En digital föreningsstämma

Föreningsstämman för 2021 genomfördes med majoriteten av deltagarna digitalt. Stämman fungerade smidigt. Styrelse valdes, utdelning fastställdes och tidigare motioner följdes upp.

Magnus Carlman som nu varit ordförande i ett halvår öppnade den digitala stämman med en fulltalig stämma med 40 fullmäktigeledamöter. Fullmäktige och övriga deltagare deltog via Microsoft Teams vilket fungerade klanderfritt.

Det kan vara en utmaning att ha ett stort antal deltagare på ett digitalt möte, men stämmans ordförande Alf Johansson och vice ordförande Pehr Hansson ledde stämman med fast hand.

Ett bra år för Växa Sverige trots pandemin

När Magnus Carlman började med att sammanfatta året för Växa Sverige sa han att förutom att det varit ytterligare ett framgångsrikt år för Växa Sverige, har det varit ett år präglat av påverkansarbete. Växa arbetar för en ändrad beteslag, där ambitionen är att redan i sommar genomföra en pilotstudie i projektet Djurvälfärd 365, för att se hur betet påverkar djurvälfärdsdatan hos ett par gårdar.

Växa har även en dialog med Jordbruksverket för att diskutera hur veterinärverksamheten kan förändras och förbättras. Växa vill se att djurägare ska kunna göra mer själva, men få stöd av veterinär digitalt.

Vice ordförande Gustav Kämpe berättade om pågående arbete kring framtida fusionen mellan VikingGenetics, franska Evolution och tyska Masterrind. Slutgiltigt beslut om fusion tas under hösten och beräknas träda i kraft 2022. Arcowin kommer bli det femte största avelsföretaget i världen.

Under stämman kom frågan upp hur det kommer bli med embryoverksamheten. Det är en fortsatt viktig verksamhet, och det ligger i Växas händer att framöver utveckla den delen.

Återbäring på 9 miljoner 

Växas vd Dorit Greve redovisade 2020 års resultat, och sammanfattade 2020 som ett bra år för Växa och branschen, trots pandemin. Totalt kan Växa redovisa ett resultat efter skatt på 4,4 miljoner kronor. Under stämman beslutades det om en återbäring till medlemmarna om 9 miljoner kronor. Som förklaring till det goda resultatet lyfte Dorit bland annat att dosförsäljningen ökat med 1,5 procent. Sålda rådgivningstimmar för avdelningarna Rådgivning och företagande samt Djurhälsa fält ökade med 12 procent det senaste året.

Under pandemin har de digitala lösningarna blivit allt viktigare. Den digitala rådgivningen och de digitala kurserna är ett av de områden som Dorit framhöll som en framgång under 2020. Hon lyfte också kompetensförstärkningen inom Växa, och att fler veterinärer och hållbarhetsexperter har anställts. Växa har också utbildat 12 husdjurstekniker och 8 fruktsamhetsrådgivare.

Val av styrelseledamöter

Vid stämman igår omvaldes Christina Winblad, Magnus Carlman och Per-Johan Svensson för en period på två år till styrelsen.

Reija DanielssonTill ny styrelseledamot valdes Reija Danielsson från Umeå. Reija arbetar som driftsledare på SLU Röbäcksdalen strax utanför Umeå. Tidigare har hon arbetat som säljare, myndighetsutövare och även utbildare inom lantbruket. Hon bedömer själv att hennes breda erfarenhet är en fördel i det kommande styrelsearbetet. Ett av målen hon har som styrelserepresentant för Växa är att Växa ska vara det självklara valet för alla lantbrukare med kor.

Vid stämman 18 november 2020 valdes Anders Ramström, Anna Samuelsson, Catarina Bengtsson och Gustav Kämpe som styrelseledamöter fram till stämman 2022.

Uppföljning av motioner gällande celltal och stipendium

På stämman i november 2020 beslutades fullmäktige om motion att ge i uppdrag att ta fram underlag för om och hur ändring av det korrigerade celltalet och juverhälsoklasser skulle kunna se ut. Styrelseledamoten Per-Johan Svensson redovisade arbetet såhär långt, och berättade att det gjorts en undersökning för att se hur ett korrigerat celltal står sig mot ett okorrigerat celltal, och att det behövs en förändring då dagens uträkning är bristfällig. Bland annat riskerar djur att hamna i fel juverhälsoklass.

Den andra motionen som följdes upp under stämman gällde ett stipendium till elever på naturbruksgymnasium för att utbilda djurägarseminörer, där styrelsen nu tagit beslut. Ett stipendium kommer att delas ut till tre nominerade avgångselever från någon av de naturbruksgymnasium med elever inriktade på mjölk- eller köttproduktion. Dessutom kommer Växa erbjuda skolorna en halv dags föreläsning om fertilitet av Växas personal. De första stipendierna planeras att delas ut våren 2022.

Diskussion kring förenklad Kokontroll®

Under stämman diskuterades en skrivelse gällande önskemål om en förenklad Kokontroll. Synpunkter har kommit in att det är krångligt och kostsamt att ta ut mjölkprover. Växas digitala infrastruktur är under modernisering, och avdelningschef för KAP och Kokontroll berättade att man arbetar för att ta fram en mer flexibel Kokontroll, som planeras för lansering under 2022.

Ökat engagemang bland förtroendevalda

Sista diskussionspunkten på stämman lyftes av fullmäktigeledamot Per Pettersson och handlade om hur öka engagemanget bland förtroendevalda. Han menade bland annat på att det kan vara svårt för nya invalda att komma in i arbetet, och att det inte är något som blivit lättare nu under pandemin. Stämman höll med om det är en viktig fråga att arbeta med för att få en stark förtroendekår, och beslutade att det är en fråga som går till fullmäktigegruppen.  

Styrelsens konstituering

Efter föreningsstämman höll Växa Sveriges styrelse sitt konstituerande styrelsemöte där Magnus Carlman omvaldes till styrelsens ordförande och Gustav Kämpe till vice ordförande. 

 

Arbetar som:
Direktionsassistent, Medlemsansvarig

Telefon:
010-471 04 01

Mobiltelefon:
076-109 08 02