Använd NTM för klimatsmartare kor

Ett högt NTM är inte bara fördelaktigt för lönsamheten, utan leder också till mindre metanutsläpp. Ett högre NTM ger med andra ord även klimatvänligare kor.   

Bild på kor i stall, i förgrunden en ko av rasen jersey

Högre NTM ger mindre metanutsläpp

Det finns flera fördelar med avelsmålet NTM. Två av de viktigaste är: 

  • Bättre lönsamhet per ko. En NTM-enhet förbättrar lönsamheten med 9 euro per ko och år sett över alla raser. Intjäningen beror på högre produktion och lägre kostnader till följd av mer funktionella kor.
  • Klimatsmartare kor. Ett högt NTM leder till mindre metanutsläpp.   

SimHerd ger svar

Genom att använda simuleringsverktyget SimHerd, kan hänsyn tas till förändringarna som sker i en besättning när NTM ökar. Vi har tittat på två scenarion och vad som händer när NTM ökar med 10 enheter för respektive scenario.

I det första scenariot användes ingen könssorterad- eller köttrassemin medan båda dessa användes intensivt i det andra scenariot. Båda fallen beräknades för raserna holstein, RDC och jersey med hjälp av fentotypvärden från alla tre NAV-länderna under november 2023.

Som förväntat ger ett 10 enheter högre NTM en högre produktion, bättre fertilitet, färre behandlingar och lägre rekrytering för båda scenarierna och alla raser.

Scenario 1: NTM +10/konventionell semin

När NTM ökar med 10 enheter i en besättning som bara använder konventionell semin minskar mängden producerad metan per producerat kg fett och protein för alla raser. Störst minskning, med 1,7%, sker för den röda rasen medan motsvarande siffror är 1% för jersey är 0,9% för holstein.

Produktionen ökar för alla tre raserna med 20 till 23 kg fett + protein. Rekryteringen minskar med 3,3 till 4,3 procent på grund av bättre fertilitet, friskare kor och 4-5 extra kvigor som kan säljas. Den högre produktionen kräver ett högre foderintag och för den röda rasen är ökningen mindre än för de två andra raserna, vilket förklarar skillnaderna i producerad metan.  

Tabell 1. Effekten av +10 NTM vid användning av enbart konventionell semin, för raserna holstein, RDC och jersey i en besättning med 100 kor. Den procentuella minskningen av metan anges i gram per kilo producerat fett+ protein

Endast konventionell semin

RDC

Jersey

Holstein

 

0 NTM

+10 NTM

0 NTM

+10 NTM

0 NTM

+10 NTM

Kg fett + protein

803

826

802

822

873

896

Rekrytering %

35,7

32,4

31,3

27,4

33,3

29,0

Sålda kvigor

8

12

10

14

9

14

% minskning av metan

 

1,7

 

1,0

 

0,9

Scenario 2: NTM +10/intensiv användning av könssorterad- och köttrassemin

Överraskande nog sänks metanproduktionen ytterligare vid en ökning av 10 enheter NTM i kombination med intensiv användning av könssorterad- och köttrassemin. I fallet med 0 i NTM används könssorterad semin på alla kvigor och 35 % av alla kor vid de första två semineringarna. På de resterande 65% av korna används köttrassemin. I fallet med +10 i NTM minskas användningen av könssorterad semin till 25% på korna och användningen av köttrassemin ökas till 75%. Detta sker till följd av minskad rekrytering på grund av bättre fertilitet och hälsa. Ökningen av köttrassemin ger runt 10 extra korsningskalvar, från 45-47 till 55-58 kalvar per år.    

I fallet med +10 i NTM ökar produktionen med 7 till 14 kg fett + protein för alla raser och rekryteringen minskar med 5,6 till 5,7 procent. Anledningen till att produktionen inte ökar lika mycket som i scenariot med konventionell semin är att det nu blir färre kalvningar vilket ger färre antal kor i tidig laktation och fler i sen laktation till följd av längre livslängd. Den lägre rekryteringen och användningen av köttrassemin gör att antalet rekryteringskvigor minskar med 15–20 kvigor per 100 kor.   

RDC står för störst minskning av metan

När NTM ökar med 10 enheter minskar mängden gram producerat metan per kg fett + protein med 4,6 % för den röda rasen. Motsvarande minskning är 2,5 % för jersey och 2,2 % för holstein.  Det innebär att minskningen av metanproduktionen, när NTM ökar från 0 till +10, är 2,5 till 2,75 gånger större vid intensiv användning av könssorterad- och köttrassemin jämfört vid användning av enbart konventionell semin.

Metanproduktionen beror alltså på besättningens avelsstrategi. Anledningen till skillnaden mellan raser är återigen att den röda rasen inte får en lika stor ökning av foderintag som de andra två raserna när NTM ökar.

Tabell 2. Effekten av +10 NTM vid intensiv användning av könssorterad- eller köttrassemin, för raserna holstein, RDC och jersey i en besättning med 100 kor. Den procentuella minskningen av metan anges i gram per kilo producerat fett+ protein

Användning av könssorterad- och köttrassemin

RDC

Jersey

Holstein

 

0 NTM

+10 NTM

0 NTM

+10 NTM

0 NTM

+10 NTM

Kg fett + protein

799

813

809

817

877

884

Rekrytering %

35,8

30,2

31,2

25,5

32,9

27,3

Rekryteringskvigor

105

85

85

70

89

74

% minskning av metan

 

4,6

 

2,5

 

2,2

Slutsats: Använd NTM för minskade utsläpp och högre produktion

Om du väljer tjurar baserat på NTM, oavsett ras, kommer du att få mer lönsamma kor och på samma gång minska mängden metanutsläpp per kg producerat fett och protein. Om du dessutom kombinerar det med intensiv användning av könssorterad- och köttrassemin minskar du utsläppen ännu mer.

Av: Jakob Lykke Voergaard, Anders Fogh, Carolina Markey, Terhi Vahlsten

Kontakta en avelsrådgivare