Så får korna bästa stallupplevelsen

Vad säger den senaste forskningen om samband mellan stall, skötsel och djurvälfärd? Växa har med fokus på mjölkkor tagit reda på det och här är resultatet.

Bilden visar mjölkkor i stall med djupströ.

Utvärdera stallets funktion

Det kan löna sig att med hjälp av djurbaserade mått, alltså tolkade utvalda signaler från djuren, utvärdera djurvälfärden och stallets funktion. Studier visar att gårdar som genomfört en sådan bedömning, och därefter justerat liggbåsen, har bättre klövhälsa jämfört med gårdar som inte gjort någon bedömning. På gårdar som inte gjort en bedömning med hjälp av djurbaserade mått var liggtiden för korna drygt en halvtimme kortare och hältor förekom 1,7 ggr oftare. 

Att utvärdera djurvälfärden blir som en arbetsmiljöenkät hos korna. Det visar både vad korna är nöjda med och om det finns något som kan bli bättre. Viktig kunskap att ta med sig in i nuvarande drift såväl som i en byggprocess.

 Den viktiga liggplatsen

 • Korna föredrar öppen liggyta
  Undersökningar visar att kor med tillgång till en fri öppen liggyta ligger ner längre tid jämfört med kor i liggbås, oavsett underlagets mjukhet. Detta förstärks av studier där forskare tittat på vilka liggpositioner kor använder och jämfört öppen yta med liggbås. Korna låg i mer utsträckta positioner på den öppna ytan. En smalare liggposition var vanligare i liggbås.

 • Djupströ och sand minskar skaderisken
  Olika former av djupströ innebär lägre risk för skador jämfört med mattor eller madrasser. En delförklaring kan vara att det är lättare att lägga och resa sig i djupströ jämfört med liggbås. Sandbås har i studier visat sig innebära flera fördelar, bland annat färre hältor, färre hasskador och renare spenar. Kor som ligger på mattor eller madrasser löper större risk för hasskador. Forskning har inte kunnat påvisa en lägre andel hasskador förrän strödjupet uppnår 5 cm eller mer.

 • Kor behöver en torr liggplats för effektiv vila
  En studie kunde visa att kor som erbjöds en blöt, men ändå ren, liggplats låg ner kortare tid jämfört med om den rena ytan också var torr. Forskningen fastslog att kons behov av att ligga torrt är så stort att djuren hellre lägger sig på en smutsig yta som är torr, än en ren yta som är blöt.

Att inreda liggbås 

Under svenska förhållanden är liggbås den vanligaste lösningen. En välplacerad nackbom är associerad med färre hältor. Ökad nackbomshöjd gör att korna lägger sig lättare, vilket forskarna kunnat påvisa genom att mäta hur lång tid läggningen tar. En ökad höjd på nackbommen har också visats innebära ett lägre antal kor med sår och svullnader samt färre kor med smutsiga ben och juver. Tillräcklig längd från bakkant till bogstöd samt fritt utrymme för huvudet vid resning och läggning är andra faktorer som är viktiga för väl fungerande liggbås.  

Klara klövhälsan

Att investera för bra vila, så att korna avlastar klövarna, är en bra start. Mer plats per ko vid vattnet i stallet har visats vara associerat med färre hältor. Gummi i gången till mjölkning är bra för klövhälsan och gummimatta i gångarna kan kopplas till lägre andel allvarligt halta kor. Dessutom:

 • Behandla halta kor inom 48 timmar
  Enligt forskning har gårdar som väntar en vecka med att behandla halta kor större andel hältor än gårdar som behandlar antingen inom 24 eller inom 48 timmar.

 • Klövverka mer än 2,5 gånger per år
  Att klövverka mer än så har visat sig vara associerat med lägre andel allvarligt halta kor, vilket stärks av en annan studie som visade att gårdar med månatliga besök av klövvårdare hade färre halta kor. Även regelbundna klövbad är att rekommendera.  

Socialt samspel

För att mäta djurvälfärd kan forskarna observera hur korna samspelar med varandra. Korna var mindre fientliga mot varandra om beläggningen (kor/liggbås) var lägre än 95%. Bredare gångar vid foderbordet, mer plats per ko i gångarna och mer ätplats per ko vid foderbordet visade samma positiva koppling.