör det lättare för producenterna att välja rätt avelsdjur och att sortera ut vilka djur som ska gå till slakt, säger Birgitta Sjödin, avdelningschef Fält, Växa Sverige.

Blir projektet framgångsrikt vill Växa Sverige på sikt erbjuda scanning som en tjänst för att höja värdet och kvaliteten på det svenska nötköttet, vilket i förlängningen ger producenten mer betalt för råvaran.

Husdjurstekniker Anders Fransson, Växa Sverige, har utbildat sig i ultraljudsscanning i USA. Det är Växa Sverige som står för den praktiska delen i projektet.
Så går scanningen till

Scanningsprojektet har inte ekonomisk möjlighet att ersätta intresserade producenter för den tid de avsätter för scanningen. Däremot ingår kostnaden för själva scanningen i projektet. Djurägaren får också ta del av den data som samlas in på deras djur.

Djur aktuella för scanning

I bruksbesättningar är det minst tolv månader gamla kvigor och stutar, men också ungkor och kor som projektet är intresserade av att få scanna innan de går till slakt. I avelsbesättningar är det tjurar och moderdjur som är aktuella för scanning.

- På de djur som scannas och går till slakt görs efter slakt en visuell bedömning och fotografering av muskelns marmoreringsgrad och subkutant fett och ryggmuskelns ytstorlek mäts. Mätvärdena jämförs sedan med värdena från scanningen, säger forskare Cecilia Lindahl, RISE. Projektet behöver därför kontakta de slakterier som intresserade gårdar skickar sina djur till för att få tillgång till slaktkroppen.

Fakta om projektet

Scanningen är en del av ett större projekt som finansieras av Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak (EU) och Västragötalandsregionen som syftar till att skapa bättre förutsättningar för primärproducenter och det vidareförädlande ledet inom nöt- och lammköttsproduktion att möta efterfrågan från olika kundgrupper avseende ätkvalitet och etisk kvalitet och därigenom stärka sin konkurrenskraft. Projektet koordineras av Agroväst.