Medlem

Stadgar

Våra stadgar

Stadgar för Växa Sverige ekonomiska förening (org nr 769621-2344)

§ 1 Företagsnamn

Föreningens företagsnamn är Växa Sverige ek. för.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i sin verksamhet eller genom annan,

utöva produktionsserviceverksamhet inom husdjursskötseln, syftande till djurmaterialets förbättring och effektivare nyttjande,

bedriva annan rådgivnings-, service-, och utvecklingsverksamhet,

samt att bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

§ 3 Styrelsens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Jönköping.

§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas

1 Individmedlem - envar fysisk eller juridisk person som bedriver lantbruk inom föreningens verksamhetsområde.

2 Intressemedlem – Avels och intresseförening som av styrelsen bedöms kunna bidra till förverkligande av föreningens syfte.

Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen och prövas av styrelsen.

§ 5 Förvärv av andel genom bodelning, arv eller testamente

Har medlems andel övergått på annan på grund av bodelning, arv eller testamente, har förvärvaren rätt att inträda som medlem, om förvärvaren uppfyller förutsättningarna i § 4. Då fråga är om förvärv av avliden medlems andel, ska ansökan om medlemskap göras inom sex månader efter dödsfallet eller, om den i § 13 angivna tiden för avgång då ännu inte inträffat, senast vid den tiden. Har förvärvet annars skett genom bodelning, ska ansökan om medlemskap göras inom samma tid från förvärvet.

Medlems dödsbo utövar den avlidnes rättigheter och fullgör dennes skyldigheter, intill dess att avgången inträffar på grund av att förvärvaren antagits som medlem eller ansökan om medlemskap inte gjorts inom föreskriven tid eller har avslagits.

§ 6 Överlåtelse av andel

Den som utan att vara medlem genom överlåtelse förvärvat medlems andel ska ansöka om medlemskap inom sex månader efter förvärvet.

§ 7 Insatser

1 mom. Individmedlem ska delta med insats som uppgår till 15 % av medlemmens omsättningsvärde till och med 400 000 kronor. Medlem ska delta med lägst 1 000 kronor i insats. Föreningsstämman kan besluta att sänka eller höja nämnda procentsats inom intervallet 5-20 %.

2 mom. Med medlems omsättningsvärde förstås genomsnittet per år av den sammanlagda likviden för medlemmens inköp från föreningen under de tre senaste förflutna räkenskapsåren.

Medlems insatsskyldighet beräknas och fastställs årligen om styrelsen inte beslutar annat. Överskjutande insatsbelopp återbetalas i den mån lagen om ekonomiska föreningar så medger.

Vid årlig insatsberäkning ska omsättningsvärdet ha ökat med minst 15 % innan nytt insatsbelopp fastställs.

Styrelsen kan besluta att vissa tjänster och varor inte ska ingå i omsättningsvärdet.

3 mom. Intressemedlem ska delta med insats som är i förhållande till intressemedlems nyttjande av föreningen eller dess dotterbolags tjänster. Insatsens storlek lyder på det belopp som styrelsen beslutar för respektive intressemedlem. Dock lägst med 1 000 kronor och högst med 30 000 kronor.

4 mom. Insatsemission påverkar inte medlems insatsskyldighet.

§ 8 Insatsbetalning

Insats betalas kontant genom fakturadebitering inom den tid styrelsen beslutar, dock senast inom tre år efter att medlemskap beviljats respektive ökning av insatsskyldighet. Insatsemissionsbelopp tillgodoräknas inte medlem som insatsbetalning.

§ 9 Förlagsinsatser

1 mom. Styrelsen kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas föreningen. Sådana insatser får tillskjutas såväl av medlemmar som av andra än medlemmar.

