Andelen hornlösa djur ökar

Möjligheten att avla på hornlöshet i kombination med hårdare regler för avhorning inom den ekologiska produktionen har gjort att efterfrågan på hornlösa djur har ökat.

I takt med det har även andelen djur med anlag för hornlöshet ökat. Med hjälp av genomisk analys kan man veta om ett djur är enkel (Pp) eller dubbel (PP) bärare av anlaget som ger hornlöshet. Eftersom anlaget är dominant räcker det med att kalven får det från den ena föräldern för att den inte ska utveckla horn. Djur som har anlaget i dubbel uppsättning lämnar bara hornlösa avkommor, oavsett hornstatusen på det djur de paras med.

Populärt med hornlöst

Thure Bjerketorp, operativ chef Avel, märker av en ökad efterfrågan på hornlösa tjurar.

– Efterfrågan på pollade djur i besättningarna gör att de hornlösa tjurarna blir populära. Att slippa avhorna kalvarna är smidigt och nu är kvalitén på de pollade tjurarna i samma nivå som de hornade. När det blir fler och fler pollade hondjur på gårdarna kan man välja att använda x-vik på dem för att anlaget även ska gå vidare på hondjurssidan. Vi kommer att se en snabbare framstegstakt ute på gårdarna när de hornlösa kvigorna börjar kalva i större antal.

– När man genomtestar sina hondjur har man ett mycket kraftfullt verktyg för vilka djur man ska och vill rekrytera efter, inte bara för hornstatusen, utan även för avelsvärdenas skull. 

Hornlöst utbud av alla raser

– De tre stora mjölkraserna har hornlösa tjurar i sortimentet, där röda tjurar och holstein är steget före jersey. SKB/Fjäll och rödkulla är ju redan hornlösa, så där ligger de i framkant. På köttrassidan används till största delen pollade tjurar och många homozygota tjurar, så det märks av att det är färre kalvar i Sverige som behöver avhornas än tidigare totalt sett. Man ser även utomlands att man jobbar för att få djur som föds utan hornanlag, säger Thure Bjerketorp.

Andelen hornlösa djur ökar

Både antalet och andelen analyserade djur som bär på anlag för hornlöshet ökar. I april 2022 bar 5,4% av de testade röda korna och 6,5% av tjurarna på anlaget för hornlöshet. Motsvarande siffra för holstein var 4,9% och 9,7%. För jersey var siffran 0,9% för korna och 7,4% för tjurarna (tabell 1). 

I oktober 2023 har antalet genomiskt testade djur ökat för alla raser. Samtidigt har andelen djur med anlag för hornlöshet ökat bland de testade djuren (tabell 1).  

Tabell 1. Antalet djur med analyssvar dubbelbärare (PP), enkelbärare (Pp) eller Horn fördelat på ras och kön, i oktober 2023 samt andelen analyserade djur som bar på anlaget för hornlöshet i oktober 2023 jämfört med april 2022.

Ras och kön

Antal PP
2023

Antal Pp
2023

Antal Horn
2023

Andel PP + Pp 2023

Andel PP + Pp 2022

RDC hondjur

68

3 496

48 331

6,9%

5,4 %

RDC tjurar

23

533

6 202

8,2%

6,5 %

HOL hondjur

97

5 670

61 791

8,5%

4,9%

HOL tjurar

30

355

2 889

11,8%

9,7%

JER hondjur

2

24

1 871

1,4%

0,9%

JER tjurar

1

24

287

8,0%

7,4%

På djurkortet i MinGård® hittar du både observerad och analyserad hornstatus på dina djur.

S PP Homozygot polled = Dubbelbärare, 100 % av kalvarna blir hornlösa
C Pp Heterozygot polled = Enkelbärare, 50% av kalvarna blir hornlösa
F pp, Fri, bär horn = saknar anlag för hornlöshet

Vill du veta mer eller har frågor, hör gärna av dig till en avelsrådgivare!

Avelsrådgivarna