Om oss

Hållbart lantbruk

Tillsammans för ett hållbart lantbruk

Hållbarhet för djur, människor, miljö och ekonomi arbetar vi med varje dag i Växa. Redan idag är svenskproducerad mat ett hållbart val - här berättar vi hur vi vill och kan bli ännu bättre!

alt-text

I Sverige står vi inför stora utmaningar för att tillsammans skapa ett mer hållbart samhälle, en hållbar svensk livsmedelsproduktion och en framtid för kommande generationer.

I Växa har vi intensifierat och förtydligat vad vi vill och vad vi ska göra för att öka hållbarheten inom svensk mjölk- och nötköttsproduktion. Vi sprider kunskap till det svenska lantbruket, arbetar för en ökad mjölk- och nötköttsproduktion och bidrar med rådgivning och tjänster för ett ännu mer hållbart svenskt lantbruk.

Så arbetar vi för hållbarhet

Svenskt lantbruk är ett av världens mest hållbara

I Sverige har vi friska djur med hög avkastning. En liter svensk mjölk ger ungefär hälften så höga utsläpp som världsgenomsnittet, och cirka 20 procent lägre än EU-genomsnittet. Friska djur behöver inte antibiotika, vilket gör att vår användning av antibiotika är den lägsta i EU och en av de lägsta i världen. Våra mjölkkor bidrar med både mjölk och kött, vilket gör att klimatpåverkan från ett kilo nötkött blir lågt i förhållande till många andra länder.

Svensk mjölk- och nötköttsproduktion ger positiva sidoeffekter som gödsel som behövs för all annan odling. Naturbetesmarker bidrar med biologisk mångfald och har i genomsnitt hela 40 växtarter per kvadratmeter. Betes- och slåttervall är effektiva kolsänkor för koldioxid, och med drygt en miljon hektar som används för bete och vall i Sverige kompenserar denna areal för uppemot en tredjedel av de utsläpp som djurhållningen i Sverige förorsakar.

Faktan är hämtad ur hållbarhetsrapport 2020, sida 36 i årsredovisningen.

Hållbarhetsrapport

Vi kan bidra till FN:s klimatmål

Världens produktion av livsmedel räcker inte för hela jordens befolkning, klimateffekter påverkar möjligheter för odling i världen och antibiotikaresistens är ett av de hot som finns mot människans hälsa och långsiktiga överlevnad. Växa vill öka svensk mjölk- och nötköttsproduktion så att vi i Sverige blir självförsörjande, eller till och med bli en nettoexportör av livsmedel, genom att utnyttja mer svensk mark till matproduktion.

Importerad mat står idag för 60 procent av Sveriges klimatpåverkan från livsmedel. Genom att producera mer mat och mer foder åt våra djur i Sverige, minskar vi global klimatpåverkan samtidigt som vi minskar risken för att jordbruksmark i andra länder används för livsmedelsproduktion för oss i Sverige.

Vi arbetar efter FN:s globala hållbarhetsmål

Stort engagemang för hållbarhetsfrågor

Hållbarhet genomsyrar hela Växas organisation och är en viktig del i vårt arbete. Genom att bidra globalt, nationellt och på gårdsnivå, kan vi tillsammans skapa en hållbarare framtid för kommande generationer.

Röster om hållbarhet

Arbetar som:
Hållbarhetschef

Telefon:
010-471 03 32

Mobiltelefon:
073-0733127

Kontakta mig