2 mom. Varje förlagsinsats medför företrädesrätt till årlig utdelning från det belopp som enligt den för räkenskapsåret fastställda balansräkningen står till föreningsstämmans förfogande sedan avdrag skett för vad som åtgår till täckande av möjligen förefintlig förlust från föregående år och till reservfonden avsatts vad som enligt lag måste minst föras dit. Företrädesrätten gäller framför såväl efterlikvid och återbäring, oavsett om dessa inräknats i årsvinsten eller inte, som insatsutdelning och övriga ändamål vartill angivna medel får användas.

Förekommer förlagsinsatser ska föreningsstämman årligen besluta att, i den utsträckning de för ändamålet tillgängliga medlen enligt lagen om ekonomiska föreningar förslår därtill, utdelning ska utgå på förlagsinsatserna enligt vad som anges i förlagsandelsbevisen inom det högsta belopp som får tillämpas. Vid utebliven utdelning får ackumulerad utdelning ske senare år. Beslut får fattas om betalning av sista årets/återstående utdelning vid inlösen av förlagsinsats.

3 mom. Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom två veckor från det beslutet därom fattats.

4 mom. Styrelsen har rätt att besluta vem som ska få tillskjuta förlagsinsats och dennas belopp samt de villkor som utöver vad som ovan sägs ska i varje särskilt fall iakttagas vid tillämpningen av denna paragraf

§ 10 Medlems skyldigheter

Medlem är skyldig att följa av styrelsen för verksamheten meddelade anvisningar.

§ 11 Uppsägning till av medlemskap

Uppsägning ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad.

§ 12 Uteslutning

Bryter medlem mot dessa stadgar, betalas inte avgifterna i föreskriven ordning eller skadas på annat sätt föreningen eller motarbetar medlemmen dess intressen och rättelse inte sker efter av styrelsen meddelad varning, har styrelsen rätt att avstänga denne från ifrågavarande gren av föreningens verksamhet för viss tid eller utesluta denne ur föreningen.

Om medlem inte utnyttjat föreningens tjänster under två på varandra följande räkenskapsår har styrelsen rätt att anmoda medlemmen att säga upp sitt medlemskap samt, om medlemmen inte inom tre månader följer denna anmodan, besluta att medlemskapet ska upphöra.

Utesluten medlem är skyldig att genast inbetala obetalda men förfallna insatser och övriga stadgeenliga avgifter. Den som inte accepterar styrelsens beslut om uteslutning, kan hänskjuta frågan till den föreningsstämma som följer näst efter en månad efter uteslutningen.

§ 13 Avgång

Utom i de fall som avses i 3 kap. 7 § (insatsskärpningar mm) och 16 kap. 27 § (fusion) lagen om ekonomiska föreningar, äger avgång ur föreningen rum vid utgången av det räkenskapsår, vilket infaller näst efter tre månader efter det att medlemmen sagt upp sitt medlemskap eller uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat.

§ 14 Återbetalning av insatser

1 mom. Avgången medlem har rätt att få ut inbetalda insatser, genom insatsemission tillgodoförda insatser och beslutad vinstutdelning enligt 10 kap. § 11 och 12 kap. 2 § lagen om ekonomiska föreningar utom då avgången beror på uteslutning. Återbetalning sker med en tredjedel per år. Styrelsen har rätt att besluta om kortare återbetalningstid.

2 mom. På medlems skriftliga begäran (uppsägning) återbetalas överskjutande insatsbelopp (överinsatser) enligt 10 kap. 16 § lagen om ekonomiska föreningar med en tredjedel per år. Styrelsen kan besluta om kortare återbetalningstid.

3 mom. Då medlemmen avgått, har föreningen rätt att kvitta sin fordran på medlemmen mot det insatsbelopp och den vinstutdelning som medlemmen har rätt att utfå.

§ 15 Förlust av rösträtt

Medlem som uteslutits eller sagt upp sitt medlemskap förlorar genast rätten att deltaga i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 16 Kretsindelning och kretsmöte

Föreningens område indelas av styrelsen i kretsar.

