Finslipad foderstat med BHB-analys

Med hjälp av BHB-analyserna från MinGård® har Botans Lantbruk gjort justeringar i både mjölkkornas och sinkornas foderstater. Det har lett till en ökad mjölkproduktion och mindre problem med kalvförlamningar.

Bengt Samuelsson

– Att titta på BHB-nyckeltalet är ett mycket bra hjälpmedel för att se att foderstaten fungerar, säger Bengt Samuelsson och Kristina Pershagen, som driver företaget.

För att mäta energitillförseln i besättningen finns det i MinGård nyckeltalet BHB, mjölkens halt av beta-hydroxybutyrat (BHB). BHB är viktigt att följa efter kalvning eftersom det ger värdefull förhandsinformation innan låg energiförsörjning resulterar i ökad sjuklighet, sänkt fruktsamhet och lägre mjölkavkastning. BHB mäts i samband med provmjölkningen i Kokontrollen® och analysen ingår som standard ihop med fett, protein, celler och urea.

Mjölkens halt av BHB laktationsdag 5–35 speglar hur många kor som har haft en otillräcklig energitillförsel under tiden kring kalvning. Det går att följa resultatet separat för förstakalvare och äldre kor. BHB-resultatet används för att se hur många kor, i en grupp eller hel besättning, som ligger över gränsvärdet.

Vinstgivande justeringar

Botans Lantbruk har genom åren haft god koll på sina foderstater, inte minst då Bengt själv sköter mycket av utfodringen och dessutom har arbetat som utfodringsrådgivare. Men vid en provmjölkning upptäcktes att mjölkkorna på Österfors Gård, en av brukningsenheterna, hade förhöjda BHB-värden och därmed behövde mer energi. Bengt och Kristina höjde därför energikoncentrationen i fodret, med lyckad effekt.

– Mjölkproduktionen har ökat ganska mycket, med cirka 400–500 liter per ko och år. Särskilt under de senaste månaderna har korna mjölkat väldigt bra, säger Bengt.

På Österfors finns också sinkor och i januari justerades även deras foderstat, fast åt andra hållet. BHB-värdena antydde nämligen att de fått onödigt mycket energi och lagt på sig under sinperioden, vilket gav en del kalvförlamningar.

– Så sinkorna fick en blandning med mindre energi, så att de var mer på tå när de kalvade. Nu har vi inte alls samma problem med kalvförlamningar, säger Bengt.

Synliggör problem

Bengt och Kristina tror att särskilt större gårdar har verklig nytta av BHB-analyser. Dels för att man får säkrare värden ju större besättningen är, dels för att djuren är utspridda på olika brukningsenheter. Till exempel bor Bengt och Kristina på Botans Lantbruk, men 120 av de totalt 400 mjölkkorna finns på Österfors.

– Det är klart att man har mer koll på djuren på Botans eftersom vi inte är på Österfors lika ofta. Då blir det ännu viktigare att kunna använda sig av värden som BHB, säger Kristina. Hon menar också att BHB-talet kan vara en bra hjälp vid foderrådgivning.

– Man får svart på vitt om ett värde inte är bra, vilket gör att man kan upptäcka problem.