Växas svar på veterinärutredningen

I Växas svar tydliggörs att ViLA bör utökas, att behovet av veterinärer är stort och att åtgärder behövs snarast.

Veterinärutredningen, eller mer korrekt den statliga utredningen SOU 2002:58 Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård, är cirka 400 sidor lång och lyfter många aspekter inom djursjukvården. Växa är en av många remissinstanser, och Växa har även lämnat inspel till utredningen före remissrundan. Av de sex modeller som föreslås föredrar Växa nummer fem.

Behovet av veterinärer lyfts fram

En av de frågor som engagerat flest är om hur tillgången till veterinärer, inte minst under jourtid, ska lösas framöver. Växa är positiva till förslagen om utökning av antalet utbildningsplatser på veterinärprogrammet och har även tagit aktiv del i planeringen. Frågan brådskar att lösa i en helhet, men sannolikt tar genomförandet flera år.

ViLA behöver utökas

Vi är glada att utredaren förordar att möjligheten till en utökning av ViLA, Villkorad läkemedelsanvändning, ska utredas. Växa påpekar att alla lantbrukare ska ha möjlighet att få tillgång till ViLA, då det idag är konstruerat så att 25 procent utestängs. Vi önskar också att fler läkemedel och symtombilder ska få behandlas inom ViLA, och en av de mest angelägna är behandling med kalk vid kalvningsförlamning.

Modell 5 - med ViLA - är Växas favoritförslag

Utredningen presenterar sex olika modeller, sidan 176 och framåt i utredningen, som förslag på hur det statliga åtagandet för veterinär service ska lösas. Växa är enig med utredningen om att modell 5, som bland annat lyfter utvecklad ViLA som en del av lösningen, är den bästa av de sex olika modellerna.

Veterinär jourverksamhet lyfts också fram tydligt i modell nummer 5. Trots att antalet förrättningar för lantbrukets djur minskar över tid, är det viktigt att vara medveten om att tillgång till veterinär jourverksamhet dygnet runt innebär en trygghet för majoriteten av djurägare, även inom lantbruket. Inte minst finns behov av tillgång till hjälp vid komplicerade kalvningar. För andra djurslag, som häst, finns betydligt större vårdbehov dygnet runt.

Remiss och alla svar

Nedan länkar till remissen och alla inskickade svar inklusive Växas. Sista svarsdag på remissen är fredagen den 31 mars 2023.

Remissen och inkomna svar finns att läsa på regeringen.se

Växas remissvar diarienummer N2022-02083 SOU 2022-58