alt-text

Hållbart lantbruk

Vår vision är att skapa en hållbar och konkurrenskraftig lantbruksproduktion.

Lönsam hållbarhet

Sedan starten av Växa Sverige är hållbarhet och konkurrenskraft centrala begrepp inom våra olika verksamhetsgrenar. Vi ska ge våra medlemmar och kunder möjlighet till ett lönsamt lantbruksföretagande i form av hållbart foder, hållbara kor och hållbara företagare. Vi ser att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand och är utgångspunkten för vårt uppdrag.

Växa Sveriges erbjudanden och vår affär är både synlig och osynlig, kortsiktig och långsiktig, allt detta på en och samma gång. Semintjänsten, spermadosen eller dräktighetsundersökningen är påtaglig. Växas Sveriges roll som nationellt ledande kunskapsföretag inom nötkreatursområdet är inte lika uppenbar.

Den rollen innebär att utveckla och tillhandhålla kunskap inom foder, avel och smittskydd för korna i Sverige, samt att leda utveckling och peka på möjligheter till en effektivare och mer hållbar produktion.

Vi har den rollen och den är central i vår verksamhet. Att samla kunskap, driva utvecklingsprocesser, både biologiska och tekniska, samt att nätverka med andra aktörer är viktigt för att ytterligare förbättra status och hållbarhet hos våra kunder och deras lantbruksföretag.

Hållbarhetsrapport 2018Styrelseordförande Marita Wolf

2018, när det värsta torkåret vi hittills upplevt inträffade, prövades hållbarheten till det yttersta hos våra medlemmar och kunder. Hållbarheten handlade då om akut överlevnad i mjölk- och köttproduktionen.

Vi inom Växa kan kor och därför lyssnade både myndigheter, andra organisationer och våra medlemmar till våra budskap. För Växa handlade hållbarhetsarbetet senare om att stödja med olika rådgivningsinsatser inom framför allt foder- och djurplanering. Växa Sveriges insatser var extraordinära, enastående och omfattande.

Erfarenheterna från torkan behöver vi ta med oss i det ordinarie arbetet framöver. Det skarpa läget visade oss vad som är absolut nödvändigt för långsiktig hållbarhet. Växa Sverige och våra medlemmar och kunder har utmaningar kopplade till lantbrukets långsiktiga hållbarhet, inte minst när nötkreaturen blir måltavla för allehanda miljö-och klimatpåståenden.

Detta kan inte Växa klara själva utan här måste hela lantbruksbranschen bidra, också finansiellt, så vi kan upprätthålla kunskapsnivån och fortsatt ha taktpinnen för fortsatt utveckling av en ökande och hållbar livsmedelsproduktion i Sverige.

Marita Wolf
Styrelseordförande