Gödselanalys ger koll på näringen

För att kunna utföra en väl anpassad gödsling med optimal handelsgödselanvändning, är det viktigt att känna till näringsinnehållet i gårdens flytgödsel.

Snart dags för stallgödselanalys 

Bästa tidpunkten att ta ut ett gödselprov för analys är på våren, i samband med omrörning i brunnen. Flera faktorer påverkar näringsinnehållet i gödseln, som exempelvis strömedel, utfodringsintensitet och nederbörd.

Analyser tas på torrsubstans, total kväve, ammoniumkväve, total fosfor, total kalium och total magnesium. 

Beställning
Läs mer och beställ provburkar här

Vill du veta mer?
Prata med Annika Stenström.