Bättre avelsvärdering med Single step

En ny metod gör att analysen för avelsvärden sker i ett enda steg. Den ska ge ännu bättre beräkningar av avelsvärdena. I november infördes metoden för Klövhälsa och Övrig hälsa.

För ett år sedan introducerades metoden Single Step för beräkning av exteriöregenskaper. I samband med NAVs avelsvärdering nu i november infördes Single Step för två nya egenskaper, Klövhälsa och Övrig hälsa. Single step är en metod för avelsvärdering och analysen sker då i ett enda steg jämfört med dagens två steg. Förändringen ska ge ännu bättre beräkningar av avelsvärden.

Säkrare avelsvärden

Idag sker avelsvärderingen i två steg, först beräknas avelsvärdena med information från härstamningsuppgifter. Därefter avelsvärderas alla genomtestade djur och resultatens slås samman. Med Single Step blir avelsvärderingen genomförd i ett enda steg vilket resulterar i genomiskt förstärkta avelsvärden för alla djur. Metoden används redan i flera länder och ska göra övergången mellan avelsvärdena jämnare, dvs när djuren går från genomiska avelsvärden till avelsvärden baserade på dotterinformation.

Mindre effekter på NTM 

För klövhälsa innebär den nya metoden generellt små förändringar för Holstein och RDC. Jersey påverkas mer eftersom populationen har färre registreringar för klövhälsa vilket ger en större variation. Genomiskt testade djur utan någon egna produktionsdata förändras mest. Förändringarna i avelsvärden för klövhälsa och övrig hälsa har liten påverkan på NTM eftersom egenskaperna är relativt lågt viktade för alla raser. Trots att indexet är relativt stabilt och bara ändras några få enheter för de allra flesta djuren, finns det alltid enstaka djur som påverkas mer än 20 enheter.