Beslut från Växa Sveriges stämmodag

Vid stämman valdes styrelse, diskuterades motioner och efter stämman diskuterades framtidsfrågor. Med ett mycket kompetent och rutinerat stämmopresidie genom Karin Andersson, Berga som mötesordförande, och Hans Anderson, Ripsa som vice, genomfördes den stadgemässiga delen av stämmodagen galant.

Stämmodagen inleddes ett föredrag av docent och måltidforskaren Rickard Tellström, vilket vi berättade om redan igår.

VD Dorit Greves redogörelse för verksamheten under 2016 och hennes tankar kring framtida verksamhet följdes av inlägg från fullmäktige framfördes beröm både till Dorit och till all personal inom Växa för det ekonomiska resultatet som generats trots en minskad omsättning, och ett mycket svårt ekonomisk år för framför allt mjölkproducenterna. På stämman framfördes även synpunkter om Växa Sveriges förnyade kapitalplaceringspolicy. Därefter fastställde stämman resultat- och balansräkning, beslutade om vinstdispositionen samt gav styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Stämma 2017

Val

Till styrelsen omvaldes Eva Olsson-Mellerud, Jan-Eriks Söderholm- Nordmaling, Magnus Carlman-Ingelstad och Per-Johan Svensson-Södra Vi. Ny till styrelsen valdes Gustav Kämpe från Karlsborg.

 Styrelsen 2017

Växa Sveriges nya styrelse från vänster: Gustav Kämpe, Anders Ramström, Jan-Erik Söderholm, Ulf Rundström, Eva Olsson, Lars-Inge Gunnarsson, Per-Johan Svensson, Marita Wolf, Magnus Carlman och Torbjörn Lundborg.

Gustav Kämpe är 39 år och driver mjölkproduktion på gården Torpet utanför Karlsborg. Där finns ett nytt kostall för cirka 200 årskor med 3 robotar. Gustav har tidigare arbetat som miljöingenjör med hållbarhetsfrågor.

Gustav - ny styrelsemedlem  

Ny styrelsemedlem: Gustav Kämpe

Stämman valde vidare Pehr Hansson-Kungsbacka, Gunnar Holmkvist–Grimslöv och Lars Eriksson-Boden till Växa Sveriges stämmovalberedning.

Motioner och beslut om stadgeändring

Stämma 2017

Fyra motioner behandlades kring Kokontroll, kofamiljer, öppenhet och transparens samt forskningsanslag. I diskussionen som följde framfördes frågor och synpunkter kring prissättning, kritik kring information om rabatter och önskemål om helkundsrabatter.  Stämman beslutade enligt styrelsen förslag som tillstyrkt tre av de fyra motionerna.

Stadgeändringsförslag

Med anledning av att en moderniserad föreningslag kräver stadgeändringar så presenterade Torbjörn Larm från styrelsen det utskickade förslaget. Förslag på förändringar kring intressemedlemmarnas roll i Växa Sveriges fanns också med samt ytterligare några redaktionella förändringar. Förslaget att inbjuda samtliga nio intressemedlemmar till stämman och koppla bort dem från de två fullmäktigemandaten föranledde yrkande om motförslag från Holstein- och SRB föreningen. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Återkoppling av föregående års motioner

Vid 2016 års stämma tillstyrktes tre motioner med önskemål om en förenklad kokontroll, ett moderniserat ECM begrepp samt önskemål om redovisning av nedärvning för kaseinhalter på VikingGenetics tjurmaterial. Arbetet kring dessa återredovisades och en av motionärerna Johanna Tell kommenterade resultatet med att motionen är ett kraftfullt verktyg och att det går att driva frågor framåt snabbt.

Fullmäktige framförde vidare önskemål om mer dialog med stämmovalberedningen och snabbare återkopplingar mellan styrelse och fullmäktige på de diskussioner som förs. Vidare efterlystes mer framåtriktat arbete i hela organisationen kring det i Strategi 2020 satta avkastningsmålet.

Avtackningar av personer som lämnar styrelsen

Torbjörn Larm styrelsen och Göran Gustafsson ordförande i stämmovalberedningen, som båda meddelat att de inte stod till fortsatt förfogande, avtackades av ordförande Marita Wolf för många års insatser och för mycket väl utfört arbete i sina respektive roller. Styrelsens personalrepresentant Ann-Marie Lindén avtackades också och ersätts av Ulf Rundström i styrelsen.

Workshop kring framtidsfrågor

Efter avslutad stämma genomfördes workshop med styrelsen önskemål att få inspel från fullmäktige kring frågeställningar om medlem/kund begrepp och även hus Växa Sverige skall se på samarbete alternativt konkurrens.