Ny plan för att bemöta klimatförändringar

Jordbruksverket har tagit fram en handlingsplan för vilka utmaningar lantbruks- och trädgårdsnäring står inför när klimatet förändras.

Större svängningar i temperatur och större variation mellan år och områden, nederbörd kontra torka, leder till att förhållandena förändras vad gäller att bedriva jordbruk och djurskötsel. I handlingsplanen berörs behovet av ventilation och material i byggnader för att klara ett tidvis fuktigare klimat.  Vidare berörs att ett varmare klimat ger möjligheter till en längre betessäsong men också utmaningar med att förhindra sjukdomar och skador förknippade med utevistelse. Behovet av bevattning  i områden med torka för att kunna odla tas också upp som ett framtidsscenario.

Handlingsplanen innehåller även en uppdaterad kunskapssammanställning om hur Sveriges jordbruk påverkas när klimatet ändras. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.