Om oss

Hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsarbetet

I Växa arbetar vi cirkulärt för att bidra till ett förbättrat och effektivt utnyttjande av resurser där vi tar ansvar för kretslopp och mångfald.

Hållbarhet för djur, människor, miljö och ekonomi

Vi arbetar enligt en cirkulär hållbarhetsmodell indelad i fyra områden - djur, människor, miljö och ekonomi. Inom varje område har vi identifierat våra ledord som beskriver viktiga ämnen, både för den egna verksamheten och i arbetet med kunden. Vårt hållbarhetsarbete ska vara väl integrerat med det dagliga arbetet, och vi ska vara en källa till kunskap och nytänkande.

Inom varje område har vi valt ut fyra ledord som är extra väsentliga för oss. Vi mäter vårt arbete med utvalda nyckeltal och berättar mer om detta i vår Hållbarhetsrapport.

alt-text

Djur

Välmående och friska djur är hållbara djur. Sverige har en tydlig och långtgående lagstiftning kring djurhållning. Vi har bra smittskydd och låg antibiotikaanvändning. Den svenska modellen bygger på vetenskap och metodik och på samverkan mellan myndigheter, organisationer och lantbrukare.

Växa Sverige är huvudman för BVD-programmet och för Smittsäkrad besättning, och vårt förebyggande arbete tillsammans med lantbrukarna lägger stort fokus på djurvälfärd och djurhälsa. Även om vi har nått långt, vill vi nå ännu längre.

Genom intensiv kunskapsbevakning och utveckling förmedlar vi kunskap och rådgivning för till exempel högre livslängd, fler laktationer, utökad inhemsk foderförsörjning, fler och större avelsframsteg. Vi arbetar för världens bästa djurvälfärd!

alt-text

Människor

På Växa Sverige arbetar vi med kompetensutveckling för våra anställda för att säkra försörjningen av kunskap till lantbrukarna. Vi arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö både för våra kunder och våra medarbetare, och vi främjar jämställdhet och arbetsglädje.

Vårt arbetssätt strävar mot att ta tillvara resurser genom att minska svinn och avfall, återvinna och återanvända. I allt vi gör ska vi göra ett aktivt hållbart val.

Vi arbetar i stor utsträckning digitalt såväl internt som i rådgivning och kurser. Genom våra digitala verktyg digitalisar vi lantbruksproduktionen genom att data från lantbruket samlas in och bearbetas till nyckeltal som lantbrukaren kan använda för att följa upp och effektivisera sin produktion. Managementverktyget MinGård® är en portal där lantbrukaren använda uppgifter från Kokontrollen® och andra datakällor för att följa upp sin produktion.

alt-text

Miljö

Lantbruket är ett kretslopp och kompenserar själv för utsläpp som skapas genom att bidra till stor klimatnytta. Naturbetesmarker bidrar till den biologiska mångfalden och betesmarker och vallodling är värdefulla kolsänkor för koldioxid. Djurens gödsel skapar förutsättningar för all annan odling, bidrar till kretsloppet och minskar behovet av fossila produkter som mineralgödsel.

Genom kunskap och rådgivning stöttar vi lantbrukarna att öka sin resurs- och fodereffektivitet, minska klimatutsläppen och förbättra vattenutnyttjandet. Växas rådgivning för ökad avkastning i mjölk- och köttproduktionen bidrar successivt till lägre klimatbelastning per kilo mjölk och kött.

För Växas verksamhet har vi satt målet att ha en fossilfri bilpark år 2030. Vi stävar efter att de produkter vi använder i verksamheten, ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, till exempel genom att använda papper istället för plast där det är möjligt.

alt-text

Ekonomi

Tillräcklig lönsamhet är helt avgörande för svenskt lantbruks utveckling och ett viktigt arbetsområde i vårt långsiktiga samarbete med lantbrukarna. Vi arbetar för en bättre konkurrenskraft för det svenska lantbruket, och en ökad attraktionskraft för branschen och för livet på landsbygden.

Genom våra kurser inom ledarskap och företagande skapar vi förutsättningar för ökad produktivitet, ökad konkurrenskraft och en positiv utveckling på landsbygden.

Växa arbetar med successivt ökad intern effektivitet genom att digitalisera de områden som är möjliga att digitalisera. Vår strategi vägleder oss i hur prioritera till exempel genom att kundens behov är utgångspunkten i vårt arbete. I våra arbetsuppgifter strävar vi efter att arbeta resurseffektivt.