Medlemmarna ska genom styrelsens försorg kallas till:

1) Ordinarie kretsmöte för behandling av:

 1. val av ordförande för kretsmötet
 2. val av justeringsmän,
 3. anmälan av sekreterare
 4. fråga om kretsmötet utlysts i behörig ordning
 5. överläggningar angående verksamheten inom föreningen det gångna året
 6. val för tiden intill ordinarie kretsmöte hållits andra året efter valet av ett kretsråd om tre till fyra personer, eller det högre antal som styrelsen godkänt. Ordförande och vice ordförande utses av kretsmötet. Personer ur den lokala fullmäktigegruppen ingår i kretsrådet enligt styrelsens fördelning.
 7. val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande, för tiden intill dess ordinarie kretsmöte hållits andra året efter valet
 8. ärenden i vilka styrelsen funnit att uttalande från kretsen bör inhämtas
 9. övriga ärenden som kretsmötet beslutar att ta upp

2) Extra kretsmöte för behandling av följande ärenden:

 1. val då av kretsmöte förtroendevald avgått och suppleant för denne inte finns.
 2. ärenden i vilka styrelsen finner att uttalande från kretsmöte bör inhämtas.

Ordinarie kretsmöte ska hållas senast under april månad varje år.

§ 17 Rösträtt på kretsmöte

Rösträtt på kretsmöte tillkommer varje medlem inom kretsen, som inte har sagt upp sitt medlemskap eller uteslutits. Varje medlem har en röst. En röstberättigad medlems rätt vid kretsmöte utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig fullmakt.

Endast medlemmens make eller sambo, son eller dotter, firmatecknare för medlem eller hos medlem anställd person i förtroendeställning eller annan medlem får vara ombud. Är medlemmen en juridisk person får denne företrädas av ombud som inte är medlem. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem.

Såsom kretsmötets beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Val sker öppet om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av kretsmötets ordförande utom vid val, då lottning ska ske.

Protokoll från kretsmöte ska inom åtta dagar vara insänt till styrelsen. Närmare bestämmelser om kretsmöte kan utfärdas av styrelsen.

§ 18 Motioner

1 mom. Medlem som önskar få ärende behandlat vid kretsmöte – motion – ska lämna denna motion till kretsrådet senast en vecka före kretsmöte. Motionen ska behandlas på kretsmöte. Om motionen tillstyrks ska den med kretsmötets synpunkter sändas till föreningensstyrelse senast fyra veckor före föreningsstämman.

En medlem som fått sin motion avstyrkt på kretsmöte kan alltid på eget initiativ, senast fyra veckor före föreningsstämman sända motionen till föreningens styrelse för behandling på föreningsstämman.

2 mom. Önskar kretsmöte få motion upptagen till behandling på ordinarie föreningsstämma, ska motionen sändas till föreningens styrelse senast fyra veckor före stämman.

§ 19 Medlemsområden, lokal fullmäktigegrupp

Föreningens kretsar sammanförs av styrelsen i geografiska medlemsområden.

Inom varje medlemsområde genomförs val av det antal stämmofullmäktige samt suppleanter som medlemsområdet tilldelats av styrelsen, baserat på antalet medlemmar inom medlemsområdet. Fullmäktige och suppleanter utses för tiden till dess ordinarie stämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet.

Fullmäktige utses genom poströstning/internetröstning enligt vad som föreskrivs i föreningens valordning, som fastställs av styrelsen inför varje val.

Stämmofullmäktige och suppleanter inom ett medlemsområde utgör lokal fullmäktigegrupp med uppgift att enligt fördelning av styrelsen ingå i kretsråd inom medlemsområdet, driva arbetet inom medlemsområdet, ta fram agenda för möten mm. Anvisning för arbetet ska utfärdas av styrelsen.

