Konferenser och projekt

Finansierade projekt

Finansierade projekt

Projekt med målet att utveckla svenskt lantbruk - finansieras med stöd från landsbygdsprogrammet och olika organisationer.

Pilot för testning av rådgivningspaket i dikobesättningar

Växa har fått ekonomisk stöd för att digitalisera ett utbildnings- och rådgivningsmaterial som handlar om fruktsamhet och fruktsamhetsutredningar i dikobesättningar. Materialet består av bildspel med speakertext och protokoll som kan användas för besiktning av avelstjuren inför försäljning eller betäckningssäsong. Materialet innehåller grundläggande information, råd och anvisningar om vad som kan göras för att förbättra fruktsamheten. Målet är att höja kunskapen om fruktsamhet och fruktsamhetsstörningar i dikobesättningar och materialet kan användas av lantbrukare, rådgivare och veterinärer. Rådgivningsmaterialet har provats i fem besättningar.

eu-flagga-liten.png Projektet pågår till maj 2022
Kontakt lena.stengarde@vxa.se

Finansierat med stöd av Landsbygdsprogrammet

Djurvälfärd i fokus

Växa har genom en upphandling fått medel för ett projekt med syftet att sprida kunskap inom djurvälfärd och främja kunskapsutbyte mellan forskare och lantbrukare. Målet är att bidra till att höja kompetensen om djurvälfärd inom mjölk -och nötköttproduktionen. Projektet tar ett helhetsgrepp över nötkreaturens liv, från födsel till slakt, med fokus på de områden där åtgärder kan göra stor skillnad för djuren. Målgruppen för projektet är aktörer inom mjölk- och nötköttproduktion, med huvudfokus att nå lantbrukare, men även personer som har anknytning via forskning, rådgivning, klövvård, slakteriverksamhet, semin- och avbytarverksamhet eller undervisning.

eu-flagga-liten.pngProjektet pågår till december 2024.
Kontakt louise.winbladvonwalter@vxa.se

Finansieras av Landsbygdsprogrammet för att öka djurvälfärden i svenska jordbruks- och rennäringsföretag.

System för säkrad djurvälfärd

Växa har fått medel för att genomföra ett projekt i samarbete med ostmejeriet Gäsene. Syftet är att testa ett koncept för att säkra djurskyddet och förbättra djurvälfärden. Konceptet bygger på användning av djurbaserade mått genom djurbedömningar av en expert samt möjlighet för gården att diskutera resultatet med ett kompetensteam av rådgivare. Målet är att finna bästa möjliga djurvälfärdsfrämjande åtgärder utifrån från varje gårds unika förutsättningar. Dessutom ingår utbildning i djurskydd och djurvälfärd för alla mejeriets leverantörer. Erfarenheter från projektet ska bidra till utveckling och förbättring av mejeriets nuvarande kvalitetssystem.

eu-flagga-liten.pngProjektet pågår till december 2023.
Kontakt louise.winbladvonwalter@vxa.se

Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet

Kopparstatus hos mjölkkor

Målsättningen med projektet är att studera kopparstatus hos mjölkkor och utvärdera utfodringsrekommendationer av koppar. Stort fokus kommer att vara gårdar där mjölkkorna får mycket molybden via foder, eftersom molybden hämmar upptag av koppar. Därför kompletteras foderstaterna med extra koppar i dessa områden, för att kompensera den hämmande verkan av molybden. Kopparbrist har negativ inverkan på produktion och fertilitet, medan vid allt för hög tillförsel av koppar kan det vara skadligt. I nyligen utförd fältstudie i Danmark uppmättes toxiska nivåer av koppar i lever hos mjölkkor.

I vårt projekt ska vi tillsammans med SLU dokumentera tillskott av koppar via foder och hur korna fördelar koppar till mjölk, träck, urin, hår och ackumulering i lever. I projektet kommer vi att ta prover på mjölkkor i tio besättningar främst i Västra Götaland, och sammanställa resultat och vetenskaplig litteratur i ämnet.

