Lönsamma åtgärder på kort och lång sikt

Krisen i Ukraina pressar den svenska livsmedelsproduktionen genom ökande priser och brist på insatsvaror.

Alla lantbrukare behöver se över sitt företags unika situation. Agera utifrån så säker fakta som möjligt och tänk på att i kristider sprids rykten snabbt.

Börja med en överslagsberäkning

En första analys av situationen får du genom att göra en enkel överslagsberäkning och värdera de stigande kostnaderna mot intäktsökningar. Summera kostnadsökningarna,  exempelvis för konstgödsel eller diesel, och fördela dem på producerad mängd mjölk och kött.

Mjölkproduktionen har högre avräkningspriser idag jämfört med för ett halvår sedan. Jämför dina kostnadsökningar med dina intäktsökningar per kg produkt. Då får du en uppfattning om den nuvarande situation på just din gård.

Scenarier som underlag för en långsiktig bedömning

För att göra bedömningar av långsiktiga konsekvenser behöver du värdera var risker finns för brist och övrig påverkan på produktionen. Detta är komplext. Finns det risk för brist på konstgödsel behöver du se hur det påverkar skörd och produktion. I de flesta fall är fortsatt gödsling av vall att föredra framför att behöva köpa in foder.

Har du en insådd gräsvall, som medför större behov av konstgödsel än vall med stor andel baljväxter, behöver du ställa kostnaden för konstgödsel mot kostnaden för att köpa in foder. Ska du däremot så in ny vall har du möjlighet att satsa på en större andel baljväxter och därmed minska behovet av konstgödsel.

För besättningen kan du behöva värdera djurens avkastning. Lågavkastande djur bör sannolikt skickas på slakt något snabbare än planerat. Men i de flesta fall är det oftast mest lönsamt att hålla sin besättning oförändrad.

- Tänk dock på att det oftast är mest lönsamt att inte dra ner på antalet djur i besättningen allt för mycket, eftersom du har dina fasta kostnader kvar i produktionen, och även om marginalen blir mindre per djur så bidrar den större volymen till en större total intjäning. Detta blir extra viktigt om du har höga kapitalkostnader. Att göra scenarios för hur brist och ökade kostnader påverkar produktionen är ett större jobb. Det kan vara värt att ta hjälp av en rådgivare, säger Torbjörn Lundborg, rådgivare Växa.

Svåra tider kan ge möjligheter

Förutsättningarna varierar för olika gårdar. Har du ett lager av insatsvaror av till exempel konstgödsel och kraftfoder kan det finnas möjligheter till god lönsamhet under innevarande år.

- Att sälja djur till slakt kan vara lockande för att på så sätt få ner kostnaderna här och nu. Tiden det tar att bygga upp en högt avkastande besättning bör i så fall vägas in. Om många djur i landet säljs till slakt samtidigt, finns det också risk för att priset på nötkött påverkas negativt. Slaktas en stor andel kalvar ut kan det till och med påverka framtidsmöjligheterna för hela branschen. Alla måste utgå från sin gårds utmaningar men vi bör ta gemensamt ansvar för branschens framtid, avslutar Torbjörn Lundborg.

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Företagsrådgivare

Telefon:
010-471 04 14

Mobiltelefon:
076-109 08 19