Forskning för ökad kunskap om Mycoplasma bovis

Växa Sverige har tillsammans med Gård & Djurhälsan fått pengar från Svenska Köttföretagen för att öka kunskapen om infektioner orsakade av Mycoplasma bovis.

Mycoplasma bovis är en ganska ny smitta i Sverige, som under de senaste åren hittats allt oftare i kalvköpande besättningar, men även i andra typer av nötkreatursbesättningar. I Danmark hittades smittan något tidigare än i Sverige och där är den nu spridd. 

– För att minska risken för att vi hamnar i samma situation som i Danmark, med problem med klinisk sjukdom hos nötkreatur, har vi sökt och nu fått pengar till det här projektet, säger Åsa Lundberg, veterinär på Växa Sverige.

I projektet ska man:

  1. Undersöka förekomst av smittan i kalvsäljande besättningar i Sverige.
  2. Sammanställa den kunskap som finns om sjukdomen och ta fram riktlinjer för att hindra och hantera smitta.

Mycoplasma bovis är en bakterie och smittämnet hittades första gången i Sverige 2011. Först hos en mjölkko och kalvar i en mjölkbesättning samt i en kalvköpande besättning, men sedan dess har smittan även identifierats i kalv- och ungdjursbesättningar.

– Känslan hos kliniskt verksamma veterinärer är att smittan blir allt vanligare och att fler typer av besättningar har drabbats de senare åren.

Mycoplasma bovis orsakar bland annat svårbehandlade lunginflammationer, öroninflammationer och ledinflammationer hos kalvar och ungdjur. Bakterien kan också orsaka juverinflammation hos mjölkkor.

Penicillin är inte verksamt mot bakterien utan bredspektrumantibiotika behöver användas. I Danmark, där infektionen de senaste åren fått fäste, kan många gånger penicillin inte längre användas som förstahandsval vid lunginflammation hos kalvar, utan bredspektrumantibiotika behöver väljas. Den ökade användningen av sådan antibiotika medför i sin tur en ökad risk för resistensutveckling hos bakterier.

– Tyvärr fungerar inte alltid behandlingen med risk för kronisk infektion. Det är mycket viktigt att minska smittspridningen mellan svenska nötbesättningar. Det är också viktigt att veta hur man hanterar smittan när den kommer in i en besättning. Eftersom smittan är relativt ny och relativt ovanlig i Sverige, saknas kunskap och praktisk erfarenhet av att arbete med denna infektion.

I en nationell screening av tankmjölk för Mycoplasma bovis upptäcktes 0,4 procent positiva mjölkgårdar år 2016 (10 gårdar av 3 899 testade gårdar). Men det finns en misstanke om att smittan finns i fler svenska mjölkkobesättningar än vad tankmjölksscreeningen visade.

Projektet kommer att pågå under tre år, 2017-2019.