Specialisering av produktionen för VikingGenetics

VikingGenetics är ett av de ledande avelsföretagen i världen vad det gäller tillämpning av genomisk selektion av tjurar i avelsarbetet. Som en följd av genomisk selektion, har antalet tjurar i VikingGenetics minskats från cirka 3 700 tjurar för tio år sedan till dagens cirka 600.

Trots löpande anpassning av VikingGenetics tjurstationer finns idag en överkapacitet. I kombination med ett ökat behov av specialisering av produktionsenheterna har VikingGenetics därför beslutat om en ny produktionsstruktur. Genomförandet påbörjas omedelbart och förväntas vara avslutat i september 2018.

Spermaproduktion kommer i den nya strukturen vara koncentrerad till två stationer; Örnsro i Skara som fortsatt kommer producera konventionell sperma, men med fler tjurar, samt Assentoft i Danmark som fortsatt kommer vara en anläggning med produktion av konventionell och könsseparerad sperma. Tjurstationsverksamheten i Bovlund, Danmark och Hollola, Finland kommer att avvecklas. De finska tjurarna som rekryteras kommer att flyttas antingen till Sverige eller Danmark.

Hollola i Finland kommer att bli VikingGenetics kompetenscenter för embryoteknologi, vilket är ett framtida tillväxtområde.

– I Finland har vi lagt en stor vikt vid att utveckla embryoverksamhet och de finska lantbrukarna är verkligen föregångare när det gäller detta. Därför passar det riktigt bra att hela verksamheten ligger i Hollola, säger Anna Lappalainen, vice ordförande i VikingGenetics.

Det kommer inte bli några förändringar i avelsprogrammen, utan rekryteringen kommer även fortsättningsvis ske i alla tre länder. VikingGenetics ser detta som ett aktivt steg framåt, där man använder stallar och kompetens på ett optimalt sätt.

Anki Roth, avdelningschef för Avel på Växa Sverige, ser positivt på satsningen att ha fler tjurar i Skara. Satsningen på embryoverksamheten i Finland kommer sannolikt att ge oss ett lyft.

– Vi kommer att få tillgång till fler embryon efter våra allra bästa kvigor och på så sätt kunna tillvarata och höja den genetiska nivån i våra tre länder ännu snabbare, i och med detta, säger Anki Roth.