Kartläggning av hot i svensk djurproduktion

SLU vill kartlägga hur lantbruksföretagare påverkas av hot, brott och kritik mot svensk animalieproduktion, och du får här möjligheten att delta i undersökningen.

Syftet med denna studie är att undersöka djurägande företagares erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion i Sverige och bedöma konsekvenserna för individer och verksamheter, hälsa, sociala och ekonomiska förhållanden. Målsättningen är att ge ökade kunskaper och insikter i dessa frågor och i en kommande handlingsplan peka på vilka möjliga och nödvändiga åtgärder som behövs för att skapa tryggare förutsättningar för Sveriges lantbrukare att bedriva en hållbar djurproduktion.

Forskningsprojektet genomförs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp, i samarbete med KTH, Stockholm samt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och huvudfinansiär är Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). SLO-fonden samt SLU bidrar också med medel till studien.  

Växa Sverige anser att frågan om hot och kritik mot branschen är viktig att kartlägga och erbjuder dig därför möjligheten att delta i enkäten som är anonym och helt frivillig.

Till enkäten

Läs mer om enkätundersökningen på slu.se