Konferenser och projekt

Finansierade projekt

Finansierade projekt

Projekt med målet att utveckla svenskt lantbruk - finansieras med stöd från landsbygdsprogrammet och olika organisationer.

Pågående projekt


När krisen eller kriget kommer

– beredskapsplanering i primärproduktionen av svenska livsmedel

Detta projekt är ett brett samarbete finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Statens veterinärmedicinska anstalt är huvudansvarig organisation och Växa deltar som projektpart tillsammans med LRF, Skånesemin, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Gård & Djurhälsan, Svensk fågel och Hushållningssällskapet. Projektets mål är att genom information och kompetensutvecklingsåtgärder bidra med ökad förmåga till beredskapsplanering inom primärproduktionen.  
Läs mer om projektet här!

Projektet pågår 2023-2025.
Kontaktpersoner: lisa.ekman@vxa.se och johanna.karlsson@vxa.se
Finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Ensamkalvning eller gruppkalvning i framtiden?

Syftet är att undersöka för- och nackdelarna med ensamkalvningsboxar och gruppkalvningsboxar för nötkreatur. Projektet undersöker också utrymmeskraven för kalvningsboxar i Sverige och andra länder, samt ekonomiska aspekterna för krav och rekommendationer på utrymmen. Vi vill också hitta argument för att bygga större kalvningsboxar än vad de svenska föreskrifterna kräver, med avseende på smittrisk, ökad djurvälfärd, arbetssäkerhet och investeringskostnad.

Projektet pågår under år 2023–2024.
Kontaktperson: agneta.hermansson@vxa.se 
Finansieras av anslag ur Stiftelsen SLO-fonden.

Dimensionering och ekonomi för ny täckdikning

Syftet är att ta fram underlag för dimensionering av detaljdränering i enlighet med livsmedelsstrategimålen och klimatmålen. Projektet ska undersöka hur detaljavvattningssystem dimensioneras i praktiken och hur praktiken skiljer sig från den avvattningskapacitet som enligt teorin krävs i vårt nuvarande och framtida klimat. Projektet ska uppdatera investeringskalkyler för täckdikning utefter moderna förutsättningar med avseende på vattenbortledningsbehov i framtiden.

Projektet delredovisas i mars 2024 och slutredovisas i december 2024.
Kontaktpersoner: emma.ryding@vxa.se och robin.arvidsson@vxa.se
Finansieras av nationella FoU-medel från Jordbruksverket.

Vattendom

– avgörande för bevattningskalkylen på en mjölkgård?

Vattenuttag för bevattning kräver ofta men inte alltid en vattendom, vilken kan variera i omfattning och pris. I framtiden förväntas bevattning bli vanligare i fler delar av Sverige än de sydöstra, och ökad kunskap om vattenuttag skulle gynna på lantbruket och de vattenansvariga myndigheterna. Projektet syftar till att utreda när vattendomar behövs, hur processen går till och vad de har kostat i olika lägen. Kostnaden ska sedan ställas mot lönsamheten i en bevattningsinvestering på en djurgård, där torka och lägre avkastning kan förväntas få allvarligare konsekvenser än på en ren växtodlingsgård.

Projektet delredovisas i mars 2024 och slutredovisas i december 2024.
Kontaktpersoner: carl.andas@vxa.se och robin.arvidsson@vxa.se
Finansieras av nationella FoU-medel från Jordbruksverket.

Djurvälfärd i fokus

Växa har genom en upphandling fått medel för ett projekt med syftet att sprida kunskap inom djurvälfärd och främja kunskapsutbyte mellan forskare och lantbrukare. Målet är att bidra till att höja kompetensen om djurvälfärd inom mjölk -och nötköttproduktionen. Projektet tar ett helhetsgrepp över nötkreaturens liv, från födsel till slakt, med fokus på de områden där åtgärder kan göra stor skillnad för djuren. Målgruppen för projektet är aktörer inom mjölk- och nötköttproduktion, med huvudfokus att nå lantbrukare, men även personer som har anknytning via forskning, rådgivning, klövvård, slakteriverksamhet, semin- och avbytarverksamhet eller undervisning.

eu-flagga-liten.pngProjektet pågår till december 2024.
Kontakt louise.winbladvonwalter@vxa.se
Finansieras av Landsbygdsprogrammet för att öka djurvälfärden i svenska jordbruks- och rennäringsföretag.

