Smittskydd

Mycoplasma bovis

Mycoplasma bovis

Mycoplasma bovis är en bakterie som kan orsaka sjukdom hos nötkreatur i alla åldrar och i alla typer av besättningar. Effektiv behandling och vaccin saknas.

Svårbehandlade lunginflammationer och pellekalvar är inte ovanligt vid en infektion. Led- och/eller öroninflammation förekommer också. Kor kan få samma symtom som kalvarna, men de kan även få smittsam juverinflammation. I svenska besättningar har symtomen varit tydligast hos kalvarna. Det finns också smittbärare som inte visar några symtom alls.

Mycoplasma bovis hos svenska nötkreatur

De provtagningar som har gjorts hittills i Sverige visar att en stor majoritet av svenska nötkreatursbesättningar inte har träffat på smittan. I tankmjölksprover analyserade inom Smittsäkrad besättning och/eller provtagningsabonnemanget FriskKo® hittades antikroppar i cirka 9 procent av mjölkbesättningarna under 2023. I dikobesättningar har blodprovstagning skett i ett 70-tal besättningar under början av 2024 och där hittades tre besättningar med flera antikroppspositiva djur, i vilka aktiv smitta inte kan uteslutas. I norra halvan av landet är besättningar med antikroppar mot mycoplasma ovanligt. Önskvärt är att så många besättningar som möjligt fortsätter att vara fria från Mycoplasma bovis.

Det finns inga regler eller lagar som reglerar vad besättningar smittade med mycoplasma ska göra. Det finns heller inget kontrollprogram som ger en officiell status avseende M. bovis.

Hindra spridning av Mycoplasma bovis

Nötkreatur smittar främst varandra genom noskontakt eller via mjölk. Djurkontakter med nötkreatur är största risken för att få in smittan till en besättning. Inköp, samtransporter, sambete, uppstallning av djur hos någon annan eller inlåning av avelstjur är exempel på djurkontakter.

Så slipper du Mycoplasma bovis

Idag finns ingen effektiv behandling av Mycoplasma bovis och inte heller något effektivt vaccin. Därför är arbetet med smittskyddet och motståndskraftiga nötkreatur mycket viktigt.

Sjukdomen är inte anmälningspliktig. Ingen officiell spärr eller restriktion läggs på en besättning som smittas.

Så kan du hantera Mycoplasma bovis

Symtom förknippade med Mycoplasma bovis

Sjukdomen kan drabba besättningen och enskilda djur olika hårt. Ibland märks det inte särskilt tydligt och ibland visar sig flera symtom. Speciellt hos kalvarna.

Vissa djur blir symtomlösa smittbärare och kan sprida smittan vidare under lång tid innan det upptäcks. Förebyggande djurhälsoarbete, internt smittskydd och djurens närmiljö påverkar sjukdomsbilden.

Hos nötkreatur i alla åldrar ses

  • Lunginflammation
  • Ledinflammation
  • Mellanöroninflammation
  • Ögoninflammation och rinnande ögon
  • Hjärnhinneinflammation


Kor kan även drabbas av

  • Juverinflammation
  • Höga celltal
  • Kastningar

Stress och saminfektioner  
Sjukdom orsakad av Mycoplasma bovis visar sig oftast i samband med stress. Stressande situationer kan vara transport av djur eller omgrupperingar. Saminfektioner med andra smittämnen är vanligt och gör sjukdomsutbrottet mer allvarligt. Mycoplasma bovis kan också orsaka ökad dödlighet i samband med luftvägsinfektioner.

Lunginflammation kan vara Mycoplasma bovis
Lunginflammation hos nötkreatur ska i första hand behandlas med penicillin. Om behandlingen inte hjälper, handlar det sannolikt om Mycoplasma bovis. Då behöver en utredning med provtagning göras.

Provtagning för Mycoplasma bovis

Diagnosen Mycoplasma bovis ställs genom laboratorieanalys, efter provtagning av levande djur eller vid obduktion. Kalvar eller äldre djur med luftvägsinfektion provtas med nässvabbar och från kor med juverinflammation tas mjölkprover. För att visa pågående infektion används PCR-analys där arvsmassa (DNA) från bakterien påvisas.

Antikroppsanalys används för att visa om djuret eller besättningen är eller har varit infekterat av Mycoplasma bovis. När en individ utsätts för smitta kvarstår antikroppar lång tid (i upp till ett par år) efter smittillfället och individer kan dessutom ha kvar bakterien på slemhinnor länge (månader). Vid provtagning inför inköp och djurkontakter, det vill säga provtagning av friska nötkreatur (djur utan symptom), är antikroppsanalys den säkraste metoden.   

För att veta om Mycoplasma bovis förekommer i besättningen är det en god kompletterande rutin att provta sjuka djur med luftvägsinfektioner och försöka påvisa bakterien med PCR-analys. Provta mer än ett djur vid samma tillfälle för säkrare resultat.

Besättningsstatus för Mycoplasma bovis

Inom Smittsäkrad besättning provtas sedan 2023 mjölkbesättningar för Mycoplasma bovis två gånger per år (analys av antikroppar i tankmjölk). I de mjölkbesättningar som abonnerar på FriskKo®-provtagning tas tankmjölksprov varje kvartal och det krävs fyra provtagningar utan att antikroppar påvisas för att besättningen ska betraktas som en lågriskbesättning. I dikobesättningar finns inget motsvarande provtagningsprogram att ansluta sig till, utan där måste djurhållaren själv ombesörja provtagning i besättningen (blodprover). 

För att öka säkerheten vid bedömning av smittstatus har antal provtagna djur, hur många gånger besättningen är provtagen och val av analysmetod betydelse. I dikobesättningar ger ett större antal individprover, upprepad provtagning över tid, tillsammans med restriktiva besättningskontakter en säkrare status.

Diskutera med veterinär och gör en provtagningsplan som passar i din besättning och som ger en bra bild av smittläget i besättningen eller i gruppen av djur.

Kunskapssupporten för Mycoplasma bovis

Kunskapssupporten är ett samarbete med veterinärer från Växa, Gård & Djurhälsan, Skånesemin och Distriktsveterinärerna som arbetar med att sprida information och svara på frågor om Mycoplasma. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill diskutera Mycoplasma bovis i din besättning.

Lena Stengärde

Växa, Kalmar


070-3339109
Skicka e-post

Ronny Larsson

Växa, Flen


076-1197516
Skicka e-post

Julia Österberg

Växa, Uppsala


076-1392698
Skicka e-post

Maya Hoffman

Växa, Falkenberg


076-5365157
Skicka e-post

Katinca Fungbrant

Gård&Djurhälsan,


076-7844910
Skicka e-post

Jennifer Sahlin

Gård&Djurhälsan, Skåne


070-2950209
Skicka e-post

Annika Melin

Gård&Djurhälsan, Gotland


070-2477174
Skicka e-post

Cecilia Danielsson

Skånesemin,


0415-19531
Skicka e-post

Hanna Lomander

Distriktsveterinärerna, Tibro


010-1229230
Skicka e-post