Biologisk mångfald behöver inte kosta

Det finns mycket du kan göra för att hjälpa till att bevara en mängd arter av växter och djur – utan att det är varken krångligt eller dyrt.

Stenmur.

Mångfalden hjälper oss

I åkerlandskapet finns massor av djur, växter och andra organismer som hjälper oss i odlingen genom att äta upp skadeinsekter, sköta pollinering, se till att stallgödseln bryts ner och blir tillgänglig för växterna med mera.
Listan på jobb som utförs tack vare att vi har biologisk mångfald kan göras lång. Om vi vill att de här tjänsterna ska utföras även i framtiden är det viktigt att se till att så många arter som möjligt får finnas kvar i odlingslandskapet. 

Tips för att bevara den biologiska mångfalden

Det gör du genom att se till att det finns boplatser, mat, skydd och övervintringsmöjligheter med jämna mellanrum i åkerlandskapet. Om du till exempel sparar en remsa med oskördad spannmål, lämnar en sprutfri zon, sår en blomsterrems eller låter en stenmur eller åkerholme finnas kvar gör du en stor insats för många av de arter som är viktiga för en långsiktigt hållbar matproduktion.

Vill du veta mer om hur du gynnar och bevarar biologisk mångfald?

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning genom Greppa Näringen med lösningar som passar din gård och produktion! 
Kontakta Sofia Werner Hallgren: sofia.werner-hallgren@vxa.se