Smittskydd

Mycoplasma bovis

Mycoplasma bovis

Mycoplasma bovis är en bakterie som kan orsaka sjukdom hos nötkreatur. Effektiv behandling och vaccin saknas.

Svårbehandlade lunginflammationer och pellekalvar är inte ovanligt vid en infektion. Led- och/eller öroninflammation förekommer också. Kor kan få samma symtom som kalvarna, men de kan även få smittsam juverinflammation. I svenska besättningar har symtomen varit tydligast hos kalvarna. Det finns också smittbärare som inte visar några symtom alls.

Hindra spridning av Mycoplasma bovis

Nötkreatur smittar främst varandra genom noskontakt eller via mjölk. Djurkontakter med nötkreatur är största risken för att få in smittan till en besättning. Inköp, samtransporter, sambete, uppstallning av djur hos någon annan eller inlåning av avelstjur är exempel på djurkontakter.

Så slipper du Mycoplasma bovis

Idag finns ingen effektiv behandling av Mycoplasma bovis och inte heller något effektivt vaccin. Därför är arbetet med smittskyddet och motståndskraftiga nötkreatur mycket viktigt.

Sjukdomen är inte anmälningspliktig. Ingen officiell spärr eller restriktion läggs på en besättning som smittas.

Så kan du hantera Mycoplasma bovis

Symtom förknippade med Mycoplasma bovis

Sjukdomen kan drabba besättningen och enskilda djur olika hårt. Ibland märks det inte särskilt tydligt och ibland visar sig flera symtom. Speciellt hos kalvarna.

Vissa djur blir symtomlösa smittbärare och kan sprida smittan vidare under lång tid innan det upptäcks. Förebyggande djurhälsoarbete, internt smittskydd och djurens närmiljö påverkar sjukdomsbilden.

Hos nötkreatur i alla åldrar ses

  • Lunginflammation
  • Ledinflammation
  • Mellanöroninflammation
  • Ögoninflammation och rinnande ögon
  • Hjärnhinneinflammation


Kor kan även drabbas av

  • Juverinflammation
  • Höga celltal
  • Kastningar

Stress
Sjukdom orsakad av Mycoplasma bovis visar sig oftast i samband med stress. Stressande situationer kan vara transport av djur eller omgrupperingar. Saminfektioner med andra smittämnen är vanligt och gör sjukdomsutbrottet mer allvarligt. Mycoplasma bovis kan också orsaka ökad dödlighet i samband med luftvägsinfektioner.

Lunginflammation kan vara Mycoplasma bovis
Lunginflammation hos nötkreatur ska i första hand behandlas med penicillin. Om behandlingen inte hjälper, handlar det sannolikt om Mycoplasma bovis. Då behöver en utredning med provtagning göras.