Risk för sanktioner skapar stress

LRF gör regelbundet webbenkäter i form av bondepaneler. Senaste undersökningen handlade om mjölkföretagares inställning till sanktioner och kommer att användas inför kommande reformering av CAP.

LRFs enkät bland mjölkföretagare 

Underlaget i rapporten baseras på svar från 107 personer som i genomsnitt har besättningar om 133 kor per helår. Enkäten handlade om sanktioner, hur det upplevs och hur företagarna skulle vilja att sanktionerna hanterades. Underlaget kommer användas i LRF Mjölks arbete för mer proportionerliga sanktioner. I kommande CAP finns möjlighet till ökat inflyttande om hur vissa sanktioner ska hanteras.

Enkäten visar att merparten av de som svarat på enkäten anser att det är svårt att göra rätt. Enligt enkäten finns det till och med mjölkföretagare som säger att de är livrädda för kontakt med myndigheter. Det är tydligt att dagens system skapar oro och stress. Läs mer om vad mjölkföretagare tycker och om hur de föreslår att systemet med sanktioner bör utformas i framtiden.

Se Mjölkbondepanelen #12 - maj på lrf.se

LRF Mjölk önskar fler mjölkföretagare i panelen

Dina svar är anonyma.

Är du intresserad - anmäl dig på lrf.se