Framtidens mjölk- och nötköttsproduktion

Växa Sverige har tillsammans med andra ledande aktörer inom branschen – Lantmännen, Arla Foods, DeLaval, HKScan, LRF, Svenskt Kött och Yara – under våren 2020 inlett ett brett samarbete kring framtidens mjölk- och nötköttsproduktion.

En gemensam långsiktig vision för hållbar produktion

Projektet syftar till att skapa en gemensam långsiktig vision av framtidens mjölk- och nötköttsproduktion som en viktig del i ett hållbart livsmedelssystem. Projektet har en helhetssyn på hållbarhet vilket innebär att den täcker in klimat, miljö, biologisk mångfald, ökad produktivitet och ökad lönsamhet för lantbrukaren. Målet är att visa de potentialer som finns inom denna del av lantbruket och vad som krävs för att de ska förverkligas.

Projektet förväntas kartlägga möjligheterna till både ökad produktion av mjölk och nötkött och en minskad klimatpåverkan, enligt Parisavtalet. Det senare innebär att utsläppen måste halveras till 2030 och nå nära noll senast 2050. Projektet är en uppföljning på ett tidigare arbete av Lantmännen som under 2019 kartlade ”Framtidens jordbruk” i en rapport som hade växtodlingen i fokus.

Växa Sverige har en betydande roll

Växa Sverige driver arbetet tillsammans med övriga samarbetsparters i projektet. Vi bidrar med kunskap och erfarenheter både i styrgrupp, i referensgruppen av lantbrukare samt i tre av totalt sex arbetsgrupper. Både Gustav Kämpe, vice ordförande i Växa Sverige, och Malin Hidgård, ansvarig för hållbarhetsfrågor i Växa Sverige, hoppas att det samlade resultatet från projektet kan komma att ha stor betydelse för Växas framtida rådgivning. I projektet är Malin projektledare för en av arbetsgrupperna.

Tillsammans kommer vi att identifiera potentialer för att minska klimatpåverkan och öka lönsamheten. Att identifiera de positiva bidragen till biologisk mångfald och kolinlagring ingår också. Arbetet har sin bas i vetenskapliga studier och praktiska erfarenheter. En viktig del av projektet är också att lista pågående utvecklingsarbete och behovet av ny innovation. Enligt Emma Carlén som deltar i två av projektgrupperna så spelar Växa Sverige en viktig roll för fortsatt utveckling mot ännu mer hållbar produktion av mjölk och nötkött.

Mycket av de verktyg och den rådgivning vi erbjuder inom foder, avel och management grundar sig redan idag på att öka lönsamhet och hållbarhet på gårdarna. Därför har vi stor möjlighet att skapa en positiv påverkan framåt tillsammans med övriga samarbetspartners.

Utmaningar att lösa

Genom samarbete inom branschen har vi god expertis inom hela värdekedjan för att visa vägen framåt för att lyckas i klimatomställningen och samtidigt skapa en god lönsamhet för lantbrukaren.

Aktörer i andra delar av värdekedjan, politiken och akademin kommer också att behöva bidra till att skapa de rätta förutsättningarna för att kunna förverkliga framtidens hållbara mjölk- och nötköttsproduktion. Redan nu vet vi också att det finns ett innovationsgap fram till år 2050 som måste adresseras tillsammans för att vi ska kunna hitta de rätta lösningarna.

Rapporten beräknas presenteras under april 2021. Vi kommer att återkomma med mer information dessförinnan.

 

Gustav Kämpe

Gustav Kämpe
Vice ordförande i Växa Sverige

På vilket sätt tror du att projektet kan stärka de svenska mjölk och nötköttsproducenterna?
-Vi vet alla att vi har en stor förflyttning som måste till för att nå ett hållbart lantbruk. Det gäller även vi i Sverige, trots att vi kommit långt på den vägen. Då är det viktigt att bryta ner detta i mindre delar och också kunna se att det är möjligt. Jag tror det kommer stärka oss genom att vi kan se vilka åtgärder som går att genomföra nu med god lönsamhet och vilka som kan behöva politiska beslut eller ytterligare forskningsinsatser t.ex. Detta ger oss möjlighet till proaktivt agerande!

Hur ser du på Växas Sveriges medverkan – vad kan vi tillföra och få tillbaka?
- Vi har djup och bred kompetens i mjölk och köttproduktion, med allt från avel, fodereffektivitet, reproduktion, management och växtodling, vi har ett stort bidrag inom alla de områdena tillsammans med våra branschkollegor. Alla delar är lika viktiga för att nå en hållbar produktion. Jag tror att vi kan skapa en samsyn i branschen om vilka åtgärder vi behöver genomföra och jag tror t.ex att våra klimatrådgivare kan få nya input till sin rådgivning.

Vilka är de största utmaningarna för att öka livsmedelsproduktionen på ett hållbart sätt?
- Vi har goda möjligheter att öka vår produktion i Sverige då vi har både gott om mark och bra förhållanden för animalieproduktion, detta står inte i strid med en hållbar livsmedelsproduktion. Största hindret idag är konkurrenskraften. Kan vi stärka konkurrenskraften finns också möjligheten att ta de investeringar som är lite mer långsiktiga och nödvändiga för att nå en hållbar animalieproduktion. Det blir också lättare för nya mjölk och köttföretag att starta.