Växa Sveriges föreningsstämma 2022

Efter två år av digitala stämmor samlas Växas fullmäktige den 18 maj till ordinarie föreningsstämma på Hjortviken Konferens, Hindås.

Stadgeenliga förhandlingar kommer avhandla föregående års verksamhet och resultat, besluta om ansvarsfrihet för styrelse och VD. Val till styrelse, valberedning och revisorer med mera.

Omval och nyval

Till styrelse föreslår valberedningen omval för Anders Ramström, Östra Ämtervik, Anna Samuelsson, Skeppshult och Catarina Bengtsson Långås till nyval föreslås Sofia Nilsson Flaka, Gullringen. Sofia bedriver tillsammans med sin man och grannar mjölkproduktion i Flaka och Södra Fågelhem. Sofia har varit förtroendevald inom Växa sedan 2014.

Valberedningen föreslår vidare nyval av två förtroendevalda revisorer Håkan Josefsson Reftele och Åke Eriksson Hyltebruk.

Motioner

För 2022 finns inga inkomna motioner att behandla. Diskussion om Lönsamhetsmål och mätbarhet kommer diskuteras med anledning av inkommen skrivelse från fullmäktige i ämnet.

Redovisning

Fullmäktiges utsedda arbetsgrupp har under året jobbat med ämnen och insatser kring förtroendevaldas engagemang och framtida rekrytering av förtroendevalda. Gruppen avlägger slutrapport med redovisning av insatta aktiviteter och förslag på områden att jobba vidare med.

Arbetar som:
Direktionsassistent, Medlemsansvarig

Telefon:
010-471 04 01

Mobiltelefon:
076-109 08 02