Stämma med god stämning och ny strategi

Växa Sveriges stämma arrangerades den 16 maj för tredje gången på Hasselbacken, Stockholm. Över Djurgården sken solen även i år från en klarblå himmel. Hägg och tulpaner förförde med doft och färg.

Växa Sveriges stämma 2019

Stämman öppnades av styrelseordförande Marita Wolf

Marita inledde med att blicka tillbaka på händelser i branschen och Växas insatser under 2018. Växas arbete under torkan var extraordinära inte minst i Högnivåmöten där Växa bidrog med fakta och kunskap till nytta både för branschen som helhet och för Växas kunder. Hon konstaterade att branschen står starkare efter att LRF Mjölk nu är en del i LRF.

Marita var också nöjd och stolt över Växas arbete både som mötesplats genom Växadagarna och på Elmia Lantbruk och över alla engagerade möten på gård. Hos kund har Växa levererat både kunskap och engagemang – något som varit extra viktigt under det utmanande år vi nu har bakom oss.

Resultatet av 2018 års motioner

Resultat av motioner från 2018 redovisades, där motion om att samma belopp betalas vid köp i dosshop som priset vid order har hörsammats och verkställts. Lars-Inge Gunnarsson; VikingGenetics ordförande redogjorde för hur genomiskt testade tjurar ger ett säkrare resultat än avkommebedömda. Motionen från förra året om ökad satsning på rådgivning besvaras i strategi 2023 genom målsättningar som fokuserar på rådgivning.  

Första presentation av Strategi 2023

Styrelseordförande och vd presenterade gemensamt strategin och de förtroendevalda tackades för sitt engagerade deltagande i arbetet. Marita poängterade att den nya strategin lägger ökat fokus på Växa som kunskapsföretag, ökat fokus på livsmedelproduktion, och på Växa som ledande företag i branschen. Dorit poängterade i sin del av presentationen Växas ambition att vara bästa digitala leverantör och hur viktiga samarbeten med organisationer inom och utom Sverige är för att leverera på strategin. Hon pekade också på Växas roll inom offensiv och strategisk rådgivning samt om satsningen inom resurseffektiv produktion och djurhälsa där vi i Sverige behöver fortsätta fokusera, men också berätta hur bra vi redan är, menade hon.  

Val till Växa Sveriges styrelse

Beslut togs om att styrelsen består av 8 ledamöter och Magnus Carlman och Per-Johan Svensson omvaldes. Två nya ledamöter valdes in: Christina Winblad, Årets Mjölkbonde 2019 och Johan Svantesson, Säffle som driver integrerad köttproduktion med 300 djur. Ledamöter som valdes 2018 på två år är Marita Wolf, Anders Ramström, Gustav Kämpe och Catarina Bengtsson. Som fackliga representanter i styrelsen fortsätter Annette Jonsson och Torbjörn Lundborg.  

Två ledamöter tackades för sina engagerade insatser under flera år i styrelsen, nämligen Eva Olsson och Jan-Erik Söderholm.  

Årets fem motioner

De fem motioner som lagts fram diskuterades och beslut fattades. Motionerna handlade bland annat om betydelsen av internationella samarbeten för digital utveckling, prissättning av kokontrollen, om möjligheten att prioritera biogas som drivmedel, om seminutbildningar för lantbrukselever samt om minimi-exteriörpoäng för tjurmödrar som ett sätt att bevaka SRB-kons framtid. Motionerna om internationella samarbeten och biogas tas om hand i Växas strategiska arbete och i den nya strategin 2023, medan motionerna om utbildning och exteriörpoäng för tjurmödrar ligger utanför Växa Sveriges påverkan.  

Växa Sveriges Medlemsvilja är fastställd

Den av fullmäktige formulerade medlemsviljan presenterades och beslutades. Medlemsviljan innehåller bland annat att Växa Sverige ska vara ett medlemsstyrt företag för svenska mjölk- och köttproducenter. Uppgiften för Växa är att öka lönsamheten i medlemsföretagen genom rådgivning, produkter och tjänster inom kärnverksamheterna rådgivning, avel och kokontroll. I medlemsviljan finns även riktlinjer för vinst och soliditet samt medlemsnyttan uttryckt som att bland annat bevaka producenternas intressen och påverka nordiskt avelsarbete.  

POF och dans avslutade dagen

Efter stämman avslutades dagen med inspirationsföredrag med Gunnel Ryner och vi fick alla lära oss hur viktigt det är med god miljö, Positiv OmFormulering och hur betydelsefullt det är att både förvänta sig och fokusera på det positiva hos våra medmänniskor. I dans fick vi själva prova skillnaden i ett negativt respektive ett bejakande förhållningssätt.  

När en lyckad stämmodag avslutades kunde det konstateras att enda missödet under dagen var att ett antal av stämmodeltagarna inte anlände förrän efter lunch på grund av försenade tåg.