System för säkrad djurvälfärd

Växa har fått medel för att genomföra ett projekt i samarbete med ostmejeriet Gäsene. Syftet är att testa ett koncept för att säkra djurskyddet och förbättra djurvälfärden. Konceptet bygger på användning av djurbaserade mått genom djurbedömningar av en expert samt möjlighet för gården att diskutera resultatet med ett kompetensteam av rådgivare. Målet är att finna bästa möjliga djurvälfärdsfrämjande åtgärder utifrån från varje gårds unika förutsättningar. Dessutom ingår utbildning i djurskydd och djurvälfärd för alla mejeriets leverantörer. Erfarenheter från projektet ska bidra till utveckling och förbättring av mejeriets nuvarande kvalitetssystem.

eu-flagga-liten.pngProjektet pågick till december 2023.
Kontakt louise.winbladvonwalter@vxa.se
Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet.


Kopparstatus hos mjölkkor

Målsättningen med projektet är att studera kopparstatus hos mjölkkor och utvärdera utfodringsrekommendationer av koppar. Stort fokus kommer att vara gårdar där mjölkkorna får mycket molybden via foder, eftersom molybden hämmar upptag av koppar. Därför kompletteras foderstaterna med extra koppar i dessa områden, för att kompensera den hämmande verkan av molybden. Kopparbrist har negativ inverkan på produktion och fertilitet, medan vid allt för hög tillförsel av koppar kan det vara skadligt. I nyligen utförd fältstudie i Danmark uppmättes toxiska nivåer av koppar i lever hos mjölkkor.

I vårt projekt ska vi tillsammans med SLU dokumentera tillskott av koppar via foder och hur korna fördelar koppar till mjölk, träck, urin, hår och ackumulering i lever. I projektet kommer vi att ta prover på mjölkkor i tio besättningar främst i Västra Götaland, och sammanställa resultat och vetenskaplig litteratur i ämnet.

Projektet slutredovisades februari 2024.
Kontaktpersoner: maria.akerlind@vxa.se och torbjörn.lundborg@vxa.se
Finansierat av Nötkreatursstiftelsen i Skaraborg.

Nationellt Kodatalabb

– för hållbarhet och innovation inom livsmedelskedjan

I projektet ska den existerande ko-databasen ges en ny infrastruktur för datalagring och delning, genomföra en behovsinventering och ha dialog med behovsägare och innovatörer samt bygga en framtida hållbar affärsmodell för datalabbet. Detta för att främja svenska nötkreaturs hälsa, ge bättre svenska livsmedel från kor - mjölk och kött, skapa högre lönsamhet för producenten samt säkra en god svensk avel och stimulera innovationer inom mjuk- och hårdvara baserat på data om kor.

Växas nationella Kodatalabb utgår från ett mångårigt samarbete mellan Växa och dess medlemmar, men även aktörer som SLU - Sveriges Lantbruks Universitet, LRF och mejeriföreningar. Samarbetet ska nu tas vidare till en mer operativ samarbetsplattform som möjliggör värdeutveckling tillsammans med innovatörer. Partners i projektet är Växa Sverige, SLU och RISE. Planerad samverkan kommer att ske med Agronod.

Projektet pågick till och med september 2023.
Kontaktpersoner: armina.avanes@vxa.se och sandra.cohen@vxa.se
Finansierat med stöd från Vinnova.

