Hur bedöms renhet vid en kontroll?

Att djuren och dess miljö inte hålls ren är den vanligaste anmärkningen vid Länsstyrelsens kontroll av nötkreatursbesättningar.

Nötkreatur producerar stora mängder gödsel varje dag. Det ställer höga krav på rutiner, stallar och utgödslingssystem. Rena djur påverkar inte bara djurens välfärd utan även arbetsmiljö, livsmedelshygien och konsumenternas förtroende för branschen.

Hur bedöms renhet?

Lagen säger inget om hur smutsigt ett djur får vara. Enligt Jordbruksverkets vägledning är ett djur tillfredsställande rent om det sköts på ett sådant sätt att gödsel, urin och jord, inte fastnar och torkar på djurets kropp. Syftet med bestämmelsen är att hålla en god hygien, säkra djurens värme och komfort, samt förhindra lidande och sjukdom.

Nötkreatur vill kunna välja en torr och ren liggplats. De spenderar därför mer tid stående om det inte finns tillgängligt. Är djuret smutsigt ger det en signal om att djuret inte hittat en torr och ren plats att vila på, även om liggytan är ren idag.

Rengöra smutsiga djur

Djuret kan behöva ryktas, klippas eller tvättas. Om djuret är mycket smutsigt kan rengöringen vara smärtsam. Då kan det vara bättre att flytta djuret till en ren, rikligt ströad box/liggyta, och klippa pälsen efter en till två veckor då den vuxit ut något.

Jobba i medvind

Goda skötselrutiner underlättar jobbet med att hålla djuren rena. Viktigast är rutiner för djurens ligg- och gångytor, hur ofta dessa skrapas eller gödslas ut samt användning av strömaterial och ströintervall. Att regelbundet klippa djuren är också en avgörande skötselrutin i många djurhållningssystem.

Här finns fler tips och praktiska råd som kan underlätta arbetet med att hålla djuren rena

Beredd på kontrollen

- ett material för att minska osäkerhet inför djurskyddskontroller

Materialet ger en överblick av en komplex lagstiftning genom att bland annat förklara viktiga nyckelbegrepp, göra det juridiska begripligt samt beskriva hur lagen tolkas av djurskyddsinspektörerna.

Beredd på kontrollen

Arbetar som:
Veterinär, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 03 18

Mobiltelefon:
073-0726686