Avel på djupet

Här hittar du avelsvärden

Här hittar du avelsvärden

Avelsvärden publiceras på ett antal olika ställen. Här nedan ser du en sammanställning över var de presenteras.

Många olika avelsvärden beräknas och publiceras på ett flertal ställen. För många djur är värdena endast tillgängliga för enskilda djurägare, och nås då genom olika redovisningar och verktyg från Växa Sverige. Avelsvärden för en del djur finns även tillgängliga på olika topplistor samt på söksidor med avelsvärden.

Här nedan kan du läsa om var avelsvärden och genetiska trender publiceras, både för mjölkraser och köttraser. För köttrastjurar finns avelsvärden för användning inom antingen renrasavel eller i mjölkkobesättningar.

Mjölkras

Raserna SRB, holstein och jersey beräknas i en gemensam nordisk avelsvärdering. För tjurarna beräknas även internationella avelsvärden av Interbull. Avelsvärden för mjölkkor av rasen SKB, fjällras och rödkulla beräknas nationellt.

Fenotypiska avelsvärden publiceras fyra gånger per år, februari, maj, augusti och november. De genomiska avelsvärdena publiceras 12 gånger per år, och internationella avelsvärden för tjurar publiceras tre gånger per år.

Se publiceringsdatum i NAV:s kalender

Avelsvärden hondjur

Avelsvärdena redovisas bland annat i MinGård®, Genvägen och via verktygen på Min sida: 

  • Nyckeltal Avel
  • Mobila djurtavlan
  • IndividAvel

Logga in på Min sida

Topplistor - svenskfödda hondjur
På Min sida hittar du de senaste topplistorna för svenskfödda hondjur som har högst NTM baserat på genomiska avelsvärden. Listorna finns under Resultat & analys / Genomiska topplistor.

Logga in på Min sida 

- Köper du doser från en importör som inte betalar för avelsvärdering?
För att få avelsvärden i dessa fall, behövs ett abonnemang på tjänsten "Avelsvärden för importtjurars avkommor".

Läs mer om tjänsten och vilka tjurar det gäller

Avelsvärden tjurar

Nordiska avelsvärden

Uppdateras efter avelsvärderingen i NAV - februari, maj, augusti och november. Här finns tjurens alla tillgängliga NAV-avelsvärden. Du ser också vad tjurens avelsvärden betyder i praktiken, uttryckt som fenotypiska värden i exempelvis kg mjölk.

Här hittar du topplistor och kan söka semintjurar av nordiska röda raser, holstein och jersey, med stamboksnummer i Danmark, Finland eller Sverige. Tjurarna är antingen testade i de tre nordiska länderna, eller importerade från andra länder.

För nya utländska tjurar kan det dröja till nästkommande avelsvärdering innan de finns med här. 

NAVET - Nordisk Avelsvärderings publicering av tjuravelsvärden

Internationella avelsvärden

Uppdateras efter varje Interbullavelsvärdering - april, augusti och december. Här hittar du topplistor och kan söka efter semintjurar med officiella internationella avelsvärden från Interbull, uttryckt på nordisk skala. 

Interbullavelsvärden är tillgängliga för RDC - röda raser, holstein, och jersey. Tjurarna är testade i länder som deltar i Interbull, för antingen avkommeprövade eller genomiskt testade ungtjurar.

NAV Interbull Resultat

Nationella avelsvärden

Här hittar du avelsvärden för tjurar av raserna

  • SKB
  • Fjällras
  • Rödkulla.

SKB/FJÄ/RÖD - avelsvärden

Uppföljning och tolkning

Avelsframsteget i olika egenskaper hos kor och tjurar av nordiska röda raser, holstein och jersey kan ses via genetiska trender.

Genetiska trender - mjölkras

För att kunna tolka avelsvärden som uttrycks som relativa tal behöver man veta vad en relativtalsenhet är värd uttryckt på den skala som egenskapen registreras. Läs mer om detta och om var du kan hitta värden per relativtalsenhet på NAVs sida.

Värdet per relativtalsenhet - mjölkras

Köttras

För raserna aberdeen angus, blonde d’aquitaine, charolais, hereford, highland cattle, limousin och simmental, beräknas avelsvärden inom renrasiga populationer i en gemensam nordisk avelsvärdering. Fenotypiska avelsvärden publiceras fyra gånger per år – mars, april, juni och november.

Semintjurar av köttras får även nordiska avelsvärden för kalvnings- och slaktkroppsegenskaper samt ungdjursöverlevnad baserat på korsningskalvar efter mjölkkoras. Från och med 2019 beräknas de av NAV fyra gånger per år.

Raserna aberdeen angus, charolais, hereford, limousin och simmental får även internationella avelsvärden för ett par egenskaper. De beräknas av Interbeef två gånger per år – mars och oktober/november.


Nordiska avelsvärden

MinGård®

Du får avelsvärden när din besättning är ansluten till KAP och hittar alla avelsvärden för enskilda egenskaper och delindex på djurkortet och i händelser och rapporter i MinGård®.

KAP besättningsanalys 

Några av avelsvärdena för alla dina djur hittar du i verktyget KAP besättningsanalys via Min sida.

Logga in på Min sida

Topplista köttdjur

Här hittar du topplistor för köttdjur av olika ras uppdelade på tjurar, kor och tjurkalvar där man kan sortera djuren efter delindex eller enskilda avelsvärden. Du kan från topplistorna söka fram enskilda djur eller djur från din besättning.

Topplista köttdjur

Semintjurar

Avelsvärden för semintjurar hittar du i DosShop under respektive tjur. 

DosShop - Köttraser renrasavel


NAV - Nordisk avelsvärdering

Du kan också söka fram köttrastjurar och -kor på NAVET. Här hittar du topplistor och kan söka tjurar och kor av köttraser med stamboksnummer i Danmark, Finland eller Sverige. Du hittar också länkar till publicering av Interbeef och Kött x Mjölk.

NAVET avelsvärden köttras


Internationella avelsvärden

På NAVET avelsvärden för köttras hittar du internationella avelsvärden (Interbeef) för raserna aberdeen angus, charolais, hereford, limousin och simmental.

NAVET avelsvärden köttras

Uppföljning och tolkning

Avelsframsteget i olika egenskaper hos köttraser kan ses via genetiska trender. 

Genetiska trender - köttras