Avel på djupet

Uppföljning av avelsarbete

Uppföljning av avelsarbete

Avelsframsteg innebär att genetiskt förbättra en population i önskvärd riktning, så att djuren kan prestera bättre i de egenskaper som anses viktiga.

För att uppnå önskat resultat i form av avelsframsteg behöver man veta var rasen står idag och vad man strävar mot, det vill säga avelsmålet.

Genetisk nivå och trender

För att kunna se hur en ras utvecklas genetiskt över tid är det viktigt att kontinuerligt följa upp det genetiska nuläget och genetiska trender. En genetisk trend är en kurva som oftast visar årsvisa medelvärden för genetisk nivå, avelsvärden, över en viss tidsperiod. Presentationen kan göras för ett enskilt avelsvärde eller för ett sammanvägt index.

Genetiska trender är viktiga för att åskådliggöra resultatet av genomfört avelsarbete, om rasen utvecklas i önskad riktning och i så fall om utvecklingen går tillräckligt fort.

Trenderna utgör underlag för vidare avelsplanering och eventuella revideringar i avelsmålet.

Mjölkras - se var genetiska trender publiceras

Köttras - se var genetiska trender publiceras