Effektivare rådgivning vid extrem torka

– för god djurvälfärd och ökad konkurrenskraft

I projektet tar vi till vara på den kunskap och de lärdomar som genererades av torkan 2018. Underlag kommer att samlas in från veterinärer, rådgivarorganisationer och lantbrukare. Syftet med projektet är att sprida information för ökad kunskap om effektiva sätt att hantera år med extrem vädersituation med en bibehållen djurvälfärd. Mål som ska vara uppnådda vid projektets slut är att sammanställa och förmedla resultat över insamlad kunskap och erfarenhet från torkan 2018 så att det finns ett samlat material att ta del av vid nya perioder av extremväder.

Rådgivning och åtgärder vid extrem torka
Filmer på YouTube Rådgivning och åtgärder vid extrem torka

eu-flagga-liten.pngProjektet pågick till och med maj 2022.
Kontakt: sara.lundberg@vxa.se
Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet.


Säkert Lantbruk

Projektets syfte är att lyfta och sprida den kunskap som redan finns inom området arbetsmiljö i lantbruket samt att komplettera med informativt och lättillgängligt material inom de områden där det saknas information. Vårt mål är att öka riskmedvetenheten hos samtliga som arbetar på gårdarna och på så vis minska förekomsten av olyckor inom lantbruken.

Projektet hoppas kunna ge:

  • Ökad medvetenhet om riskidentifiering och riskhantering på gård.
  • Ökad kunskap om säker djurhantering.
  • Minskat antal olyckor inom lantbruksbranschen.
  • Förbättrad arbetsmiljö inom lantbruket.

eu-flagga-liten.pngProjektet pågick från oktober 2020 till januari 2024.
Kontakt: martina.westlund@vxa.se
Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet.


Markbördighet och ökad kolinlagring

genom ökat mikroliv i marken

Växa driver ett projekt för att utveckla och utvärdera tekniker och metoder för ökad bördighet och ökad inlagring av kol i jordbruksmark. Kolförrådet i marken kan ökas genom att öka mängden växtrester i marken eller genom att stimulera markens mikrobiella aktivitet. Mikroorganismer är den viktigaste källan till organiskt material i marken på lång sikt om man jämför med växtrester. En stor andel av markkolet härrör från kolföreningar som brutits ned och stabiliserats av mikroorganismer. Ett sätt att öka markens inlagring av kol är därför att gynna mikroorganismer. Markmikrolivet påverkar mullhalt och därmed också markens vattenhållande förmåga vilket är positivt då detta kan göra odlingssystemet mindre känsligt för torka. Att gynna markmikrolivet och bördigheten är därför positivt för lantbruket för att möta ett föränderligt klimat.

Vi kommer att analysera jordprover med avseende på mikrobiologisk aktivitet för att sen utvärdera hur de olika insatserna som görs på försöksgårdarna, som t ex kemiska bekämpningsmedel, bearbetningsdjup, artsammansättning i grödan, stallgödselanvändning samt botten- eller mellangröda, ger effekt på mikrolivet.

eu-flagga-liten.pngProjektet pågick till och med december 2023.
Kontakt: helena.lans@vxa.se
Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet.


Djurbaserade mått

Djurbaserade mått mäter effekten av inhysning och skötsel, och kan på ett enkelt sätt ge en överblick över var åtgärder behövs för att förbättra djurvälfärden. Syftet med projektet är att sammanställa och nå ut med kunskap om hur djurbaserade mått kan användas för att mäta och förbättra djurvälfärden i mjölkbesättningar.

eu-flagga-liten.pngProjektet pågick fram till december 2023.
Kontakt: louise.winbladvonwalter@vxa.se
Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet.


Uppdatering celltalsakuten

Vi har beviljats medel för vidareutveckling av verktyget Celltalsakuten. Innehållet ses över och ny layout och nya funktioner planeras.
Celltalsakuten

eu-flagga-liten.pngProjketet pågick under 2023.
Kontakt: asa.lundberg@vxa.se
Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet.