Växa Sveriges fullmäktigekonferens

Växa Sveriges fullmäktige träffades förra veckan i Uppsala, tillsammans med styrelse, valberedningen och revisorer på den årliga konferensen.

Ordförande Marita Wolf och vice ordförande Lars-Inge Gunnarsson inledde med tankar och resonemang kring bland annat soliditet, ägande av VikingGenetics, medlemsorganisation. VD Dorit Greve fortsatte förmiddagens informationspass med framtida IT satsning, branschgemensamt arbete, konkurrensläge, resultat med mera.

Konferensens nästa del fortsatte i processform under ledning av Filippa Dietmann där deltagarna fick analysera nuläget i Växa Sverige, framtida medlemsnytta och ägande. Vidare diskuterade fullmäktiges roll samt dialogen med styrelse och valberedning. Deltagarna tog sig an uppgifterna med stor energi och entusiasm. Resultatet av det gemensamma arbetet kommer i första steget behandlas i styrelsen.

Växa Sveriges specialistfunktioner presenterades i workshopform genom Agneta Schultzberg - djurhälsa utveckling, Emma Carlén - kunskap avel och Anders H Gustavsson - kunskap foder. Slutligen fick vi besök av Margareta Emanuelsson vice dekan på SLU som presenterade pågående forskningsprojekt samt SLU framtida uppdrag kopplat till livsmedelsstrategin där vi glädjande nog kan konstatera att produktionsjordbruket äntligen är tillbaka på agendan.

Ett stort tack till alla deltagare för ett fantastiskt engagemang - Växa Sveriges medlemmar har ägarrepresentanter i toppklass!