Forskning ska bromsa Mycoplasma bovis

Ett nytt forskningsprojekt ska hitta nya vägar för att bromsa spridningen av Mycoplasma bovis, för att snabbt kunna omsättas i praktiken och därmed stärka det svenska smittskyddet.

Mycoplasma bovis är en bakterie som de senaste åren blivit allt vanligare hos nötkreatur och orsakar bland annat lunginflammation hos kalvar och mastit hos kor. Infektionerna är ofta kroniska och svårbehandlade, med lidande för djuren och stora kostnader för drabbade besättningar. Det kan också leda till en ökad användningen av antibiotika, som i sin tur riskerar att öka antibiotikaresistensen.

Nya vägar för att bromsa smittan

Växa deltar i ett nytt forskningsprojekt som ska ta reda på mer om hur Mycoplasma bovis sprids, vilka åtgärder som är mest effektiva för att bromsa smittspridningen och hur fria besättningar bäst kan skyddas. Projektet kommer bland annat ta fram en datormodell för att simulera smittspridning under svenska förhållanden. Modellen ska också användas för att utvärdera vilka strategier som är mest effektiva för att stoppa smittan och skydda fria besättningar. Gruppen bakom projektet består av personer från SVA, SLU och Växa.

Utmaningar i att stoppa smittan

En stor utmaning i att stoppa smittspridningen av Mycoplasma bovis, är att djur som till synes är friska ändå kan bära på bakterien. De djuren sprider då smittan vidare vid djurinköp, sambete eller via gemensamma transporter. En annan utmaning är att infektioner kan utvecklas långsamt. Smittan kan alltså finnas i en besättning utan att några tydliga tecken på sjukdom syns.

Bra förutsättningar för att stoppa smittan i Sverige

I Sverige är förekomsten av Mycoplasma bovis-infektioner i nötkreatursbesättningar fortfarande betydligt lägre än i många andra länder. Det gör att Sverige har goda förutsättningar att kunna förhindra en storskalig smittspridning som skulle innebära stora konsekvenser för djurvälfärden och ekonomin i den svenska nötkreaturnäringen.

Gruppen bakom projektet Bromsa smittspridningen av Mycoplasma bovis och skydda fria besättningar, är övertygade om att resultaten snabbt kommer att kunna användas i praktiken utan några större kostnader. Kunskapen från projektet väntas förbättra svensk djurvälfärd och stärka lönsamheten i lantbruket. Projektet finansieras av Formas, startade i våras och kommer att pågå i fyra år.

Läs mer om Mycoplasma bovis