Så behandlar vi dina personuppgifter

Växa Sverige ser det som en förtroendefråga att säkerställa att din personliga integritet skyddas vid din användning av de tjänster och avtal som Växa Sverige tillhandahåller.

Med anledning av den nya personuppgiftslagstiftningen GDPR, General Data Protection Regulation, som träder i kraft inom EU vill vi informera om hur vi hanterar och skyddar de personuppgifter som finns registrerade hos oss. Vi vill även informera om vilka rättigheter den nya lagstiftningen ger dig som medlem och kund hos oss.

Syftet med vår verksamhet är att bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt svenskt lantbruk genom att tillvarata våra medlemmars och kunders ekonomiska intressen. Vi bedriver vår verksamhet främst genom att tillhandahålla produkter, tjänster inklusive service och utbildningar, som syftar till att öka lönsamheten i svenskt lantbruk.

Som en förutsättning för att du ska kunna vara medlem och kund behöver vi registrera uppgifter om dig för att hantera ditt medlemskap samt erbjuda dig som medlem och kund bra service och information.

Personuppgiftsansvarig

Växa Sverige, som organisation, är personuppgiftsansvarig, vilket betyder att vi hanterar och lagrar personuppgifter om dig. Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Växa Sverige på kontaktuppgifterna längre ner på sidan.

Varför Växa Sverige inhämtar uppgifter

För dig som är medlem i Växa Sverige behöver vi personuppgifterna för att administrera uppgifter som följer direkt av det ingångna avtalet om medlemskap. Vi behöver även kunna hantera uppgifter för att fullfölja våra åtaganden mot dig som medlem och för att ge dig medlemsinformation. När medlemskap tecknas med Växa Sverige, i form av en undertecknad inträdesansökan, ger det avtalet oss laglig grund att förse dig med medlemsinformation och med information och erbjudanden om våra produkter och tjänster. Syftet med vår verksamhet, att tillvarata våra kunder och medlemmars ekonomiska intressen, ger oss ett berättigat intresse att förse dig som kund och/eller medlem med information och erbjudande om våra produkter och tjänster.

Kommunikation till dig som medlem och kund hos oss sker via e-post, SMS och utskick per post. Du kan senare ändra dig om du inte vill att din e-post, ditt mobilnummer eller din postadress ska användas för detta.

Uppgifterna används också för att kunna möta Växa Sverige berättigade intresse för intern kontroll och för utveckling av vår organisation. Uppgifterna används även på denna grund för att ta fram samlad statistik som används i vår verksamhet, tex i kontakt med myndigheter och beslutsfattare. Personuppgifter används på detta sätt i den utsträckning det inte överskrider den registrerades rättigheter.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi hämtar in uppgifter i första hand direkt från dig. Det gäller namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, organisationsnummer samt uppgifter om din verksamhet med anknytning till oss. Dessa uppgifter kompletteras och uppdateras över tid via SPAR, Statens Personadressregister. Vi registrerar och hanterar även uppgifter om betalningar, avtalstid för medlemskap och uppgifter om produkter och tjänster som du köpt av oss. För dig som har förtroendeuppdrag i Växa Sverige samlar vi även in och hanterar uppgifter om dessa uppdrag.

Foton tagna på Växa Sveriges medlemsmöten, träffar, kurser och event, eller inspelningar av digitala evenemang, kan användas i vår allmänna marknadsföring. Vi baserar detta på vårt berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet, och har gjort en intresseavvägning för medverkande på bild/inspelning. Vill du inte medverka på bilder eller i inspelade evenemang, meddelar du arrangören eller Växa Sveriges representant på plats.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Uppgifterna behålls under hela tiden som ett medlemskap löper. När ett medlemskap upphör sparas uppgifterna under den tid som lagen om ekonomisk förening kräver, vilket är sju år. Även för dig som är kund hos oss, utan att vara medlem, kan vi behöva spara vissa uppgifter så som räkenskapsinformation under minst sju år. Alla uppgifter sparas i ordnat skick och på betryggande sätt.

I vissa fall kan annan lagstiftning än personuppgiftslagstiftningen kräva att uppgifter finns kvar hos oss längre tid, tex om de officiella uppdragen kring djurhälsa och smittskydd så kräver.

Så här skyddar vi de personuppgifter vi har

I de fall Växa Sverige nyttjar extern part för att hantera administration, som vid fakturering, överlämnas uppgifter till dessa i nödvändig utsträckning och via säkra kanaler. För att ytterligare skydda dina personuppgifter upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal med den externa parten.

Utlämnande av uppgifter och mottagare

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran ska ske skriftligen till oss per post eller via det här formuläret.

Du kan begära att få dina personuppgifter rättade, genom att kontakta oss via det här formuläret.

Du kan också begära att personuppgifter raderas eller blockeras. Kontaktuppgifter hittar du längre ned på denna sida.

Det finns regler för dataportabilitet av uppgifter, viket betyder att det finns regler för hur du kan få dina uppgifter överförda till ett annat företag om du vill byta leverantör.

Du har rätt att meddela oss om du vill att dina uppgifter inte längre ska behandlas av oss för marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Har du klagomål om hur vi i Växa Sverige hanterar dina personuppgifter får du gärna kontakta oss direkt, men du kan även vända dig direkt till myndigheten Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Växa Sverige
Box 288
751 05 Uppsala

Telefon: 010-471 00 00
E-post: info@vxa.se

Notera att Växa Sverige vid olika tillfällen kan inhämta samtycke eller lämna ytterligare information om viss särskild behandling av personuppgifter.