§ 20 Valberedningar

1 mom. De sammankallande i kretsvalberedningar inom ett medlemsområde utgör valberedning för medlemsområdet. Valberedning ska bereda val av de fullmäktige och suppleanter till föreningsstämma, som tilldelats medlemsområdet. Valberedningen konstituerar sig själv. Ytterligare instruktioner för valberedningen framgår av den av styrelsen fastställda valordningen.

2 mom. Föreningsstämman ska ha en valberedning (”stämmovalberedning”). Medlemsområdenas fullmäktigegrupper nominerar var sin ledamot till stämmovalberedningen. Stämmovalberedningen konstituerar sig själv.

§ 21 Ordinarie föreningsstämma

De av medlemmarna utsedda fullmäktige utgör föreningsstämma och utövar helt dennas befogenhet. Antalet fullmäktige ska vara lägst 30 och högst 60. Antalet bestäms av styrelsen.

Styrelsen fördelar fullmäktige mellan medlemsområdena i förhållande till antalet medlemmar.

Ordinarie föreningsstämma hålls senast under juni månad på tid som styrelsen bestämmer. Stämman ska hållas på ort inom föreningens geografiska verksamhetsområde som styrelsen bestämmer. Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av annan ledamot i styrelsen.

På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

1) stämman öppnas
2) val av ordförande och vice ordförande vid stämman,
3) anmälan av styrelsens val av protokollförare,
4) godkännande av föredragningslista
5) val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll,
6) fastställande av röstlängd,
7) fråga om stämman utlysts i behörig ordning,
8) styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret,
9) revisorernas berättelse och i förekommande fall koncernrevisionsberättelse,
10) beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall av koncernresultat- och koncernbalansräkning,
11) beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
12) beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören,
13) bestämmande av ersättning till styrelse, revisorer, fullmäktige samt andra förtroendevalda inom föreningen,
14) fastställande av antal och val av ledamöter i styrelsen,
15) fastställande av antal och val av revisorer och en suppleant,
16) val av stämmovalberedning, ledamöter en från respektive medlemsområde utses för tiden till dess ordinarie stämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet; dock ska mandattiden bestämmas så att halva/näst intill halva stämmovalberedningen avgår varje år.
17) val av representanter till andra organisationer,
18) i kallelsen upptagna ärenden, som av styrelsen hänskjutits till stämman eller som av medlem eller kretsmöte ingivits till styrelsen senast fyra veckor före stämmans hållande med begäran om dess upptagande på stämman.

Varje fullmäktige har en röst.

Styrelseledamot, verkställande direktör och revisor har rätt att delta vid föreningsstämmans överläggningar och framställa förslag. Intressemedlemmar samt av styrelsen inbjudna gäster har rätt att närvara vid stämman.

Föreningsstämman är beslutför då mer än hälften av antalet fullmäktige är närvarande.

Såsom stämmans beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits, där inte annan majoritet föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar. Val sker öppet om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av stämmans ordförande, utom vid personval då lottning ska ske.

§ 22 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska hållas, då styrelsen så finner det erforderligt eller om en revisor eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär hos styrelsen att sådan stämma ska sammankallas med angivande av det eller de ärenden som ska behandlas.

§ 23 Kallelser

Kallelse till kretsmöte sker efter styrelsens beslut antingen genom annons i tidning som styrelsen bestämmer, eller genom brev med posten eller genom e-post, senast två veckor före mötets hållande.
Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma sker genom brev med posten till fullmäktige och utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Annan medlemsinformation sker genom brev med posten eller genom e-post eller genom annons i tidning som styrelsen bestämmer.

§ 24 Styrelse och verkställande direktör

1 mom. Styrelsen består av lägst 7 och högst 16 ledamöter. Ledamöterna väljs av föreningsstämman. Styrelsen utser inom sig ordförande bland de stämmovalda ledamöterna.

Till ledamot i styrelsen kan väljas röstberättigad medlem, person som avses i 7 kap. 7 § lagen om ekonomiska föreningar, röstberättigad medlems make/maka, sambo, son eller dotter, firmatecknare för sådan medlem samt person som är i ansvarsställning anställd hos sådan medlem.

