Hitta rätt bland villkoren inför SAM 2024

Inför ansökan 2024 har det tillkommit nya grundvillkor, samt flera ändringar av regler och villkor. Våra erfarna rådgivare hjälper dig att navigera rätt inför ansökan.

8 februari öppnar SAM 2024 och sista ansökningsdagen är den 11 april. Inför SAM 2024 har det gjorts flera förtydliganden när gäller precisionsjordbruk, men även ändringar av regler och villkor. Till 2024 är det tre nya grundvillkor som börjar att gälla. 

Skydd av våt- och torvmark 

Det första nya grundvillkoret är skydd av våt- och torvmark, som innebär att du som odlar på torvmark måste följa den svenska lagstiftningen kring vattenverksamhet och markavvattning. Inom det här grundvillkoret är det förbjudet att odla svartträda, samt att plöja permanenta gräsmarker på torvmark oftare än var fjärde år.

Miljöytor fyra procent

Det andra villkoret är miljöytor. Villkoren hade undantag 2023 men börjar nu att gälla. Om du omfattas av krav på miljöytor ska du ha minst fyra procent av din åkermark som miljöyta. På miljöytan får du inte odla till produktionen, använda växtskyddsmedel eller gödsla. Till exempel bevuxen och blommande träda är godkänt att ha på miljöytan. Kravet gäller inte om åkermarken består av mer än 75% vall, träda eller baljväxter, om din åkermark är på mindre än 10 hektar om man bortser från permanenta grödor och permanent gräsmark, samt om jordbruket ingår i skogsundantaget.

Nytt grundvillkor för växtföljd

Det tredje nya grundvillkoret är krav på växtföljd, som sätter begränsningar kring hur många år i rad du får odla samma gröda på marken. En tredjedel av växtföljden på åkern måste bytas ut varje år, samt att ingen ettårig gröda får odlas på samma plats mer än tre år i rad. Om du tillämpar det årliga kravet med efterföljande gröda till färskpotatis och vallinsådd för majs, kan du odla majs och färskpotatis längre än tre år i rad. Reglerna gäller från år 2024, med 2023 som första år i växtföljden. 

Det här grundvillkoret gäller däremot inte alla. Det innefattar inte dig som har certifierad ekologisk produktion, har åkerareal på mindre än 10 hektar, eller för dig där 75% av åkermarken är vall, mark i träda, odling av baljväxter eller en kombination av dessa. Odling av fleråriga grödor, grönsaker, bär, medicinalväxter och skyddszoner är också undantagna från kraven om grödbyte.

Läs mer om de nya grundvillkoren hos Jordbruksverket

Nyheter i jordbrukarstöden

En nygammal förändring är att förbudet emot användning av växtskyddsmedel i ersättningen för vårbearbetning är tillbaka i liknande form som fanns innan 2023. Förbudet innebär att man inte får sprida växtskyddsmedel som avdödar växtlighet på marken förens efter den 31 december.

Har du ovanliga kor hemma? Du som har hotade husdjursraser kan nu söka miljöersättning. För nötkreatur, grisar, får och getter ska de vara renrasiga och införda i stambok av en erkänd avelsorganisation.

Förtydligande kring precisionsjordbruk

Inför 2024 har det gjorts flera förtydliganden i ersättningen kring precisionsjordbruk – planering. Reglerna för växtnäringsbalansen har nu blivit tydligare och om du har flera produktionsenheter utan gemensam drift behöver du göra en växtnäringsbalans för varje produktionsenhet. Villkoren för markkartering har skrivits om, och Jordbruksverket har också förtydligat villkoren som gäller bevuxna zoner runt dräneringsbrunnar.

Läs mer om nyheterna i jordbrukarstöden hos Jordbruksverket

Jordbruksverket utökar den digitala uppföljningen

Fler villkor kommer att följas upp digitalt inför 2024 med hjälp av satellitbilder. Utöver att följa upp att det skett en aktivitet på skiftet samt att skiftet ger rätt till jordbrukarstöd, så kommer man att följa upp att grödan på skiftet stämmer överens med den gröda som har sökts i SAM-ansökan, samt att ingen jordbearbetning har skett på betesmarker.

Om Jordbruksverket upptäcker en skillnad skickas ett brev hem från Länsstyrelsen och då måste man antingen ändra i SAM-ansökan eller skicka in ett foto på marken för att bevisa att det inte stämmer. Om man inte åtgärdar de uppgifter som kommit in från Länsstyrelsen kommer det att bli ett avdrag från stödet på hela skiftesarealen, och inte enbart den delen som inte uppfyller villkoren.

Hitta rätt med oss

Våra erfarna rådgivare finns redo att guida dig igenom förändringarna. Vi har god kunskap om vilka stöd som går att söka och vilka CAP-regler som gäller. Med vår kunskap och våra hjälpmedel kommer vi tillsammans fram till hur du bäst utnyttjar EU-ersättningarna. Och ansökan blir inlämnad smidigt och i god tid.

Kontakta oss