Kommentarer till livsmedelsstrategins handlingsplan...

... och Miljöpartiets förslag på vägslitageavgift. För en vecka sedan kommunicerade regeringen målsättningen för livsmedelsstrategin och igår presenterade regeringen handlingsplanen.

Målet för livsmedelsstrategin är ökad produktion och regeringen visar nu i handlingsplanen att de vill satsa 1 miljard kronor fram till och med år 2019 för att öka produktionen inom livsmedelssektorn och för att skapa 10 000 fler arbetstillfällen över landet, framför allt på landsbygden.

Växa Sverige välkomnar satsningen på 1 miljard till livsmedelssektorn i handlingsplanen, och att handlingsplanen kommunicerats så snart efter strategin. Det återstår dock att se hur resurserna konkret kommer att bidra till att förbättra konkurrenskraften i svenskt lantbruk.

I SVTs Rapport igår, tisdag, presenterades satsningarna i handlingsplanen och reportaget var delvis förlagt till styrelseledamot Torbjörn Larms gård. Torbjörn berättade i reportaget att han är känner oro för den skatt på handelsgödsel som också diskuteras, och den vägslitageavgift som Miljöpartiet vill införa. En vägslitageavgift kommer att drabba lantbrukarnas ekonomi, menar Torbjörn, då det på den prispressade mejerimarknaden inte finns möjlighet att ta ut kostnaden för avgiften i konsumentpriset.

I reportaget  berättades också att lantbrukarens pris för mjölken ligger på samma nivå som på 1980-talet.

Ni som vill läsa handlingsplanen i sin helhet kan ta del av den här: http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/02/handlingsplan---en-livsmedelsstrategi-for-sverige--fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/