Projektet slutredovisas februari 2024.
Kontaktpersoner: maria.akerlind@vxa.se och torbjörn.lundborg@vxa.se

Finansierat av Nötkreatursstiftelsen i Skaraborg

Nationellt Kodatalabb

- för hållbarhet och innovation inom livsmedelskedjan

I projektet ska den existerande ko-databasen ges en ny infrastruktur för datalagring och delning, genomföra en behovsinventering och ha dialog med behovsägare och innovatörer samt bygga en framtida hållbar affärsmodell för datalabbet. Detta för att främja svenska nötkreaturs hälsa, ge bättre svenska livsmedel från kor - mjölk och kött, skapa högre lönsamhet för producenten samt säkra en god svensk avel och stimulera innovationer inom mjuk- och hårdvara baserat på data om kor.

Växas nationella Kodatalabb utgår från ett mångårigt samarbete mellan Växa och dess medlemmar, men även aktörer som SLU - Sveriges Lantbruks Universitet, LRF och mejeriföreningar. Samarbetet ska nu tas vidare till en mer operativ samarbetsplattform som möjliggör värdeutveckling tillsammans med innovatörer. Partners i projektet är Växa Sverige, SLU och RISE. Planerad samverkan kommer att ske med Agronod.

Projektet pågår till och med september 2023.
Kontaktpersoner: armina.avanes@vxa.se och sandra.cohen@vxa.se

Finansierat med stöd från Vinnova

Växa play

- En modern digital kanal för ökad effektivitet och innovationskraft i rådgivningen

Projektets syfte är att förbättra gårdarnas djurvälfärd, produktion och ekonomi genom att tillgängliggöra information digitalt. Projektet kommer producera och sprida tio informationsfilmer med varierande ämnen. Vi vill med filmerna nå lantbrukare i hela vårt verksamhetsområde och bygga en kanal där information kan vara lättillgängligt för lantbrukarna och deras personal:
Växa play

eu-flagga-liten.pngProjektet pågår till och med 30 juni 2022.
Kontakt: ellen.lindqvist@vxa.se

Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet

Effektivare rådgivning vid extrem torka

för god djurvälfärd och ökad konkurrenskraft

I projektet tar vi till vara på den kunskap och de lärdomar som genererades av torkan 2018. Underlag kommer att samlas in från veterinärer, rådgivarorganisationer och lantbrukare. Syftet med projektet är att sprida information för ökad kunskap om effektiva sätt att hantera år med extrem vädersituation med en bibehållen djurvälfärd. Mål som ska vara uppnådda vid projektets slut är att sammanställa och förmedla resultat över insamlad kunskap och erfarenhet från torkan 2018 så att det finns ett samlat material att ta del av vid nya perioder av extremväder.

Rådgivning och åtgärder vid extrem torka

Se filmer på YouTube Rådgivning och åtgärder vid extrem torka

eu-flagga-liten.pngProjektet pågår till och med maj 2022.
Kontakt: emma.olsson@vxa.se

Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet

Säkert Lantbruk

Projektets syfte är att lyfta och sprida den kunskap som redan finns inom området arbetsmiljö i lantbruket samt att komplettera med informativt och lättillgängligt material inom de områden där det saknas information. Vårt mål är att öka riskmedvetenheten hos samtliga som arbetar på gårdarna och på så vis minska förekomsten av olyckor inom lantbruken.

Projektet hoppas kunna ge:

 • Ökad medvetenhet om riskidentifiering och riskhantering på gård.
 • Ökad kunskap om säker djurhantering.
 • Minskat antal olyckor inom lantbruksbranschen.
 • Förbättrad arbetsmiljö inom lantbruket.

eu-flagga-liten.pngProjektet pågår oktober 2020 till januari 2023.
Kontakt: martina.westlund@vxa.se

Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet

Markbördighet och ökad kolinlagring

genom ökat mikroliv i marken

Växa driver ett projekt för att utveckla och utvärdera tekniker och metoder för ökad bördighet och ökad inlagring av kol i jordbruksmark. Kolförrådet i marken kan ökas genom att öka mängden växtrester i marken eller genom att stimulera markens mikrobiella aktivitet. Mikroorganismer är den viktigaste källan till organiskt material i marken på lång sikt om man jämför med växtrester. En stor andel av markkolet härrör från kolföreningar som brutits ned och stabiliserats av mikroorganismer. Ett sätt att öka markens inlagring av kol är därför att gynna mikroorganismer. Markmikrolivet påverkar mullhalt och därmed också markens vattenhållande förmåga vilket är positivt då detta kan göra odlingssystemet mindre känsligt för torka. Att gynna markmikrolivet och bördigheten är därför positivt för lantbruket för att möta ett föränderligt klimat.

