Extra stämma med nyval och fina avtackningar

Den extra föreningsstämma som hölls i eftermiddag var trots sitt digitala genomförande både sakligt tydligt och personligt känslosam. Marita Wolf avtackades och ny styrelseordförande tillkännages imorgon förmiddag.

Totalt 40 fullmäktigeledamöter beslutade om representanter i Växa Sveriges styrelse, tog beslut om motioner och lyssnade till avtackning av avgående representanter inte minst Marita Wolf som vid mötet lämnade styrelseposten som hon haft under åtta år.

Fullmäktige deltog i realtid via det digitala verktyget ”easymeet online” med individuell inloggning. Stämman fungerade klanderfritt och leddes med fast hand av stämmans ordförande Jonas Carlgren och vice ordförande Katarina Karlberg.

Anna Samuelsson ny styrelserepresentant

Som ny styrelserepresentant valdes Anna Samuelsson, Skeppshult. Med man och personal driver hon Kalset Mjölk med 230 mjölkkor. Anna är husdjursagronom och har en forskarutbildning och även en doktorsexamen. Hon har erfarenhet från flera förtroendeuppdrag och har flera anknytningar till forskarvärlden. I Växas styrelse vill Anna arbeta för att koppla forskning till praktiskt genomförande inom lantbruket.

Fyra ledamöter sitter kvar ytterligare ett år: Christina Winblad, Johan Svantesson, Magnus Carlman och Per-Johan Svensson. Anders Ramström, Catarina Bengtsson och Gustav Kämpe väljs om för ytterligare två år.

Bifall till motion om stipendier och korrigerat celltal

Första motionen handlade om korrigering av celltal vid beskrivning av juverhälsa och att nuvarande metod innebär att celltalen för SRB korrigeras upp och Holstein ned. Styrelsen biföll intentionen i motionen och Växa Sverige får i uppdrag att ta fram ett underlag för ett välgrundat beslut och hur ändring av det korrigerade celltalet och juverhälsoklasser ska se ut.

Andra motionen pekade på behov av säkrare djursjukdata och att inrapportering behöver förbättras då endast 58% av veterinärbehandlingarna rapporteras in. Styrelsen håller med om att inrapporteringen är viktig, men menar att ansvaret ligger på veterinärer att säkra inrapporteringen.

Sekretess i djurhållningen och hur förhindra smittspridning mellan gårdar även vid utbrott av smitta som inte kan spridas till människan, var innehållet i den tredje motionen. Sekretesslagstiftningen är viktigt att värna om, var svaret till motionären. Men motionären fick medhåll om att fortsatt arbete för att hindra smittspridning är ytterst viktigt.

Fjärde motionen var förslag om att instifta ett stipendium för ungdomar på svenska naturbruks-gymnasier. Tankarna stöds vilket betyder att ett stipendium, i form av en djurägarseminutbildning samt kriterier och praktiskt genomförande, kommer att tas fram.

Marita WolfKänslosam avtackning

Slutligen tackades Marita Wolf av för sitt arbete som styrelseordförande. Vice ordförande Magnus Carlman inledde och underströk Maritas modiga, prestigelösa och moderna ledarskap med förmåga att delegera. Växas vd Dorit Greve poängterade Maritas förmåga att vara förebild och företrädare för Växa och för hela branschen genom sitt sätt att kommunicera, motivera och inspirera. Lars-Inge Gunnarsson tackade Marita för det resultat hon bidragit till att Växa idag har och att hon verkligen slutar på topp. Jonas Carlgren från Svensk Mjölk tackar också Marita för hennes unika och personliga ledarskap som varit till nytta även inom Svensk Mjölk. Sofia Nilsson framför fullmäktiges tack till Marita och menar att Marita bidragit till mer samarbete och att fullmäktiges roll stärkts tack vare Marita.

Marita avslutar själv med att tacka flera av de hon arbetat med som vd, styrelse och medlemsanvarig. Hon menar att det varit väldigt roligt att arbeta som förtroendevald och att det verkligen inte varit något lätt beslut, men att hon nu vill lämna över till nya krafter och önskar Växa Sverige med styrelse och fullmäktige lycka till i fortsatt arbete.

Magnus Carlman tackar av Marita Wolf

Imorgon presenteras den nya styrelseordföranden

Magnus Carlman förklarar att styrelsen har ett konstituerande möte torsdag kl 8 och då väljs den nya ordföranden.