Styrning och rutiner

Hållbara åtgärder

Hållbara åtgärder

Så kan du påverka gårdens avtryck – här hittar du 8 fokusområden med tips på 45 effektiva åtgärder för ett sänkt klimatavtryck och en mer hållbar produktion.

alt-text

Tillsammans för ett klimatneutralt lantbruk

Vi måste alla bidra och förändra vårt sätt att leva för att vi tillsammans ska kunna nå Parisavtalets intentioner och Sveriges klimatmål om klimatneutralitet till år 2045. Det finns mycket att göra och många blickar riktas mot lantbruket. Både med anledning av de utsläpp som skapas, men också för möjligheter att binda in kol och bidra till ekosystemtjänster som biologisk mångfald.

Klimatavtryck på gårdsnivå

Allt fler branschföretag uppmanar sina leverantörer, lantbrukarna, att räkna fram sitt klimatavtryck. Enheten är oftast koldioxidekvivalenter per kilo produkt, till exempel mjölk eller nötkött. Koldioxidekvivalenter, CO2e, är en sammanslagning av klimatgaserna koldioxid, metan och lustgas, där man tagit hänsyn till hur kraftfulla de är.

Många faktorer påverkar

För att göra en klimatberäkning behövs indata från gården kring exempelvis djur, foder, växtodling och energianvändning. Med hjälp av olika program räknas avtrycket fram. Beräkningen tar även fram nyckeltal kring olika produktionsparametrar. De kan vara en vägledning till vilka områden som behöver jobbas vidare med, och vilka områden som redan ligger bra till.

Effektiva åtgärder inom 8 fokusområden

Här är en lista på 45 effektiva åtgärder, uppdelade på 8 olika fokusområden, Mjölk, Kött, Foder, Avel, Djurhälsa, Växtodling, Gödsel samt Byggnader och Teknik. Under varje område finns tips på hur man lyckas och exempel på vanliga misstag. I flera fall finns det konkreta siffror för utvärdering av de egna nyckeltalen, och länkar till vidare fördjupning.

Klimatberäkningar och hållbarhetsrådgivning

För att diskutera, skapa prioriteringar och förslag på handlingsplaner för de mest relevanta åtgärderna på just din gård, finns våra rådgivare och veterinärer redo att hjälpa till. Det är viktigt att komma ihåg att det som är positivt för klimatet nästan alltid är positivt för både produktionen och lönsamheten.

Hållbarhetsrådgivare