Växa Sveriges digitala föreningsstämma

För andra året och tredje gången blir föreningsstämman för 2021 digital, lika som för så många andra föreningar under pågående pandemi.

Föreningsstämman hålls den 19 maj

På Elite Park Hotel i Växjö kommer stämmo- och styrelsepresidierna att finnas på plats. Fullmäktige och övriga deltar digitalt via Teams.

Stadgeenliga förhandlingar kommer avhandla föregående års verksamhet och resultat, besluta om ansvarsfrihet för styrelse och VD. Val till styrelse, valberedning och revisorer med mera.

Val av styrelse

Till styrelse föreslår valberedningen omval för Christina Winblad, Eskilstuna, Magnus Carlman, Ingelstad och Per-Johan Svensson, Södra Vi till nyval föreslås Reija Danielsson, Umeå. Reija arbetar som driftsledare på SLU/Röbäcksdalen och är utbildad husdjursagronom. 

Motioner

För 2021 finns inga inkomna motioner från kretsmötena. Återkoppling med status för beslutade motioner från extra stämman i november 2020 gällande raskorrigerad cellhalt och förslag på Växa Sverige stipendier till Naturbruksgymnasierna står på agendan.

Arbetar som:
Direktionsassistent, Medlemsansvarig

Telefon:
010-471 04 01

Mobiltelefon:
076-109 08 02