Till ledamot kan även, efter styrelsens yttrande, väljas annan lämplig person som inte tillhör de i föregående stycke nämnda kategorierna, dock högst två ledamöter.

2 mom. Styrelseledamot utses för tiden till dess ordinarie stämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet; dock ska mandattiden bestämmas så att halva/näst intill halva styrelsen avgår varje år. Styrelsen är beslutför när antalet av stämman valda närvarande styrelseledamöter överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.

3 mom. Styrelsen ska utse en verkställande direktör.

§ 25 Firmateckning

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av dem som styrelsen utser.

§ 26 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari–31 december.

§ 27 Revision

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljes årligen på ordinarie föreningsstämma lägst två och högst fyra revisorer. En revisor ska vara auktoriserad. För den auktoriserade revisorn ska suppleant utses.

§ 28 Vinstfördelningsgrunder och gottgörelser

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden och med de begränsningar som framgår av 12 kap. 3-4 §§ lagen om ekonomiska föreningar, enligt föreningsstämmans beslut

 1. fonderas och/eller
 2. föras i ny räkning och/eller
 3. utgå som utdelning på inbetalda medlemsinsatser och/eller
 4. fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmarnas omsättning med föreningen och/eller
 5. användas för i 12 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar angivet ändamål.

Styrelsen kan besluta om gottgörelser. Grunderna för gottgörelser såsom återbäring, för de produkter som säljs av föreningen samt för de tjänster som lämnas av föreningen bestäms av styrelsen.

§ 29 Insatsemission

Beslut om insatsemission enligt 10 kap. 3 § lagen om ekonomiska föreningar fattas av ordinarie föreningsstämma efter förslag av styrelsen. Utdelningsbart fritt eget kapital får överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission.

Till grund för fördelningen av insatsemissionens belopp mellan medlemmarna ska ligga medlemmarnas inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser och/eller medlemmarnas omsättning med föreningen under visst antal hela räkenskapsår tillbaka, dock högst fem år.

Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen vilken/vilka fördelningsgrunder som ska tillämpas och i förekommande fall, fördelningen mellan grunderna vid varje insatsemission. Styrelsen kan besluta att vissa produkter/tjänster inte ska ingå underlaget. Föreningsstämman kan också besluta om tillämpningsbestämmelser.

§ 30 Likvidation

Upplöses föreningen ska dess behållna tillgångar fördelas så att medlemmarna först utfår sina inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. Återstoden ska fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras omsättning med föreningen under de senaste tre räkenskapsåren.

§ 31 Pantsättning

Medlems inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser utgör ständig pant för all föreningens fordran mot medlemmen. Föreningen har rätt att, om medlemmen inte betalar sin skuld, behålla motsvarande belopp av nämnda medlemsinsatser då

medlemmen avgår eller på annan lag eller stadgeenlig grund erhåller rätt att få ut insatser.

§ 32 Force majeure

Föreningen är icke skyldig tillhandahålla sina tjänster, då force majeure föreligger eller då driften icke kan i normal utsträckning upprätthållas på grund av strejk, lockout, eldsvåda, olyckshändelse, trafikhinder eller dylikt.

Föreningsstämma kan med minst 2/3 majoritet av de avgivna rösterna besluta att tillsvidare eller under viss av stämman fastställd tid helt eller delvis lägga ner föreningens verksamhet. Skulle under tid, då driften enligt dylikt beslut är inställd eller begränsad, fråga uppkomma om återupptagande eller utvidgande av driften, ska frågan hänskjutas till föreningsstämmans avgörande, och må beslut därom fattas med enkel majoritet av de avgivna rösterna.

§ 33 Övriga bestämmelser

I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.

– o-0-o-

Stadgar antagna vid extra föreningsstämma 2020-11-18