Utveckla företaget

CowCareCompanion®

CowCareCompanion® för ökad hållbarhet

Rådgivningsverktyget CowCareCompanion® ger systematiserade råd för hur lantbrukare når förbättrad djurhälsa och kan med fördel användas i livsmedelsföretags hållbarhetsarbete.

alt-text

CowCareCompanion är verktyget som gör det möjligt att ta både stora och mindre kliv i riktningen för mer hållbara djur hos den enskilde mjölkföretagaren. Detta genom en tydlig metodik presenterad på ett enkelt sätt. Alla mjölkproducenter kan använda verktyget, eftersom det utgår från gårdens utmaningar och lantbrukaren sätter egna mål.

Så fungerar CowCareCompanion®

Lantbrukaren väljer ett område som hen är motiverad att förbättra i besättningen. I verktyget hittar lantbrukaren utvärderingspunkter för att själv sätta mål och bedöma vad som är möjligt att nå inom respektive område. För en lantbrukare är den stora vinsten att se var man bör fokusera åtgärderna på gård. Om lantbrukaren arbetar tillsammans med en rådgivare genereras ofta extra goda resultat. 

Verktyget innehåller för närvarande arbetsområden, pyramider som vi valt att kalla dem, som vänder sig främst till mjölksektorn. Under 2024 kommer fler pyramider att tas fram, och de nya byggstenarna kommer även att kunna användas för hållbarhetsarbete inom nötköttsbranschen, till exempel av slakterier som vill inkludera nötköttsföretagare i hållbarhetsarbetet.

Företagsanpassade lösningar för hållbarhetsarbete

I livsmedelsföretag där lantbruket och lantbrukets djur är en viktig del av det strategiska hållbarhetsarbetet kan CowCareCompanion bli en betydelsefull del av förbättringsarbetet. För att åstadkomma förändringar på gård behövs motivation och riktning för hållbarhetsåtgärderna. Inom livsmedelsföretagen kan det behövas upplägg och ett strukturerat arbetssätt för att nå gemensamma mål inom hela förädlingskedjan. 

För att genomförandet ska bli så effektivt som möjligt tar vi i Växa tillsammans med livsmedelsföretaget fram en gemensam plan för hur CowCareCompanion kan bli en del av livsmedelsföretagets hållbarhetsarbete. I arbetet ingår även att diskutera och planera för hur introduktion och involvering av användarna, det vill säga mjölkföretagarna, kan läggas upp. 

Vad säger användarna?

– En viktig del i hållbarhetsarbetet i vår besättning är att arbeta med förebyggande åtgärder för att få så friska och produktiva djur som möjligt. Ett sjukt djur leder till stora kostnader och även till lägre avkastning. I värsta fall kan ett sjukt djur avlida, vilket leder till svinn i hela livsmedelskedjan. Sjuka djur, och avlidna djur är något som vi djurägare gör vårt bästa för att förhindra och detta är en central del även i Arlas hållbarhetsarbete*. Rådgivningsverktyget CowCareCompanion ger oss lantbrukare ett verktyg att arbeta med själva eller med en rådgivare, säger Christina Winblad, Womtorps Lantbruk.

Om CowCareCompanion®

  • Verktyget är vetenskapligt baserat, och det bygger på många års beprövad erfarenhet från det svenska djurhälsorådgivningen.
  • Vi har organiserat insatser inom 10 noga utvalda områden som till exempel klövhälsa, foder och skador.  
  • Områdena är beskrivna i en pyramidform. Vi har prioriterat och rangordnat insatserna inom de olika områdena i byggstenar i pyramiderna.
  • De åtgärder som har störst betydelse för att nå ett önskat resultat i det utvalda området ligger längst ner i pyramiden och viktas tyngre än insatser högre upp.
  • När uppsatta individuella mål som lantbrukaren själv satt upp inom respektive byggsten kan man gå vidare upp i pyramiden och ta sig an nästa byggsten i sitt förbättringsarbete.
  • Varje byggsten är noga beskriven med föreslagna riktvärden för målområden. Enkla tips och råd som hjälper lantbrukaren att ta små, tydliga steg i rätt riktning. Allt för att samlat, målriktat och systematiserat flytta besättningens förbättringsarbete för en mer hållbar produktion.
  • Verktyget utgår från svenska förhållanden och finns på sex språk.

*Hållbara djur är en viktig del av Arlas hållbarhetsmål. Hållbara och friska kor producerar mer, vilket ger gården bättre ekonomi och lägre påverkan på klimat och miljö. Arla arrangerar kunskapsträffar för sina 8500 ägare för att introducera CowCareCompanion och verktygets metodik.

För att logga in i CowCareCompanion®: https://www.cowcarecompanion.com/sv/  

Arbetar som:
Veterinär Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 06 63

Mobiltelefon:
073-035 00 52

Kontakta mig