Vi kommer att analysera jordprover med avseende på mikrobiologisk aktivitet för att sen utvärdera hur de olika insatserna som görs på försöksgårdarna, som t ex kemiska bekämpningsmedel, bearbetningsdjup, artsammansättning i grödan, stallgödselanvändning samt botten- eller mellangröda, ger effekt på mikrolivet.

eu-flagga-liten.pngKontakt: helena.lans@vxa.se

Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet

Översättning Celltalsakuten

Växa Sverige har beviljats projektstöd för att översätta Celltalsakutens innehåll. Celltalsakuten som textfil kommer att finnas tillgänglig på upp till 8 språk, inklusive engelska. Projektet är avslutat och översättningarna finns tillgängliga här: 
Celltalsakuten

eu-flagga-liten.pngKontakt: asa.lundberg@vxa.se

Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet

Stöd till fruktsamhetsrådgivning

Att hålla reda på hur fruktsamhetsnyckeltalen hänger ihop med praktik är inte alltid lätt. Inom ett finansierat projekt kommer Växa Sverige därför ta fram flödesscheman för ett mer strukturerat fruktsamhetsarbete utifrån nyckeltal.

eu-flagga-liten.pngProjektet slutredovisades 2022.
Kontakt: asa.lundberg@vxa.se

Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet

 

Egenkontroll av djurskydd

Växa Sverige, Djurhälsa, har fått stöd för att i samarbete med andra husdjursnära organisationer och ansvariga myndigheter för djurskydd, skapa ett informationsmaterial för egenkontroll av djurskydd. Syftet är att tydliggöra vilka regler och nivåer djurhållarna behöver ha i sin djurhållning för att inte få nerslag vid kontroller. Materialet ska kunna användas som en del i ett förebyggande arbete och appliceras direkt på gård. Vi vill också ta fram artiklar som rör de aktuella ämnesområdena för att väcka debatt och sprida kunskap.

eu-flagga-liten.pngProjektet är avslutat och materialet kan nås här.
Kontakt: louise.winbladvonwalter@vxa.se

Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet

4D4F - Data Driven Dairy Decision For Farmers

Växa Sverige deltar i EU-projektet 4D4F, som är ett Horizon 2020-projekt. Det handlar om ökad användning och nytta av data som finns tillgängliga i mjölkproduktionen. Det är data från sensorer och annan registrering. Stort fokus är ökad användning och nytta av den sensorteknik som finns i mjölkproduktionen via teknikföretagen. Men även tillämpning och nytta av kokontrollen är aktuellt. Till exempel kommer inom kort presenteras resultat av tillämpning av en svensk klövvårds-SOP. Projektet syftar inte direkt till teknikutveckling. Fokus ligger på att ta fram standardrutiner för att hantera all data.

eu-flagga-liten.pngKontakt: annica.hansson@vxa.se
Mer om projektet finns att läsa på 4d4f.eu

Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet

Betespotential

Växa Sverige har fått projektstöd för att öka och sprida information och kunskap om bete och dess fördelar när det gäller både ekonomi och djurens välfärd. I projektet ingår att sammanställa material som redan finns om bete och att uppdatera det med ny forskning. I projektet ingår även att erbjuda erfarenhetsträffar till lantbrukare där man blandar erfarenhetsutbyte med redovisning av ny forskning och fakta.

I den mån det går kommer träffarna att hållas på medverkande gårdar men för att kunna nå så många deltagare som möjligt kommer även elektronisk ERFA-träffar att erbjudas via online möten. I projektet ingår också att anordna två seminarium som kommer vara öppna för alla. Intressanta gästföreläsare kommer att bjudas in till seminariedagarna. Målgruppen för projektet är mjölkföretagare i Sverige.

