Engagerade diskussioner på årsstämman

Tillgängligheten för Växas rådgivning och specialistkompetens var heta diskussionsämnen på Växa Sveriges stämma under onsdagen i ett vackert och varmt Stockholm.

På årets hittills varmaste dag hölls Växa Sveriges stämma och det fanns hetta både i luften och i diskussionerna.

Motioner på stämman

Motionen om ”prissättning i dosshopen” med innebörden samma prissättning vid beställning i dosshop som vid leverans, besvarades av Växa på så sätt att shopen uppdateras under vår/sommar. Motionen om att ”tjurars mormödrar ska bli synliga på VikingGenetcis hemsida”, tas vidare till Viking Genetics.

Den motion som diskuterades mest var den som hade rubriken ”motion om Växa Sveriges rådgivning” och som handlade om kompetensförsörjning och specialistkompetens. Motionären lyfte bland annat fram behovet av att Växa Sverige ökar utbildningstakten för sina rådgivare och ökar marknadsföringen av dem.

Växas svar på motionen innebar ett bifall till att frågan ska fortsätta bearbetas internt, men pekade också på möjligheten för lantbrukare att själva anmäla sig till nätverk som till exempel EDF. Det fanns enighet under stämman om att ytterligare satsningar på utbildningar och marknadsföring av rådgivarna är viktiga.

Fullmäktige från medlemsområde Väst och Öst påtalade att det saknas rådgivningsresurser i områdena, och att det är mycket viktigt med förstärkning för att vi ska kunna öka produktionen i Sverige och nå våra tillväxtmål. I diskussionen på stämman poängterades också av styrelsen att specialistkompetens går att hitta på Växas webb, och att kompetensen ofta finns tillgänglig för Växas kunder även om den inte alltid finns placerad lokalt.

Stalltävlingen bidrog till debatt

Andra ämnen som livligt diskuterades var hur Växa hanterat kommunikationen kring Jordbruksverkets stalltävling och hur kritik i till exempel sociala medier bemötts.

Marita Wolf poängterade att det är viktigt att Växa Sverige fortsätter att lyfta områden som behöver förbättras och diskuteras – de höga byggkostnaderna är ett sådant ämne. De alltför höga byggkostnaderna hämmar förutsättningarna för svensk mjölkproduktion och därför är det viktigt att alternativa byggmetoder tas fram och hon menade att stalltävlingen bidrar till det.

Växa Sveriges nya styrelse

Vid stämman valdes Växa Sveriges styrelse. De som omvaldes på två är: Marita Wolf, Anders Ramström och Gustav Kämpe. Nyvald till styrelsen blev Catarina Bengtsson, Folkareds kvarn, Långås i Halland, som efterträder Lars Inge Gunnarsson.

Övriga styrelseledamöter valda på 2 år, vid 2017 års stämma, är Eva Olsson, Magnus Carlman, Per-Johan Svensson och Jan-Erik Söderholm. Ny personrepresentant till styrelsen är Annette Jonsson, sedan tidigare finns Torbjörn Lundborg. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman omvaldes Marita Wolf till ordförande, och till vice ordförande valdes Magnus Carlman.

Avtackningar av trotjänare och styrelseledamöter

Vid stämman var det även flera avtackningar. Christer Samuelsson, Juby Gård Linghem avtackades för att ha verkat som förtroendevald sedan 1986 och har bidragit till utvecklingen genom sitt fantastiska avelsarbete och levererat en mängd tjurar till seminverksamheten både i Sverige och utomlands.

Fem trotjänare tackades av - Göran Olofsson, Bernt Larsson, Roger Gustafsson på plats, Arne Törn och Ulf Hannu som inte hade möjlighet att närvara. För sitt arbete i valberedningen tackades Thomas Hansson och Marie Löfquist samt Stefan Bengtsson för sitt arbete som förtroendevald revisor. Lars Inge Gunnarsson avtackades för sitt arbete som styrelseledamot för Växa Sverige och det blir ett stort tomrum efter Lars Inge menade Marita Wolf.

Christer Samuelsson
Christer Samuelsson, trotjänaren som ledamot som dessutom har 231 sålda tjurkalvar till semin.

Lars Inge Gunnarsson
Avtackning av Lars Inge Gunnarsson, som lämnar efter många år i Växa Sveriges styrelse.

Växa Sveriges styrelse 2018
Växa Sverige styrelse, från vänster: Torbjörn Lundborg, Eva Olsson, Anders Ramström, Annette Jonsson, Catarina Bengtsson, Per-Johan Svensson, Lars-Erik Söderholm, Magnus Carlman, Marita Wolf och Gustav Kämpe.