Växa ser mycket positivt på målsättningarna för livsmedelsstrategin

Målsättningarna för livsmedelsstrategin, med namnet ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet” ligger nära slutsatserna i konkurrenskraftsutredningen som Växa bidrog till att ta fram. Växa ser därför positivt på strategin som publicerades i sin helhet i proposition 2016/17:104.

Sammanfattat av Jakob Söderberg, Vice VD Växa Sverige:

Ökad produktion och att utveckla en kultur för konkurrenskraft och tillväxt betonas i propositionen, och tre områden lyfts fram som strategiskt viktiga: ”regler och villkor”, ”kunskap och innovation” samt ”konsument och marknad”.

Under den tid målsättningen arbetats fram av regeringen har Växa Sverige bidragit genom att betona behovet av ökad lönsamhet i lantbruksföretagen, konkurrenskraftiga villkor och tillväxt i primärproduktionen på gårdsnivå. Vi menar att det för att skapa en långsiktig hållbar livsmedelsproduktion behövs såväl en miljömässig som ekonomisk och social hållbarhet. Den svenska primärproduktionen är bland de bästa i världen inom miljömässig hållbarhet, men produktionen behöver även bli mer ekonomiskt och socialt hållbar för att kunna drivas och framför allt för att kunna öka.

Lyfter fram produktivitet och resurseffektivitet

Grunden för hållbarhet och konkurrenskraft är produktivitet och resurseffektivitet, vilket glädjande nog lyfts fram i Livsmedelsstrategin. Det är viktigt att tillämpad forskning och innovation förstärks för att stärka produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft på gårdsnivå. I livsmedelsstrategin pekar nu regeringen också på behovet av ökad grad av behovsanpassad forskning och att näringen ska vara tydliga beställare, vilket är ett välkommet initiativ för att stärka kontakten mellan akademi och näringsliv. 

Svenska särregler kvarstår

Inom ett område följde inte regeringen vårt och konkurrenskraftsutredningens förslag: önskemålet att harmonisera regelverket inom djurskydd med andra EU länders. Det betyder att de svenska särreglerna ska kvarstå enligt propositionen. Inom branschen ser vi att det finns en efterfrågan på mervärden som vi inom svenskt lantbruk står för, men det finns även en hård internationell konkurrens som pressar priserna. På konsumentmarknaden finns det också grupper av konsumenter som inte är beredd att betala för mervärden, vilket gör det svårt att ta ut mervärdena i ett ökat pris på hela den svenska produktionen. Livsmedelsstrategin menar att en lösning på detta är att exporten av svenska livsmedel ökar.

Vi menar att livsmedelsstrategin är en bra början i att åstadkomma en tydlig riktning och en kultur för utveckling genom att vikten av tillväxt lyfts fram, och nu kvarstår att se hur regeringens målsättning kan omsättas i en handlingsplan. Det återstår också att se hur de politiska ambitionerna, med sikte på konkurrenskraft och tillväxt inom livsmedelssektorn, kommer att vägas in i den operativa verksamheter hos t ex myndigheter, länsstyrelser och universitet.

Den 30 januari överlämnades strategin till riksdagen ska den behandlas i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

Mer information

Sammanfattning av propositionen som blev offentlig i sin helhet den 30 januari