Totalindexet AIX publiceras för renras kött

Växa har tillsammans med NAB och rasföreningarna tagit fram ett nationellt avelsindex (AIX) baserat på nordiska avelsvärden och delindex. AIX för svenska renrasiga köttdjur publiceras i MinGård®.

Bakgrund till AIX

Sedan november 2023 publicerar Växa nordiska avelsvärden, i stället för de tidigare nationella, för renrasiga köttdjur. I den nordiska avelsvärderingen beräknas totalt 18 enskilda egenskaper och 7 delindex, men ännu inget totalindex.

I samarbete med NAB och rasföreningarna har Växa tagit fram ett nationellt avelsindex (AIX) baserat på nordiska avelsvärden och delindex. AIX för svenska renrasiga köttdjur publiceras på djurkortet samt i händelser och listor i MinGård® för alla svenska djur med nordiska avelsvärden.

Presentation av AIX

AIX presenteras som ett relativt avelsvärde. Medelvärdet för baspopulationen ligger runt 0 och är ett rullande medelvärde som uppdateras vid varje avelsvärdering. 
Spridningen för baspopulation är satt till 10 och är konstant mellan avelsvärderingarna. Baspopulationen utgörs av svenska hon- och handjur som alla är födda 5 -9 år före publikationsdatum och som uppfyller minimumkravet på säkerhet för avelsvärden.

Medelvärdet av AIX för baspopulationen i avelsvärderingen som publicerades i mars 2024 visas i tabell 1. Att medelvärdet inte är exakt 0 beror på att NAV:s avelsvärden är utgångspunkt, och dessa har ett medelvärde på 100 över hela den nordiska populationen. Medelvärdet för svenska djur i den nordiska baspopulationen kan därför avvika från 100.

Tabell 1: Medelvärde för avelsindex för baspopulationen (mars 2024)

 

Medelvärde

Angus

-2,0

Charolais

1,2

Hereford

2,4

Limousin

-1,7

Simmental

4,7

Beräkning av AIX

Grunden i det nya AIX består av egenskaperna:

  • Födelse
  • Kalvning
  • Mjölk
  • Slaktkroppstillväxt
  • Formklass

Dessa viktas beroende på ras och vikterna för varje ras visas i Tabell 2.

Vikterna för Födelse, Kalvning, Mjölk, Slaktkroppstillväxt och Formklass motsvarar de tidigare vikterna för Lätta kalvningar (direkt), Lätta kalvningar (maternell), 200-dagars vikt (maternell), slaktkroppstillväxt och formklass. Värdena har dock uppdaterats för att ta hänsyn till skillnaderna i spridningen av NAV:s avelsvärden jämfört med de nationellt beräknade avelsvärdena. 

NAV:s delindex för Födelse, Kalvning och Mjölk ersätter de tidigare använda avelsvärdena för Lätta kalvningar (direkt), Lätta kalvningar (maternell) och 200-dagars vikt (maternell) för att dra nytta av den extra informationen som erhålls från NAV:s avelsvärdering. För simmental har vikten av Avvänjningsvikt (maternell) och Slaktkroppstillväxt ökat, medan vikten av Kalvning och Formklass har minskat enligt önskemål från rasföreningen.

Avvikande värden för Fettgrupp och Födelsevikt ger avdrag

Förutom de egenskaper som utgör grunden för AIX görs även avdrag för Fettgrupp och Födelsevikt (direkt)/Födelseindex. Beräkningssätten för avdragen varierar beroende på ras.

För Fettgrupp görs ett avdrag för värden som avviker både över och under ett ras-specifikt referensvärde (se Tabell 2). Avdraget ökar gradvis ju mer det skiljer sig från referensvärdet, eftersom avvikelsen kvadreras. Ett undantag gäller för limousin, där avdraget baseras på avvikelsen utan kvadrering.

För Födelsevikt görs endast avdrag för avelsvärden som är lägre än referensvärdet. Ju större avvikelse från genomsnittet desto större blir avdraget, då avvikelsen från genomsnittet kvadreras även för Födelsevikt. Ett undantag finns för charolais, där ett maxbidrag på 110 tillämpas för Födelseindex. Det innebär att om ett djurs Födelseindex är högre än 110, räknas AIX som om det vore 110.

Tabell 2: Viktfaktorer, faktorer för avdrag och referensvärden för beräkning av avelsindex

 

Angus

Charolais

Hereford

Limousin

Simmental

Bidrag

Födelse

0,62

0,74

0,50

0,87

0,79

Kalvning

0,36

0,10

0,23

0,32

0,16

Mjölk

0,25

0,26

0,50

0,36

0,30

Slaktkroppstillväxt

0,63

0,88

0,51

0,52

0,82

Formklass

0,45

0,28

0,32

0,37

0,32

Avdrag

 

 

 

 

 

Fettgrupp

- faktor

0,01

0,005

0,01

0,23

0,005

- referens

104,4

111

102,5

101

100,5

Födelsevikt (direkt)

- faktor

0,02

0,74

0,01

0,015

0,015

- referens

99,0

110

100,4

96,2

99,8