Strategi, medlemsvilja och livliga diskussioner på stämman

Vid föreningsstämman den 16 maj behandlades motioner tillsammans med en rad andra frågor. Medlemsviljan uppdaterades och styrelse utsågs.

styrelse2023-webb.jpgMagnus Carlman inledde årets stämmodag med reflektioner över det utmanade år vi lagt bakom oss. Han pekade på betydelsen av alla samarbeten Växa har, nationellt och internationellt, och lämnade därefter över ordet till Louise Helmer, CEO VikingGenetics. Louise poängterade värdet av att VikingGenetics har 16 000 mjölk- och köttföretagare som ägare på hemmamarknaderna i Danmark, Finland och Sverige.

Hon berättade också om visionen för VikingGenetics i att vara det ledande globala avelsföretaget med världens bästa avelsmaterial. Hon lyfte fram alla satsningar som görs för doser, embryoverksamheten och på ny teknik som bidrar till ökad hållbarhet för lantbrukarens ekonomi, för produktionen på gård och för planeten. Produkter och teknik med hållbar inriktning är även vad som efterfrågas även på exportmarknaderna vilket gör att framtiden för företaget är ljus.

Stämman öppnas

Magnus Carlman öppnar stämman och konstaterade att 2022 går till historien som ett av de ekonomiskt sett bästa åren på mycket länge för framför allt mjölkproduktionen. Men att variationerna heller aldrig varit så stora både mellan gårdar och mellan olika verksamhetsinriktningar. Det finns en del gårdar som haft ett verkligt utmanande 2022 med dålig ekonomi och dessutom med torka, likt 2018, konstaterar han. Som ordförande för stämman väljs Peter Borring, Skänninge och Anette Gustawsson, Norrtälje väljs till vice ordförande för stämman.

stamma2023-carlman.jpg

Resultat för 2022 sammanfattas och resultat slås fast

2022 var året då Växa inte genomförde några prishöjningar, för att stötta sina kunder i den utmanade situation som var i inledningen av 2022, vilket Magnus understryker. Han påpekar att de digitala satsningarna i Växa är viktiga, men kostsamma. Växas köttsatsning lyfts fram som viktiga initiativ tillsammans med arbetet med ViLA och veterinärbristen, som är en utmaning för branschen och för Växa. Dorit Greve, vd Växa, berättar om alla satsningar Växa gjort 2022, inom aktiviteter för köttproduktionen som Svensk Köttrasprövning, nyckeltal i MinGård® med mera. Hon lyfter också fram kommunikation med bland annat Kopodden och satsningarna på ungdomar. Dorit passar också på att berätta om utmaningarna med djursjukdata. Hon berättar hur Växa under 2022 och även nu arbetar tillsammans med övriga branschen för att uppmärksamma politiker och myndigheter på betydelsen av djursjukdata, och att de uppgifterna är en av faktorerna bakom den låga användningen av antibiotika i Sverige.

Resultaträkning och balansräkning slås fast.  

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

Val av styrelse, revisorer och valberedning

Det beslutas att styrelsen ska ha totalt tio medlemmar varav två personalrepresentanter. Stämman beslutar omval på två år av ordförande Magnus Carlman, Ingelstad och ledamot Per-Johan Svensson Södra Vi. Nyval av Kajsa Petersson, Horndal och Sofia Kämpe, Karlsborg. Fyra styrelseledamöter är valda vid föreningsstämman 18 maj 2022 nämligen Anders Ramström, Östra Ämtervik, Anna Samuelsson, Skeppshult, Catarina Bengtsson, Långås och Sofia Nilsson, Gullringen. Därefter väljs revisorer och de som ska arbeta med valberedning för nästa år utses. Det beslutas också att styrelsen har rätt att utse representanter till styrelser i de organisationer och företag Växa samverkar med som VikingGenetics, LRF Mjölk samt representanter till nämnder.

Motioner om utökning av stipendieprogram och om samverkansgrupper

”Samverkansgrupp lantbruksdjur” är första motionen där förslaget från motionären är att Växas tjänstemän ska ingå i LRFs omsorgsgrupper. Motionen avslås då Växas oberoende och tystnadsplikt mot kund kan äventyras. Växa fortsätter att ta ett stort ansvar för djuromsorg genom förebyggande rådgivning samt genom att Växa samverkar med ”Det nationella rådet för djuromsorg”.

Att utöka antalet stipendier i stipendieprogram som Växa skapade för ett år sedan elever i naturbruksgymnasier lyfts fram i en motion. Med motiveringen att kvalitetssäkring av stipendierna är viktig, och att det behövs en längre tidsperiod än ett år för utvärdering, avslås motionen. Det poängteras också att det är viktigt att stipendiaterna behöver ha möjlighet att träna i en besättning, direkt efter utbildningen.

En ytterligare motion handlar om att det inför valet 2024 ska finnas en fullmäktigerepresentant per krets. Motionen bifalls och inför valåret 2024 får Växa Sveriges styrelse i uppdrag att se över antalet fullmäktige i förhållande till krets och föreslå en fördelning över landet där både kompetens och geografisk representation tagits tillvara. Detta arbete blir en del i pågående strategiarbete inom Växa.

Motion nummer fem innebär att lantbrukare som ingår i Kokontrollen® skulle få rabatt på inköpta doser från VikingGenetics. Diskussionerna är livliga och det lyfts bland annat fram hur viktig Kokontrollen är för den enskilde lantbrukaren och för branschen. Motionen avslås med motiveringen att nyttan med att tillhöra Kokontrollen är tydlig och att Växa ska arbeta mer med att marknadsföra detta.

Medlemsviljan ses över

Reviderad medlemsvilja presenteras där det tydliggörs att Växa är ett medlemsföretag för mjölk- och nötköttsproducenter i Sverige och inte bara svenska producenter. Nötköttsproduktionen inkluderas tydligare i den reviderade medlemsviljan och enligt det förslag som beslutas ska medlemsviljan innehålla gemensamma satsningar för mjölk- och nötköttsproduktionen.

Stämman avrundas med avtackningar för de som lämnar styrelsen nämligen Christina Winblad, Reija Danielsson och personalrepresentant Torbjörn Lundborg som arbetat i husdjursföreningarnas styrelser sedan 2007. Torbjörn sammanfattar förändringar under sin tid som ledamot med att när han började sitt arbete i styrelse var djurägarsemin 20 procent och semin på gård 80 procent, medan förhållandet nu är det omvända.

Strategigenomgång och lönsamhetsdiskussioner avrundar dagen

Anna Samuelsson och Magnus Carlman visar status av Växa strategiska hus som sammanfattar strategi 2027. Lönsamhet, tillväxt, innovation och engagemang i kooperationen är viktiga delar i det strategiska huset. Strategin kommer att beslutas under sommaren.

Stämmodagen avslutas med att Anders Ramström redogör för sammanställningar i form av genomsnitt av bokslut hos 17 frivilliga förtroendevalda. Gårdarnas omsättning varierar från 5 till 30 Mkr med ett genomsnitt av 13 Mkr. Det genomsnittliga resultatet för gårdarna förbättrades mellan 2021 och 2022 vilket visas av att över 2/3 av gårdarna hade ägaruttag 2022 jämfört med knappt hälften 2021. Intresset var stort för att genomföra studien även efter bokslut för 2023, som bedöms bli ett utmanade år för många lantbruksföretagare.