eu-flagga-liten.pngKontakt: ann-theres.persson@vxa.se

Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet

En kalvportal

Växa Sverige, Djurhälsa har fått stöd för att skapa en webbaserad plattform för kalvhälsa, en kalvportal. Syftet med projektet är att olika målgrupper ska lära sig mer om kalvar genom att få tillgång till information på det sätt som passar dennes inlärningsstil bäst. Informationen på portalen kommer till exempel att bestå av texter, filmer, bilder och interaktiva tester. En ytterligare fördel med en webbaserad kommunikationskanal är att den hela tiden kan uppdateras och hållas aktuell. Projektet är avslutat och webbplatsen kan nås här: kalvportalen.se

eu-flagga-liten.pngKontakt: lena.stengarde@vxa.se

Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet

Nya klövvårdsrutiner

Under 2017-2019 har Växa Sverige, djurhälsa fått medel till att utvärdera Standardrutinen för klövar som passar att jobba med på framförallt stora gårdar. Rutinen medför att man har ännu större möjlighet att jobba förebyggande i besättningen och planera in klövverkningen mer efter när det passar djuret. Vi kommer att ta fram ett informationsmaterial och ha med oss detta ut på de regionala träffarna bland annat. Dessutom kommer vi att utvärdera de gårdar som redan idag jobbar enligt rutinen för att se vilka djurhälsoeffekter som det ger.

eu-flagga-liten.pngProjektet pågår till och med 2022-02-28.
Kontakt: frida.akerstrom@vxa.se 

Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet

Fördjupningskurser i smittskydd

Växa Sverige, Djurhälsa har fått stöd för att skapa en fördjupningskurs i smittskydd för nötkreatursbesättningar. Syftet med projektet är att öka kompetensen om smittämnen och smittskydd i svenska nötbesättningar, vilket genom ett stärkt smittskydd ger minskad risk för infektionssjukdomar och därmed en bättre djurhälsa, djurvälfärd och minskad antibiotikaanvändning. Målgruppen är djurhållare med nötkreatur i mjölk-, diko-, och slaktnötsbesättningar, och dess personal. Personalen får grundläggande kunskap om smittskydd samt blir delaktiga i att utforma förbättrade smittskyddsrutiner på gården. Kursen gör även att besättningen kvalificerar från steg 2 till steg 3 i det förebyggande smittskyddsprogrammet Smittsäkrad besättning.

eu-flagga-liten.pngKontakt: sofie.andersson@vxa.se

Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet

Smittskydd

Växa Sverige, Djurhälsa har fått godkänt att omfördela en del av medlen från Fördjupningskurser i smittskydd till fem delprojekt inom smittskydd, som var och en bidar till ett stärkt smittskydd i svenska nötkreatursbesättningar. Projketen pågår till och med 2021.

 1. Översättning av Fördjupningskurs i smittskydd
  Till sex olika språk; engelska, ryska, estniska, litauiska, polska och rumänska, att använda fritt för besättningar som har utländsk arbetskraft.

 2. Smittskyddssamråd vid förprövning
  Uppdatera och utveckla kursmaterial, fördjupningsmaterial och stöddokument samt anpassa kurs och samråd till att kunna utföras på distans. I ett smittskyddssamråd granskas ritningen ur hygien- och smittskyddssynpunkt av en veterinär med särskild utbildning.

 3. Digital dermatit
  Skapa en informationsbroschyr för att höja kunskapsnivån kring den smittsamma klövsjukdomen digital dermatit med praktiskt tillämpbara råd för att minska smittspridningen riktade till djurhållare, klövverkare, veterinärer och andra rådgivare.

 4. Utveckling av hygienrutiner fruktsamhetsarbete
  Ta fram stödmaterial för hygieniskt arbetssätt vid artificiell insemination, embryoöverföring och dräktighetsundersökning samt rådgivningsmaterial för tillsynsarbetet.

 5. Kalvportalen – smittskydd
  Ta fram en smittskyddsflik med samlad information om smittskydd för kalvar på den befintliga webbsidan Kalvportalen, skapa ett självtest för smittskydd samt att marknadsföra och demonstrera Kalvportalen för djurhållare i samband med besättningsbesök.

eu-flagga-liten.pngKontakt: anna.ohlson@vxa.se

Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet

Mycoplasma bovis

Växa Sverige tillsammans med Gård & Djurhälsan driver projektet för att öka kunskapen om infektioner orsakade av Mycoplasma bovis.

Mycoplasma bovis är en bakterie som för första gången påträffades i Sverige 2011. Sedan dess har smittan blivit vanligare och förekommer nu i flera typer av besättningar. I en nationell screening av tankmjölk för Mycoplasma bovis upptäcktes 0,4 procent positiva mjölkgårdar år 2016 (10 gårdar av 3 899 testade gårdar), men det finns en misstanke om att smittan finns i fler svenska mjölkkobesättningar än vad resultatet av screeningen visade.

