Projekt finansierade med stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Betespotential

Växa Sverige har fått projektstöd för att öka och sprida information och kunskap om bete och dess fördelar när det gäller både ekonomi och djurens välfärd. I projektet ingår att sammanställa material som redan finns om bete och att uppdatera det med ny forskning. I projektet ingår även att erbjuda erfarenhetsträffar till lantbrukare där man blandar erfarenhetsutbyte med redovisning av ny forskning och fakta.

I den mån det går kommer träffarna att hållas på medverkande gårdar men för att kunna nå så många deltagare som möjligt kommer även elektronisk ERFA-träffar att erbjudas via online möten. I projektet ingår också att anordna två seminarium som kommer vara öppna för alla. Intressanta gästföreläsare kommer att bjudas in till seminariedagarna. Målgruppen för projektet är mjölkföretagare i Sverige.

Kontakt: mailto:ann-theres.persson@vxa.seoch emma.rudberg@vxa.se

En kalvportal

Växa Sverige, Djurhälsa har fått stöd för att skapa en webbaserad plattform för kalvhälsa, en kalvportal. Syftet med projektet är att olika målgrupper ska lära sig mer om kalvar genom att få tillgång till information på det sätt som passar dennes inlärningsstil bäst. Informationen på portalen kommer till exempel att bestå av texter, filmer, bilder och interaktiva tester. En ytterligare fördel med en webbaserad kommunikationskanal är att den hela tiden kan uppdateras och hållas aktuell.

Kontakt: ylva.persson@vxa.se

Friskare kalvar – FOKUS kalv

Växa Sverige, Djurhälsa har fått stöd för att subventionera Fokuskurser kalv. En Fokuskurs är ett färdigt kurspaket som bland annat innehåller en föreläsning, gruppövningar, diskussionsfrågor och hemuppgifter. Det färdiga kurspaketet gör det lätt att hålla kurs och det behövs i princip inte någon förberedelsetid för den som anordnar kursen. Kurserna hålls av veterinärer eller andra rådgivare och hålls med fördel på gård. Målet är att öka kunskapen om kalvar och deras hälsa och målgruppen för kurserna är lantbrukare och anställda på gård.

Kontakt: ylva.persson@vxa.se

Fråga Kon för lantbrukare

Växa Sverige, Djurhälsa har fått stöd för att skapa ett material för objektiva djurbedömningar avsett att användas av djurägare och personal. Via en websida kommer resultatet att kunna läggas in och jämföras med andra besättningar. På websidan kommer det att finnas ett förslag på åtgärder kopplade till resultaten av djurbedömningarna.  Material och websida utvecklas ur material från djurbedömningstjänsten Fråga Kon samt från Fokus Kosignaler. Djurägare med personal kommer att ges möjlighet att utbildas i metoden.  Projektets syfte är att öka kunskapen om hur systematiska, objektiva djurbaserade bedömningar kan användas för att identifiera styrkor och svagheter i djurvälvälfärden i mjölkproducerande besättningar. 

Kontakt: louise.winbladvonwalter@vxa.se

Regionala klövvårdsträffar

Växa Sverige, djurhälsa har fått stöd att ha 10 regionala träffar ute i landet där aktuella ämnen kring klövhälsa diskuteras. Tanken med träffarna är att vi även ska stärka regionala samarbeten mellan veterinärer, rådgivare, klövvårdare och lantbrukare. Vi kommer börja med träffarna under våren 2017. Se vidare i vår kurskalender för att se var det blir en träff nära dig.  

Vi har även fått pengar till att ekonomiskt stödja klövvårdare när de åker på utbildning (en workshop i Danmark).

Kontakt: lotta.christvall@vxa.se

Nya klövvårdsrutiner

Under 2017-2019 har Växa Sverige, djurhälsa fått medel till att utvärdera Standardrutinen för klövar som passar att jobba med på framförallt stora gårdar. Rutinen medför att man har ännu större möjlighet att jobba förebyggande i besättningen och planera in klövverkningen mer efter när det passar djuret. Vi kommer att ta fram ett informationsmaterial och ha med oss detta ut på de regionala träffarna bland annat. Dessutom kommer vi att utvärdera de gårdar som redan idag jobbar enligt rutinen för att se vilka djurhälsoeffekter som det ger.

Kontakt: lotta.christvall@vxa.se 

Fördjupningskurser i smittskydd

Växa Sverige, Djurhälsa har fått stöd för att skapa en fördjupningskurs i smittskydd för nötkreatursbesättningar. Syftet med projektet är att öka kompetensen om smittämnen och smittskydd i svenska nötbesättningar, vilket genom ett stärkt smittskydd ger minskad risk för infektionssjukdomar och därmed en bättre djurhälsa, djurvälfärd och minskad antibiotikaanvändning. Målgruppen är djurhållare med nötkreatur (mjölk-, diko-, och slaktnötsbesättningar) och dess personal. Personalen får grundläggande kunskap om smittskydd samt blir delaktiga i att utforma förbättrade smittskyddsrutiner på gården. Kursen gör även att besättningen kvalificerar från steg 2 till steg 3 i det förebyggande smittskyddsprogrammet Smittsäkrad besättning.

Kontakt: sofie.andersson@vxa.se och anna.ohlson@vxa.se