Bli mer beredd med en handlingsplan

En handlingsplan hjälper dig att hantera effekterna av torka. Genom att följa en handlingsplan kan du förbereda dig och minimera de negativa effekterna på odlingarna och hantera utmaningarna kring grovfodertillgången.

Strategier som tar dig genom krisen

Det finns åtgärder man kan vidta akut vid en torksitation, men många åtgärder och anpassningar måste göras på lång sikt. Vi har samlat erfarenheter och lärdomar från torkåret 2018 och tagit fram strategier som tar dig genom krisen när torkan slår till.

I broschyren Rådgivning och åtgärder vid extrem torka har vi sammanställt fakta och lärdomar från torkan 2018, som ett uppslagsverk att ta till när du behöver det.

I denna film har vi samlat en rad goda råd kring hur du förbereder dig för en eventuell kris.

Åtgärdsplan är a och o

Bedömer du att det finns risk för foderbrist kan du använda en åtgärdsplan som forskare vid SLU tog fram efter sommaren 2018 med lämpliga aktiviteter vecka för vecka.

atgardsplan1.png

Planera genom rådgivning

Minska din egen stress och få nya perspektiv genom att diskutera med någon av våra rådgivare. Tillsammans tar vi fram en åtgärdsplan, anpassad för just din besättning och produktion.

Det här kan vi hjälpa till med: 

  • Inventering av foderbehov fram till ny skörd
  • Räkna fram behov av skördad mängd
  • Diskutera handlingsutrymmet på gården
  • Strategier inför stallsäsongen. Grovfoderanvändning och höstbete
  • Rådgivning av val av djur vid minskning/anpassning av djurantalet

Strategier för växtodling

För den som har möjlighet kan bevattningssystem förebygga problem och möjliggör tidiga åtgärder. Med droppbevattning eller slangbevattning får man möjlighet till kontinuerlig bevattning dygnet runt, dessa bevattningar är dock mest lämpade för frukt- och grönsaksodlingar. Marktäckning är också en mycket bra metod att bevara markens fuktighet. Genom att välja grödor som tål torka bättre minskas sårbarheten.

Överväga att minska användningen av gödsel och bekämpningsmedel under torka, eftersom det kan försämra grödornas motståndskraft mot torka och därför förvärra problemen.

Om torkan fortsätter länge och det finns risk för förlust av grödor, så är det viktigt att göra en nödstrategi. Överväg vilka grödor som kan sås senare och om det är lämpligt att skicka djur till tidig slakt för att minimera förluster.

Strategier för foder

Börja med att inventera ditt befintliga foder, och sätt in åtgärder beroende på resultat. Du kan undersöka möjligheterna att använda alternativa foderkällor, såsom halm, helsädesensilage, fiberrika pellets, blast, mellangrödor med mer.

  • Prioritera djur med högst värde, såsom mjölkproducerande kor eller avelsdjur. Se över antalet övriga djur, planera och anmäl till slakt i god tid. Tänk på att slaktköer uppstår lätt då många behöver minska sitt djurantal. 
  • Vid minskat näringsintag från bete, öka protein- och energiintag från djurens tillskottsfoder för att kompensera.
  • Använda teknik för att maximera foderutnyttjandet och minska lagringsförlusterna, exempelvis genom att använda ensileringsmedel och syra eller ammoniakbehandling.

Mellangrödor och köp av grovfoder

För att hantera torka och dess effekter på grovfodertillgången är de två viktigaste åtgärderna; användning av eftergrödor och möjligheten att köpa/importera grovfoder.

Mellangrödor är grödor som odlas mellan två huvudskördar för att förbättra jordens näringsinnehåll och hälsa. Ofta kan dessa grödor också användas som djurfoder, vilket är särskilt fördelaktigt under torka. Dessa grödor kan också hjälpa till att begränsa erosion, vilket i sin tur förbättrar markens hälsa.

I händelse av brist på grovfoder är det många som överväger att köpa in grovfoder från andra regioner eller importera det från andra länder. Detta kan vara en dyrare lösning, men det kan också vara nödvändigt för att tillgodose djurens foderbehov. Dock är det viktigt att också tänka på eventuella risker för nya sorters ogräs och sjukdomsöverföringar som kan förekomma vid inköp av grovfoder.

Diskutera med oss