I projektet kommer förekomsten av smitta i kalvsäljande besättningar att undersökas. Dessutom kommer kunskap om sjukdomen att sammanställas och riktlinjer tas fram för att hindra och hantera smitta.

Projektet beräknas pågå under tre år, 2017-2019.
Kontakt: asa.lundberg@vxa.se och anna.ohlson@vxa.se

Finansierat med stöd från Svenska Köttföretagen

Djurbaserade mått

Djurbaserade mått mäter effekten av inhysning och skötsel, och kan på ett enkelt sätt ge en överblick över var åtgärder behövs för att förbättra djurvälfärden. Syftet med projektet är att sammanställa och nå ut med kunskap om hur djurbaserade mått kan användas för att mäta och förbättra djurvälfärden i mjölkbesättningar.

eu-flagga-liten.pngProjektet pågår fram till december 2023.
Kontakt: louise.winbladvonwalter@vxa.se

Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet

Uppdatering celltalsakuten

Växa Sverige har beviljats medel för att vidareutveckla verktyget Celltalsakuten. Celltalsakuten kommer ses över innehållsmässigt och verktyget kommer kompletteras med nya delar.

eu-flagga-liten.pngProjketet pågår under 2021.
Kontakt: asa.lundberg@vxa.se

Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet

Handbok för friska klövar

I detta projekt ska den senaste forskningen och bästa praxis erfarenhetsmässigt angående klövvård hos mjölkkor sammanställas. Handboken ska vara lättförståelig, innehålla mycket illustrationer/bilder och vara anpassad till att användas i det praktiska arbetet ute på gård framförallt för lantbrukare. Materialet ska innehålla följande delar:

- Klövens anatomi och vilken funktion de olika delarna har
- Verktyg som kan används vid klövvård
- Principer för hur man verkar en klöv, steg för steg
- Verkningstidpunkt för att få bäst förebyggande effekt mot klövskador
- Smittskyddsråd som förhindra smittsamma klövsjukdomar i besättningen
- Beskrivning av olika klövskador och hur de generellt behandlas
- Steg för steg hur man klossar
- Steg för steg hur man bandagerar
- Checklista för ett effektivt klövbad
- Beskrivning av enklare verkstolar att ha på den egna gården
- Anvisning om när veterinär eller klövvårdare bör tillkallas

eu-flagga-liten.pngProjektet pågår till och med 2022.
Kontakt: frida.akerstrom@vxa.se 

Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet

Närproducerat foder fullt ut

– optimerad och lönsam utfodring med chans till tydlig kommunikation med konsumenten

Visionen inom projektet var att svensk mjölkproduktion baseras på svenska foderråvaror. Den förhållandevis lilla andel som importerades, särskilt sojaprodukter från tropiska och subtropiska länder, hade skapat etisk debatt. Målet var att beskriva möjligheterna med närproducerat foder fullt ut. För att lyckas krävs strategier.

Projektet skulle snabbt förmedla praktiskt användbara resultat och möjligheterna med olika fodermedel granskas. Fokus på förväntade effekter på lönsamhet, växtodlingen, djurhälsa, mjölkkvalitet och miljö/klimat samt ge tydlig information om dessa.

Forskningsrapport nr 1 - 2013-01-01 
Forskningsrapport nr 2 - 2014-02-20
Forskningsrapport nr 3 - 2014-06-30

Finansierat med stöd från Stiftelsen Lantbruksforskning och Svensk Mjölk AB

Juverhälsoträffar för lantbrukare

Kursserie om tre träffar med olika juverhälsoteman. Fokus ligger på praktisk kunskap och målet är att deltagarna ska få med sig praktiskt tillämpbara råd för förbättrad juverhälsa. Juverhälsoträffarna hålls av våra djurhälsoveterinärer och erbjuds på olika platser. Teman:
- Mjölkning
- Juverhälsa hos kvigor och förstakalvare
- Juverhälsa i början av laktation
- Juverhälsa under sintiden
- Att ändra sina rutiner

eu-flagga-liten.pngProjektet är avslutat. Subventionerade kurser erbjuds inte längre.
Kontakt: asa.lundberg@vxa.se

Finansierat med stöd från Landsbygdsprogrammet