Historisk Växa Sverige stämma genomförd digitalt

Igår torsdag den 14 maj kl. 13.00 öppnades Växa Sveriges stämma av styrelseordförande Marita Wolf.

I likhet med många andra organisationer och företag så genomfördes Växa Sveriges stämma digitalt på grund av pågående Corona pandemi.

Stämman sändes ut från Elite Stadshotell i Växjö, på plats fanns styrelsens och stämmans presidier, VD och förtroendevald revisor och övriga stämmodeltagare följde stämman via verktyget Teams. Geografiskt sträckte sig deltagarna från Övertorneå i norr till Älmeboda i söder. Ordförande för stämman var Sofia Warefelt, Tvååker och vice ordförande Pehr Hansson Kungsbacka.

Växa Sverige har valt att behandla nästintill samtliga ärenden på stämmoagendan förutom att motionsbehandlingen flyttas fram till en extra stämma under hösten.

Ordförande Marita Wolf inledde sin dragning med dagsläget för rådande Corona-pandemi och vad det innebär på gården och i branschen. Vidare lyftes Växa Sveriges resultat för 2019 och bakgrunden till styrelsens beslut om återbäring till medlemmarna om 8, 1 mkr. Viktiga händelser för Växa Sverige som varit utmärkande för 2019 är den beslutade strategin fram till 2023 med ritningen om att vara det ledande kunskapsföretaget, fullmäktiges beslutade medlemsvilja samt de historiska besluten kring IT-satsningar för MinGård® och kommande totalmodernisering av databas och infrastruktur. 

VD Dorit Greve och Ekonomichef Carina Fredriksson sammanfattade sina föredrag som spelats in till fullmäktige inför stämman och VD lyfte att alla Växa Sveriges avdelningar bidragit till det goda resultatet. Rådgivningen i samband med torkan har haft en väsentlig influens på kundportföljen och att Växa Sverige tog initiativet till torkrådgivningen som gynnat lantbrukarna. Vidare lyftes nya digitala arbetssätt som innebär mindre resor och ännu mer fokus till kund. VD lyfte också medarbetarnas fantastiska engagemang och ”shining eyes” som brinner för kundernas resultat ute på gårdarna. Ekonomichefen lyfte bland annat omsättningsökningen för 2019 på 6,5%. 

Stämman avlöpte utan debatt och fastställde samt beslutade resultat och balansräkning, vinstdisponering och ansvarsfrihet för styrelse och VD. Fram till nästkommande stämma omvaldes Marita Wolf, Anders Ramström, Gustav Kämpe och Catarina Bengtsson. Slutligen beslutade stämman om att ge styrelsen i uppdrag att kalla till en extra stämma.

På dagens konstituerande styrelsemöte omvaldes Marita Wolf till styrelsens ordförande och Magnus Carlman till vice ordförande. 

Stämmopresidiet ordf Sofia Warefelt och vice ordf Pehr Hansson på plats i Växjö

Arbetar som:
Direktionsassistent, Medlemsansvarig

Telefon:
010-471 04 01

Mobiltelefon:
076-109 08 02